Viittomakielen tulkin palkka – Mitä voit odottaa ansaitsevasi?

Viittomakielen tulkkina toimivat henkilöt ovat korvaamaton linkki kuurojen ja kuulevien välillä. He mahdollistavat sujuvan kommunikaation tarjoamalla kielellistä tukea erilaisissa arjen ja työelämän tilanteissa. Ammatti edellyttää paitsi viittomakielen osaamista myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja tilannetajua. Viittomakielen tulkin palkka on noin 2 300 – 2 900 euroa kuukaudessa.

Palkka viittomakielen tulkin työssä vaihtelee kokemusvuosien ja työsuhteen laadun mukaan. Palkkaa määrittävät tekijät ovat seuraavat:

 • Kokemus: Työkokemus vaikuttaa suoraan palkan suuruuteen.
 • Työsuhde: Onko tulkki kuukausi- vai tuntipalkkainen.
 • Sopimus: Työehtosopimukset ja suositukset ohjaavat palkkatasoa.

Edellä mainitut luvut ovat suosituksia ja todelliset keskipalkat voivat vaihdella. Tulkkien palkkaus on yksityissektorilla työsopimuslain mukaista ja sopimusten mukainen palkankorotus on ollut 1 % vuodesta 2022 lähtien. Viittomakielen tulkkien ammattikunta pyrkii varmistamaan oikeudenmukaisen korvauksen tärkeästä työstään.

Koulutus ja pätevyysvaatimukset

Viittomakielen tulkin ammatti edellyttää vankkaa koulutusta ja erityisiä pätevyyksiä. Heidän tehtävänään on tukea kuulovammaisten ja viittomakieltä käyttävien henkilöiden viestintää, mikä vaatii paitsi kielen osaamista myös kulttuurista sensitiivisyyttä.

Koulutuspolku:

 • Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus
 • Mahdollisia erikoistumispolkuja (esim. kuurosokeiden tulkki, kirjoitustulkki)

Opintojen sisältö:

 • Viittomakielen syväosaaminen
 • Tulkkauksen etiikka ja ammattietiikka
 • Käännettävien tekstien ja puheenvuorojen analysointi
 • Viestinnälliset ja yhteiskunnalliset taidot

Koulutukseen sisältyy usein harjoittelujaksoja, joissa tulevat tulkit saavat käytännön kokemusta alalta. Pätevyys antaa valmiudet toimia monenlaisissa tulkkauksen tehtävissä.

Pätevyysvaatimukset:

 • Viittomakielen sujuva hallinta
 • Viestinnän ja kulttuurien välittämisen taidot
 • Jatkuva ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

Tulkin työ on vastuullista ja sen merkitys asiakkaiden arjessa korostuu. Siksi tulkkien koulutukseen ja ammattitaitoon panostetaan.

Palkkausjärjestelmät

Julkisella sektorilla työskentelevien viittomakielen tulkkeja palkkaus määritellään usein voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaan. Palkkaus voi perustua erilaisiin palkkausjärjestelmiin, jotka ottavat huomioon tulkin koulutuksen, kokemuksen ja erityisosaamisen. Julkisesti sektorilla työskentelevät tulkit saattavat saada myös lisäkorvauksia, kuten lisiä vaille tulevista työajoista tai erikoistumisesta vaativaan tulkkaustyöhön.

Yksityisellä sektorilla viittomakielen tulkkien palkat voivat nekin vaihdella laajasti. Työnantajat noudattavat sopimuksia ja suosituksia, mutta palkkaus voi olla joustavampi ja sopia suoraan työnantajan ja työntekijän välillä. Esimerkiksi tuntipalkkaan perustuvissa työsuhteissa päivitettyjä suosituksia sovelletaan, ja ne määritellään yleensä yksityissektorin tulkkaukseen erikoistuneiden järjestöjen toimesta. Lisätienestejä voi myös tulla vaikeuksista ja epäsäännöllisistä työajoista.

Työkokemuksen vaikutus palkkaan

Kuten monilla aloilla, viittomakielen tulkkien palkkaus on sidoksissa kokemukseen. Kokemus ei ainoastaan kasvata tulkkaustaitojen varmuutta, vaan näkyy myös palkkatasossa. Työkokemus vaikuttaa suoraan tulkin kykyyn neuvotella paremmasta palkasta, erityisesti kun on kyse tuntipalkkaan perustuvasta työsuhteesta.

Tulkkien kouluttamisvaiheessa palkka on usein alempi. Alalla aloittelevilla tulkeilla on suositeltuja minimipalkkoja, jotka on määritetty seuraavasti:

 • Kuukausipalkka: Uusien tulkkien kuukausipalkka on yleensä lähellä suositeltua minimiä.
 • Tuntipalkka: Tuntipalkkaan perustuvissa työsuhteissa noudatetaan tiettyjä vähimmäisehtoja.

Kun tulkkien työkokemus kasvaa, heidän neuvotteluasemansa palkkakeskusteluissa paranee. Se, kuinka paljon kokemus nostaa palkkaa, riippuu muun muassa seuraavista:

 • Koulutus ja erikoistuminen: Erikoistuneiden tulkkauspalveluiden tarjoajilla voi olla korkeampi palkkapyyntö.
 • Työn vaativuus: Vaativimpiin tulkkaustilanteisiin tarvitaan kokeneita tulkkauksen ammattilaisia.
 • Maine ja suosittelut: Hyvin suositellut ja tunnetut tulkit voivat pyytää ja myös saada korkeampia palkkioita.

Vaikka työkokemuksen myötä palkan odotetaan nousevan, on tärkeää muistaa, että työmarkkinat ja työsuhteen ehdot määrittävät lopulta palkkatasot. Työkokemuksen karttuessa tulkeilla on parempi mahdollisuus saada korkeampaa korvausta osaamisestaan.

Työnantajatyypit ja palkkaerot

Viittomakielen tulkkeja työllistävät työnantajat voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: yksityiset tulkkauspalveluiden tarjoajat sekä julkiset toimijat, kuten kunnat ja valtion laitokset. Näiden työnantajatyyppien välillä on havaittavissa palkkaeroja, jotka johtuvat muun muassa työsuhteen ehdoista ja tulkkauspalveluiden rakenteesta.

Yksityissektorin palkkaus: Tulkkauspalveluita tarjoavat yksityiset yritykset määrittelevät palkat tyypillisesti markkinatilanteen ja kysynnän mukaisesti. Paikalliset sopimukset saattavat vaikuttaa palkkatasoon, ja tulkit voivat neuvotella korvauksista itsenäisesti.

Palkkaesimerkit yksityissektorilla:

 • Kuukausipalkka: Suositukset viittomakielen tulkkien kuukausipalkoille on päivitetty vastaamaan alan standardeja.
 • Tuntipalkka: Erityisten suositusten mukaan myös tuntipalkkaisille tulkille on määritelty vähimmäispalkkioita.

Julkisen sektorin palkkaus: Kunnat ja valtion laitokset noudattavat yleensä tarkempia palkkausohjeistoja sekä koordinoitua palkkausjärjestelmää. Palkat määräytyvät usein selkeiden palkkaussuositusten ja työehtosopimusten pohjalta.

Palkkaesimerkit julkisella sektorilla:

 • Palkankorotukset: Julkisella sektorilla palkkoja korotetaan yleiskorotusten mukaisesti, joilla voi olla määritelty prosenttiosuus.
 • Ylityökorvaukset: Laissa määritelty korotus maksetaan ylityötunteja tekeville työntekijöille.

On tärkeää huomioida, että vaikka alalla on suosituksia palkkauksesta, todelliset korvaukset voivat vaihdella. Tulkit hyötyvät neuvottelutaidoistaan sekä ammattiliittojen tarjoamasta tuesta palkka-asioissa.

Työaika ja lisät

Viittomakielen tulkkien työajat voivat vaihdella heidän työsopimustensa perusteella. Työaika on yleensä säädetty työehtosopimuksessa, ja se voi perustua joko tunti- tai kuukausipalkkaiselle sopimukselle.

Tuntityöntekijät huomaavat että heidän palkkansa määräytyy tehtyjen työtuntien mukaisesti. Tulkkausalan erityispiirteenä on työn epäsäännöllisyys, mikä vaatii joustoa työajoissa. Tuntipalkkaisten tulkkien vähimmäispalkkasuositukset päivitetään säännöllisin väliajoin.

Kuukausipalkkaiset tulkit, toisaalta, saavat tasaisen kuukausipalkan riippumatta tuntien määrästä.

Lisäksi tulkeilla on oikeus erilaisiin lisäkorvauksiin, kuten:

 • Iltalisät: Jos työaika sijoittuu ilta-aikaan.
 • Lauantailisät: Työstä lauantaisin maksetaan usein korkeampaa palkkaa.
 • Sunnuntaityö: Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä tehdystä työstä on määrätty korkeampi korvaus.

Tulkin työ on tärkeä osa esteetöntä viestintää, ja siksi on olennaista että heidän työehtonsa ovat oikeudenmukaiset ja kilpailukykyiset. Työaikoja ja lisäkorvauksia säännellään niin, että ne heijastavat työn vaativuutta ja epäsäännöllisyyttä.

Alueelliset palkkaerot

Viittomakielen tulkkien palkkaus Suomessa vaihtelee alueellisesti. Eri alueet voivat näyttää erilaisia palkkatasoja johtuen monista tekijöistä, kuten elinkustannuksista, työmarkkinoiden kysynnästä ja tarjonnasta sekä alueellisista sopimuksista.

Etelä-Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, elinkustannukset ovat korkeammat, mikä usein näkyy myös tulkkien palkoissa. Tämä kompensoi asumisen ja muiden päivittäisten menojen suurempia kustannuksia. Pohjois-Suomessa ja muilla harvaan asutuilla alueilla palkat voivat olla maltillisempia, mutta tulkkeja saatetaan houkutella työpaikkoihin erilaisin lisäeduin, kuten joustavuus työajoissa tai mahdollisuus etätyöhön.

Seuraava lista esittää havainnollistetusti, kuinka palkat voivat eriytyä alueittain:

 • Pääkaupunkiseutu: Korkeammat palkat johtuen elinkustannusten korkeudesta.
 • Keski-Suomi: Palkat ovat tasapainossa alueen elinkustannusten kanssa.
 • Itä-Suomi: Matalammat palkat, mutta mahdollisesti vähemmän kilpailua työpaikoista.
 • Pohjois-Suomi: Tasapainoiset tai matalammat palkat, houkuttelevat lisäedut mahdollisia.

On tärkeää ottaa huomioon, että alueelliset palkkaerot voivat heijastella monimutkaista yhdistelmää tekijöitä, eivätkä ne aina kerro koko totuutta tulkkien taloudellisesta tilanteesta. Tästä syystä tulkeilla on mahdollisuus neuvotella palkoista ja työehdoista, jotta heidän tarpeensa kohdataan tehokkaasti riippumatta siitä, missä he työskentelevät.

Palkkaus verrattuna muiden ammattialojen palkkoihin

Viittomakielen tulkki on erikoistunut ammatti, joka vaatii kielitaitoa sekä erityisosaamista. Vertailtaessa palkkausta muihin ammattialoihin, huomataan että heidän ansionsa voivat vaihdella suurestikin riippuen useista tekijöistä, kuten koulutuksesta, kokemuksesta ja työsuhteen muodosta.

Tuntipalkkaisten tulkkien palkkio määrittyy usein työkokemuksen ja erikoistumisasteen mukaan. Esimerkiksi, jos verrataan terveydenhuollon ammattihenkilöihin tai insinööreihin, tulkkauspalveluiden palkkiot voivat olla alhaisemmat. Tämä voi johtua muun muassa työtuntien epäsäännöllisyydestä ja alan erityisestä luonteesta.

Vertailussa on tärkeää huomioida, että kuukausipalkkaisten tulkkien palkat saattavat seurata yleisiä työmarkkinoiden palkankorotussuosituksia ja -käytäntöjä. Näissä tilanteissa tulkien palkat voivat kasvaa esimerkiksi säännöllisten yleiskorotusten myötä.

Alla on yksinkertaistettu taulukko, joka osoittaa palkkaeron suuntaa viittomakielen tulkkien ja muiden ammattialojen välillä:

AmmattiPalkka
Viittomakielen tulkki2 300 – 2 900 euroa /kk
Postinjakaja1 900 – 4000 euroa /kk
Puuseppänoin 2 500 euroa /kk
Sairaanhoitajanoin 2 600 – 3200 euroa /kk

On syytä mainita, että tulkkipalvelujen tarve sekä arvostus alana kasvaa jatkuvasti, mikä mahdollisesti vaikuttaa palkkatasoon tulevaisuudessa.