Talousjohtajan palkka – Mitä voit odottaa ansaitsevasi?

Talousjohtajien palkat vaihtelevat Suomessa julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Keskimääräinen talousjohtajan palkka on noin 7 783 euroa. Palkkahaitari eri sektoreilla näyttää seuraavalta:

 • Kuntasektorilla: keskimäärin 6 760 euroa kuukaudessa
 • Valtiolla: keskimäärin 7 882 euroa kuukaudessa
 • Yksityisellä sektorilla: keskimäärin 8 136 euroa kuukaudessa

Keskipalkat perustuvat koko maan kattaviin palkkatietoihin.

On tärkeä huomioida, että johtajien palkat voivat vaihdella huomattavasti riippuen yrityksen koosta, toimialasta ja sijainnista, ja täten edellä mainitut luvut ovat suuntaa-antavia.

Palkkaerot alueittain

Talousjohtajien palkkaerot Suomessa vaihtelevat alueittain, ja työkokemus sekä tehtävän vaativuus voivat vaikuttaa palkkaan. Keskitytään vertailemaan pääkaupunkiseutua, suurimpia kaupunkeja sekä muita alueita.

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla talousjohtajat nauttivat yleensä korkeammasta keskipalkasta verrattuna muuhun maahan. Yksityisen sektorin talousjohtajien keskimääräinen kuukausipalkka voi nousta aina 8 136 euroon.

Muut suurimmat kaupungit

Suomen muihin suuriin kaupunkeihin kuuluu esimerkiksi Tampere, Turku ja Oulu. Näillä alueilla palkat voivat hieman laskea pääkaupunkiseudun lukemiin verrattuna. Kuitenkin keskipalkat 6 000–7 000 euron välillä ovat tyypillisiä.

Muut alueet

Muilla alueilla Suomessa, kuten pienemmissä kaupungeissa tai maaseutualueilla, talousjohtajien palkat ovat yleensä alhaisempia. Kuntasektorin palkat liikkuvat 6 760 euron tienoilla, mikä heijastelee alueiden taloudellista tilannetta ja työnantajien maksukykyä.

Kokemus ja palkkaus

Talousjohtajan palkka vaihtelee Suomessa riippuen henkilön kokemuksesta ja työuran pituudesta. Aloitustason talousjohtajien palkat sijoittuvat matalampaan haarukkaan, kun taas vuosien kokemuksen karttuminen näkyy usein palkkakuitin loppusummassa.

Työkokemuksen vaikutus palkkaan:

 • Aloitustason palkat: Työuransa alussa oleva talousjohtaja voi odottaa kuukausipalkaksi noin 3 552 € – 5 630 €.
 • 5 vuoden kokemus: Viiden vuoden työkokemuksen jälkeen kuukausiansiot nousevat keskimäärin välille 4 010 € – 6 416 €.

Keskimääräinen kuukausipalkka talousjohtajalle koko maassa oli vuonna 2022 kerättyjen tietojen mukaan 7 783 €. Tämä luku voi kuitenkin vaihdella huomattavasti sektorista riippuen. Esimerkiksi kuntasektorilla mediaanipalkka oli 6 760 €, valtiolla 7 882 € ja yksityisellä sektorilla 8 136 €. Mediaanipalkka antaa paremman kuvan yleisestä palkkatasosta, sillä se tasoittaa poikkeamat, kuten erityisen korkeat tai matalat tulot.

 • Keskivertokuukausipalkka: 7 783 €
 • Mediaanipalkka: 7 025 €

Talousjohtajan palkkaa arvioitaessa on tärkeää huomioida myös sektorin, yrityksen koon ja toimialan vaikutukset.

Koulutuksen vaikutus palkkaan

Koulutuksen ja osaamisen katsotaan yleisesti olevan keskeisiä tekijöitä palkkauksessa. Talousjohtajan kohdalla korostuvat erityisesti kaupallisen alan korkeakoulututkinto, kuten KTM tai MBA, sekä jatkuva ammatillinen kehittyminen. Monet työnantajat arvostavat myös lisäkoulutusta ja erikoistumista, jotka voivat tuoda lisäarvoa tehtävässä menestymiseen.

Erikoistuminen talouden eri osa-alueisiin, kuten sijoitus- tai riskienhallintaan, voi vaikuttaa positiivisesti talousjohtajan palkkaan. Koulutuksen laadulla ja maineella on myös merkitystä. Arvostetut oppilaitokset voivat avata ovia paremmin palkattuihin tehtäviin.

Talousjohtajan tehtävässä henkilön kokemus ja aiempi menestys ovat tärkeitä, mutta ne eivät korvaa laadukasta koulutusta. Koulutuksen tason nostaminen voi edesauttaa korkeamman palkkatason saavuttamista, ja usein työnantajat huomioivat tämän palkkausta määriteltäessä.

Alla oleva taulukko havainnollistaa, kuinka koulutuksen taso voi vaikuttaa palkkaan:

KoulutusVaikutus palkkaan
Kaupallinen perustutkintoVähäisempi palkkataso
Kaupallinen korkeakoulututkinto (KTM, MBA)Korkeampi palkkataso
ErikoistumiskoulutusMahdollisuus korkeampaan palkkaan
Jatkuva ammatillinen kehitysSuotuisa vaikutus palkkakehitykseen

Koulutuksen merkitystä ei voi aliarvioida, ja se onkin usein sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin ajan myötä parempina mahdollisuuksina ja kilpailukykyisenä palkkana.

Talousjohtajan tehtäväalueet ja vastuu

Talousjohtaja, usein myös CFO (Chief Financial Officer), toimii yrityksen taloushallinnon ylimpänä vastuuhenkilönä. Tehtävät kattavat laajan kirjon vastuita talouden suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan liittyen.

Keskeiset vastuualueet:

 • Talousstrategian kehittäminen: Talousjohtaja luo pitkän tähtäimen suunnitelmia ja strategioita, jotka tukevat yrityksen tavoitteita ja kasvua.
 • Budjetointi: Laatii vuosittaiset ja projektiin liittyvät budjetit, varmistaa niiden seurannan ja raportoinnin.
 • Rahoitus: Vastaa yrityksen rahoitustoimien suunnittelusta ja valvonnasta, mukaan lukien lainojen, sijoitusten ja pääoman hallinta.
 • Riskienhallinta: Tunnistaa taloudelliset riskit ja kehittää toimintamalleja niiden hallitsemiseksi ja minimoimiseksi.
 • Raportointi: Yrityksen sisäinen ja ulkoinen taloudellinen raportointi, mukaan lukien tilinpäätökset ja tulostiedot.

Toiminnallinen vastuu:

 • Kirjanpidon johtaminen: Huolehtii, että kirjanpito on ajan tasalla, tarkka ja noudattaa lainsäädäntöä ja standardeja.
 • Sisäinen laskenta: Vastaa kustannuslaskennasta ja tuottavuuden analysoinnista.
 • Taloushallinnon tiimin johtaminen: Johtaa taloushallinnon henkilöstöä, ohjaa heidän työskentelyään ja vastaa osaamisen kehittämisestä.

Talousjohtaja on yrityksen johtoryhmän avainjäsen ja työskentelee yhdessä muiden johtajien kanssa yrityksen taloudellisen menestyksen varmistamiseksi. Hänen ammattitaitonsa on perusta päätöksenteolle, jonka pohjalta yrityksen tulevaisuutta ohjataan kestävän kasvun näkökulmasta.

Talousjohtajan urakehitys

Talousjohtaja, tunnettu myös nimellä CFO (Chief Financial Officer), on taloushallinnon huippuasiantuntija, jolla on merkittävä rooli yrityksen taloudellisen menestyksen takaamisessa. Heidän urapolkunsa koostuu tyypillisesti useista askeleista, joissa kunkin vaiheen kokemus ja vastuut kasvavat.

Koulutus ja valmiudet: Talousjohtajaksi kehittyminen alkaa vankalla koulutuspohjalla. Usein edellytetään kaupallista korkeakoulututkintoa, kuten KTM tai vastaava, sekä vahvaa osaamista laskentatoimen ja rahoituksen alueilta.

 • Alkuvaihe: Urakehityksen alkuvaiheessa henkilö saattaa toimia esimerkiksi kirjanpitäjänä tai talousanalyytikkona, jossa hän hankkii arvokasta kokemusta yrityksen taloudenhoidosta.
 • Keskivaihe: Kehittyessään henkilö voi edetä vaativampiin tehtäviin kuten controlleriksi tai talouspäälliköksi, jossa vastuut laajenevat talouden suunnittelun ja seurannan alueille.
 • Huippuasiantuntija: Ennen talousjohtajan rooliin siirtymistä moni toimii usein rahoitusjohtajana tai vastaavassa tehtävässä, missä vastuualueena voi olla koko organisaation talouden ohjaus.

Osaamisen kehitys: Jatkuva ammatillinen kehittyminen on avainasemassa. Talousjohtajat osallistuvat usein täydennyskoulutuksiin ja voivat suorittaa esimerkiksi MBA-tutkinnon tai erikoistua vieläkin syvällisemmin tiettyyn taloushallinnon osa-alueeseen.

Verkostoituminen: Heidän on tärkeä rakentaa laajat ammatilliset verkostot ja pysyä ajan tasalla talousmaailman muutoksista. Verkostoituminen voi avata ovia uusiin mahdollisuuksiin ja auttaa pysymään kilpailukykyisenä.

Johtamistaidot: Koska talousjohtaja on osa yrityksen johtoryhmää, hänen odotetaan omaksuvan vahvat johtamistaidot sekä kyvyn vaikuttaa yrityksen strategisiin päätöksiin.

Naisten ja miesten palkkaerot talousjohtajan tehtävässä

Palkkaerot miesten ja naisten välillä ovat selkeästi havaittavissa myös talousjohtajan tehtävissä. Tämä ilmiö peilautuu usein yleisiin työmarkkinoiden rakenteisiin ja yhteiskunnallisiin normeihin. Talousjohtajan keskimääräiset kuukausiansiot vaihtelevat sukupuolen mukaan.

 • Miesten keskipalkka: 7 023 EUR kuukaudessa
 • Naisten keskipalkka: 6 303 EUR kuukaudessa

Näiden lukujen valossa miesten keskipalkka talousjohtajan tehtävässä ylittää naisten vastaavan noin 720 euron kuukausittaista erotusta. Tämä ero heijastuu paitsi suoraan palkkaukseen, myös urakehitykseen ja etenemismahdollisuuksiin.

Yksityisellä sektorilla palkkaerot ovat suurempia. Siellä palkat muodostuvat seuraavasti:

 • Valtiolla: 7 882 EUR kuukaudessa (miehet)
 • Kuntasektorilla: 6 760 EUR kuukaudessa (miehet)
 • Yksityisellä sektorilla: 8 136 EUR kuukaudessa (miehet)

Tasa-arvokysymykset ovat olleet esillä, ja palkka-avoimuuden on huomattu olevan yksi keino pyrkiä tasaamaan palkkaeroja. Vaikka avoimuus auttaa hahmottamaan palkkaerojen laajuutta, asiantuntijat korostavat, että pelkkä avoimuus ei riitä tasoittamaan sukupuolten välisiä palkkaeroja, erityisesti kun kyseessä ovat korkeat johtotehtävät.

Talousjohtajan palkka verrattuna muihin ammatteihin

Talousjohtajat Suomessa saavat keskimääräisesti kuukausipalkkaa, joka asettuu usein korkeammalle tasolle verrattuna moniin muihin ammatteihin. Heidän vastuullaan on yrityksen talouden kokonaisvaltainen hallinta, mikä heijastuu myös palkkaukseen.

Esimerkkejä keskimääräisistä kuukausiansioista:

 • Talousjohtaja: 6 697 – 7 783 €
 • Kuntasektorin työntekijä: Noin 6 760 €
 • Valtion työntekijä: Keskimäärin 7 882 €
 • Yksityisen sektorin työntekijä: Noin 8 136 €

Vertailussa muihin ammatteihin, kuten insinööreihin tai terveydenhoitoalan ammattilaisiin, talousjohtajien palkka on tyypillisesti korkeampi, mikä johtuu heidän asiantuntemuksestaan ja yrityksen taloudellisten päätösten merkityksestä.

Taulukko: Palkkaeroja eri ammattien välillä

AmmattiKeskimääräinen palkka (€/kk)
Insinööri3 500 – 5 000
Sairaanhoitaja2 500 – 3 500
Ohjelmistosuunnittelija4 000 – 5 500
Talousjohtaja6 697 – 7 783

Lukujen valossa talousjohtajien kuukausipalkat ovat selkeästi kilpailukykyisiä, ja ne heijastelevat tehtävän vaativuutta sekä sitä kantamaa vastuuta, joka liittyy talouden johtamiseen ja yrityksen taloudellisen hyvinvoinnin varmistamiseen.