Ylikersantin palkka – Mitä todella tienaavat puolustusvoimien ytimessä?

Ylikersantti on aliupseerin arvo, joka annetaan useasti kokeneille sotilaille. Heillä on tärkeitä vastuualueita armeijan eri yksiköissä. Ylikersantit toimivat ryhmänjohtajina, kouluttajina ja erikoistehtävissä, varmistaen, että heidän alaisuudessaan olevat sotilaat suorittavat tehtävänsä tehokkaasti ja turvallisesti. Ylikersantin palkka on keskimäärin 4 400 euroa kuukaudessa.

Ylikersantin keskiansioon vaikuttavat monet tekijät, kuten kokemus, sijainti ja palvelusala.

Tässä ammatissa palkka voi nousta ajan myötä ja lisäkoulutuksen kautta. Lisät, kuten vuosiloma- ja palvelusvuosilisät, voivat myös vaikuttaa ylikersantin ansiotasoon.

Ylikersantin rooli on tärkeä sekä sotilaiden että upseerien kannalta, sillä he toimivat yhdyssiteenä näiden ryhmien välillä ja ovat avainasemassa yksikön moraalin ylläpitämisessä. Tehtävään liittyy vastuuta ja se vaatii vahvoja johtamistaitoja, joustavuutta ja kykyä toimia paineen alla.

Palkkaus

Ylikersantti on sotilasarvo, joka tuo mukanaan vastuuta ja sen myötä kilpailukykyisen palkan. Heidän palkkionsa on yhdistelmä peruspalkkaa sekä mahdollisia lisäkorvauksia, ja palkan kehitys voi vaihdella uran edetessä.

Peruspalkka

Ylikersantin peruspalkka voi vaihdella puolustusvoimien sisällä ja siihen voivat vaikuttaa monet tekijät kuten kokemus ja palveluspaikka. Palkkavertailujen mukaan ylikersantin keskipalkka Suomessa on noin 4 400 euroa kuukaudessa.

Lisät ja korvaukset

Lisäksi ylikersantti voi saada erilaisia lisäkorvauksia, jotka ovat sidoksissa heidän tehtäväalueeseensa, työtunteihinsa tai erityisolosuhteisiin. Tämä voi sisältää ylityökorvaukset, vaarallisissa olosuhteissa työskentelystä saatavat lisät tai muut erityiskorvaukset.

Palkan kehitys

Palkan kehitykseen vaikuttavat esimerkiksi ylennykset ja kokemus. Puolustusvoimissa urakehitys on usein selkeästi määriteltyä, ja palkka nousee yleensä tehtävien ja vastuun kasvaessa. Palkka voi myös muuttua paikallisten sopimusten ja palkkausjärjestelmien päivitysten myötä.

Palvelusajan vaikutus palkkaan

Ylikersantin palkkauksessa palvelusajan merkitys on olennainen. Palkka muodostuu useista eri tekijöistä, ja yksi keskeisistä on palvelusaika, joka näkyy suoraan työkokemuslisässä. Työkokemuksen kerryttäminen kasvattaa kuukausiansioita säännöllisesti.

Esimerkkinä palvelusajan palkan kasvusta:

 • 0–5 vuotta: Peruspalkka
 • 5–10 vuotta: Peruspalkka + työkokemuslisä
 • 10+ vuotta: Peruspalkka + suurempi työkokemuslisä

Palvelusajan pidentyessä ylikersantti voi odottaa näkevänsä konkreettista kasvua ansiotasossaan. Työkokemuslisän suuruuteen voivat vaikuttaa myös muut seikat kuten erityistehtävissä toimiminen tai lisäkoulutukset.

Lisätietoja työkokemuslisästä ja sen laskennasta voi löytyä työehtosopimuksesta, ja sitä on suositeltavaa tarkastella säännöllisin väliajoin. On tärkeää huomioida, että työkokemuslisää tarkistetaan tietyin väliajoin, ja se tulee voimaan yleensä palvelusajan täyttymistä seuraavan kuukauden alussa.

Ylikersantin uramahdollisuudet

Ylikersantti on arvostettu sotilasarvo, ja se avaa useita uramahdollisuuksia Puolustusvoimissa. Heillä on mahdollisuus johtaa sotilaita ja osallistua koulutustehtäviin, sekä kehittää ammatillista osaamistaan monilla erikoistumisalueilla. Puolustusvoimissa urakehitys on suunnitelmallista, ja ylikersantit voivat edetä urallaan esimerkiksi kouluttajina tai eri aselajien asiantuntijatehtävissä.

Palveluspaikkoja ylikersanteille:

 • Jalkaväkijoukot
 • Tykistö
 • Tiedustelu
 • Viestijoukot

Ylikersantit voivat myös saada lisäkoulutusta ja osallistua kansainvälisiin tehtäviin, mikä laajentaa heidän kokemustaan ja osaamistaan. Monipuolisen tehtäväkentän lisäksi he voivat hakeutua johtamiskursseille, jotka mahdollistavat etenemisen korkeampiin aliupseeritehtäviin ja jopa upseeriksi asti.

Erikoistumisvaihtoehtoja:

 • Räjähde- ja miinaosaaminen
 • Kyberpuolustus
 • Lääkintä- ja pelastustehtävät

Kokemuksesta ja koulutuksesta riippuen ylikersanteilla on mahdollisuus toimia myös kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä. He voivat näin vaikuttaa kansainväliseen turvallisuuteen ja vahvistaa ammatillista profiiliaan. Sotilasarvon lisäksi henkilökohtainen kehittyminen ja ammattitaidon syventäminen ovat keskeisiä tekijöitä ylikersantin urapolutta mietittäessä.

Vertailu muihin sotilasarvoihin ja niiden palkkoihin

Ylikersantin palkka armeijan hierarkiassa sijoittuu upseerien ja aliupseerien välille. Heidän palkkansa heijastaa vastuun ja kokemuksen kasvua verrattuna alemman tason aliupseereihin, kuten kersanttiin.

Aliupseerien palkat:

 • Kersantti: Aloitusarvo aliupseeristossa, palkka yleensä alhaisempi kuin ylikersantilla.
 • Ylikersantti: Kokeneempi positio, palkka nousee yleensä palvelusvuosien myötä.
 • Vääpeli: Kokeneempi ja korkeampi arvo, palkka korkeampi kuin ylikersantilla.

Upseerien palkat:

 • Luutnantti: Ensimmäinen upseeriarvo, peruspalkka 2500 euroa kuukaudessa.
 • Kapteeni: Edelleen vastuu kasvaa ja palkka on vieläkin korkeampi.
 • Majuri: Keskipalkka 4 000 – 6000 euroa kuukaudessa
 • Kenraali: keskipalkka 8 000 – 12 000 euroa kuukaudessa

Ylikersantin palkkaan voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten palvelusvuodet, sijoitus ja erikoistaidot. Näiden tekijöiden mukaan he voivat saada lisäkorvauksia. Esimerkiksi tehtävissä, jotka vaativat erityisosaamista tai ovat erityisen vaativia, voi odottaa korkeampaa korvausta.

Muiden sotilasarvojen palkkoihin verrattuna ylikersantin palkka on keskitasoa, mikä peilaa tehtävien vaativuutta ja kokemusta. Palkkarakenteet ovat melko selkeitä ja hierarkiaa kunnioittavia puolustusvoimissa, jonka ansiosta sotilas tuntee urakehityksen myötä palkkansa kehittyvän.