Sotilaspoliisi palkka – Mitä voit odottaa ansaitsevasi?

Sotilaspoliisit ovat avainasemassa puolustusvoimien sisäisen järjestyksen ylläpitämisessä sekä sen varmistamisessa, että laki ja säännöt seurataan. Sotilaspoliisin palkka on keskimäärin 5 153 euroa kuukaudessa.

Normaaliolojen tehtävät:

 • Kulunvalvonta: Tarkastetaan ja varmistetaan pääsy puolustusvoimien alueille.
 • Liikenteenvalvonta: Valvovat liikennesääntöjen noudattamista tukikohtien sisä- ja ulkopuolella.
 • Yleisen järjestyksen ylläpito: Pitävät yllä kuri ja järjestystä varuskunta-alueilla.

Poikkeusolojen tehtävät:

 • Vartiointi: Suorittavat lisääntyneitä vartiointi- ja turvallisuusoperaatioita.
 • Operaatiotuki: Ovat osana laajempia puolustusoperaatioita erilaisissa tehtävissä.

Sotilaspoliisit ovat palkattua henkilökuntaa, jotka voivat olla virkamiehinä toimivia ammattisotilaita tai koulutettuja varusmiehiä ja reserviläisiä. Heidän koulutuksensa sisältö ja toimivaltuudet on suunniteltu vastaamaan heidän monipuolisia tehtäviään.

Sotilaspoliisien toimenkuva on monipuolinen ja sisältää erilaisia turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Heidän ammattitaitonsa ja valmiutensa on oltava korkealla tasolla kaikissa tilanteissa, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja turvallisesti.

Sotilaspoliisin peruspalkka

Sotilaspoliisien peruspalkka voi vaihdella koulutuksen, kokemuksen ja sijainnin mukaan. Keskimääräisenä viitearvona sotilaspoliisin kuukausipalkka on 5 153 €. Tämä lukema on saatu vertailemalla eri sotilaspoliisien anonyymisti ilmoittamia palkkoja.

Palkan lisäksi sotilaspoliisin kokonaistuloihin voivat vaikuttaa erilaiset henkilökohtaiset ja tehtäväkohtaiset lisät. Nämä voivat sisältää esimerkiksi:

 • Vuorotyölisät
 • Vaarallisuuslisät
 • Erikoistaitolisät

On tärkeää huomata, että sotilaspoliisi tekee monipuolista ja vastuullista työtä, johon kuuluu esimerkiksi järjestyksen ylläpito ja turvallisuusvalvonta. Palkkaus heijastaa näiden tehtävien vaativuutta ja vastuullisuutta.

Palkan suuruuteen voivat myös vaikuttaa eri puolustusvoimien sisäiset palkkataulukot ja sotilaspoliisin palvelusarvo. Armeijan palkkahierarkiassa eteneminen ja lisäkoulutus ovat keinoja päästä korkeampaan palkkaluokkaan.

Palkanlisät ja korvaukset

Sotilaspoliiseille maksettavat palkanlisät ja korvaukset muodostavat tärkeän osan heidän kokonaisansioistaan. Nämä lisät voivat sisältää esimerkiksi lento- ja meripalvelulisiä, jotka ovat tehtävän luonteen ja vaativuuden perusteella maksettavia.

 • Sotaharjoituskorvaukset: Sotilaspoliisin osallistuessa sotilaallisiin harjoituksiin hänelle myönnetään korvauksia, jotka voivat olla merkittäviä. Esimerkiksi harjoituskorvauksena voidaan maksaa 131,02 euroa vuorokaudelta.
 • Yötyö- ja viikonloppulisät: Tyypillisiä korvauksia ovat myös lisät yötyöstä, jolloin korvaus voi olla 30–45 prosenttia tuntipalkasta. Arkilauantaisin tehdystä työstä voidaan maksaa yleensä 20 prosenttia tuntipalkasta.

Korvausten maksamisessa pyritään noudattamaan selkeitä sääntöjä. Esimerkiksi virkasuhteen päättyessä pyritään maksamaan palkka ja mahdolliset lisät viivytyksettä. Vastaava käytäntö pätee työaikamääräyksiin perustuviin lisäkorvauksiin, jotka on tarkoitettu maksettavaksi viiveettä.

Sotilaspoliisi voi odottaa näitä lisäkorvauksia oman peruspalkkansa lisäksi, mikä osaltaan kuvastaa tehtävän erityispiirteitä ja asettamia vaatimuksia. Näin sotilaspoliisin palkka muodostuu monipuolisesti eri osista, joilla pyritään kohtuullisesti kompensoimaan erilaisista erikoistehtävistä johtuvaa henkilökohtaista panostusta ja riskejä.

Palvelusarvon vaikutus palkkaan

Sotilaspoliisin palkka heijastaa hänen palvelusarvoaan, joka perustuu asiantuntemukseen, vastuun määrään sekä palvelusajan pituuteen.

Alokkaan palkka

Alokkaana palvelevan sotilaspoliisin palkka on yleensä palvelusajan alussa matalimmillaan. Sotilaspoliisin ura alkaa peruskoulutuksella, jonka aikana hän saa päivärahaa, joka on sidoksissa palveluspäivien määrään.

Upseerin palkka

Upseeri -arvon saavuttanut sotilaspoliisi nauttii korkeammasta palkasta, johon myös kokemus ja erikoistuminen vaikuttavat. He voivat ansaita keskimäärin yli 5000 euroa kuukaudessa, johon sisältyvät myös henkilökohtaiset ja tehtäväkohtaiset lisät.

Aliupseerin palkka

Aliupseerin palkka on yleensä upseerin ja alokkaan palkan välillä, ja se heijastelee niin teknistä osaamista kuin johtamistaitoja. Aliupseerit ovat saaneet lisäkoulutusta, ja heidän palkkansa heijastaa tätä lisääntynyttä vastuuta ja erikoistumista.

Erikoistumisen vaikutus palkkaan

Sotilaspoliisin palkkaan vaikuttaa moni tekijä, ja erikoistuminen on yksi keskeisimmistä. Erikoistunut sotilaspoliisi voi odottaa saavansa keskimääräistä korkeampaa kuukausipalkkaa, sillä lisäosaaminen ja vastuullisemmat tehtävät näkyvät usein myös palkkioissa.

Erikoistumisalueet ja niiden vaikutus:

 • Johtamistaidot: Erikoistuminen johtotehtäviin tarjoaa yleensä korkeamman peruspalkan sekä mahdollisuuden johtamislisään.
 • Tekninen osaaminen: Esimerkiksi viestintäteknologiaan tai kyberpuolustukseen erikoistuminen voi oikeuttaa teknisyyslisään.
 • Lisätehtävät: Erikoistehtävissä palvelevat sotilaspoliisit saattavat saada lisäkorvauksia ainutlaatuisen osaamisensa ansiosta.
ErikoistumisalaPalkkavaikutus
JohtamistaidotKorkeampi palkka + johtamislisä
Tekninen osaaminenMahdollinen teknisyyslisä

Sotilaspoliisin erikoistumisen myötä hankittu syvällisempi asiantuntemus ja koulutus tuovat mukanaan myös vastuuta. Tämä vastuu heijastuu tyypillisesti korvauksiin, jotka voivat vaihdella tehtävästä ja palveluspaikasta riippuen. Lisäkoulutus ja -tehtävät tunnistetaan palkitsevana elementtinä palkkarakenteessa, ja ne tukevat ammatillista kehittymistä.

Sotilaspoliisin työsuhde-edut

Sotilaspoliisin työsuhde-etuihin sisältyvät monenlaiset tekijät, jotka voivat parantaa työntekijän kokonaispalkkaa ja työhyvinvointia. Palkan lisäksi työsuhteen etuihin kuuluu erilaisia lisiä, kuten henkilökohtaiset lisät ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka perustuvat työn vaativuuteen.

Tärkeimmät edut:

 • Turvallinen työympäristö: Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Koulutusmahdollisuudet: Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin sekä ammatilliseen kehittymiseen.
 • Lomajärjestelmä: Sotilaspoliisien loma-ajat ovat säännöllisiä ja ennakoitavissa olevia.
 • Eläkesuoja: Työntekijöille on tarjolla kilpailukykyinen eläkejärjestelmä.

Lisäksi on hyvä mainita, että kriisinhallintatehtävissä toimivat sotilaspoliisit voivat saada erilaisia korvauksia, jotka liittyvät ulkomaan komennuksiin. Tällaiset komennukset voivat lisätä tuloja ja tuoda uraan kansainvälistä näkökulmaa.

Työnantaja tarjoaa usein myös erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä etuja, kuten terveydenhuoltopalvelut ja liikuntamahdollisuudet. Työssä jaksamista tuetaan kattavilla työterveyspalveluilla ja -eduilla, mikä on erityisen tärkeää fyysisesti vaativassa sotilaspoliisin ammatissa.

Työkokemuksen vaikutus palkkaan

Työkokemuksen katsotaan olevan merkittävä tekijä sotilaspoliisin palkan määräytymisessä. Sotilaspoliisin keskimääräinen kuukausipalkka on noin 5 153 €, mutta tämä luku voi vaihdella kokemuksen mukaan.

Aloittelijan ja kokeneen sotilaspoliisin palkkaero voi olla huomattava. Lisäkokemus voi tuoda mukanaan paitsi korkeamman peruspalkan, myös mahdollisuuden saada henkilökohtaisia lisäkorvauksia ja tehtäväkohtaisia bonuksia.

 • Alle 5 vuoden työkokemus: Aloittelijan palkka voi olla alan keskitason alapuolella.
 • 5–10 vuoden työkokemus: Palkan odotetaan kasvavan, sillä kokemuksesta kertyy osaamista ja vastuuta.
 • Yli 10 vuoden työkokemus: Kokenut sotilaspoliisi voi neuvotella merkittävästi korkeammasta palkasta.

Kokemuksen karttuessa sotilaspoliisin vastuullisuus ja kyky selviytyä haasteellisista tilanteista paranee, mikä voi myös heijastua palkkaukseen.

Tärkeää muistaa:

 • Työkokemus vaikuttaa henkilökohtaiseen palkanosaan.
 • Kokemuksen myötä voi olla mahdollisuus saada lisätehtäviä, jotka nostavat palkkaa.
 • Työkokemus on yksi elementti sotilaspoliisin palkassa, mutta se ei ole ainoa tekijä.

Koulutuksen vaikutus palkkaan

Koulutuksen laajuudella ja tasolla on merkittävä vaikutus sotilaspoliisin palkkaan. Verrattaessa koulutuksen vaikutusta palkkatasoon, korkeammalle koulutetut sotilaspoliisit ansaitsevat usein enemmän. Tämä johtuu siitä, että laajempi koulutus antaa paremmat valmiudet vaativampiin tehtäviin ja johtotason positioihin, joissa palkkaukset ovat korkeammat.

Esimerkki sotilaspoliisin palkasta:

 • Keskimääräinen kuukausipalkka: 5 153 €
KoulutustasoKuvaus
PeruskoulutettuPerustason suorittaneilla on keskimääräinen palkka, jossa ei vielä huomioida erikoistumisia.
ErikoistunutErikoiskoulutukset ja -kurssit voivat nostaa palkkausta.
JohtotehtävätKoulutus johtotason tehtäviin kuten upseerikoulutus voi merkitä merkittävää palkankorotusta.

Myös kokemus yhdessä koulutuksen kanssa voi vaikuttaa sotilaspoliisin ansioihin positiviisesti. Alan tutkimukset Suomessa osoittavat, että koulutuksen taloudellinen tuotto on säilynyt vahvana ja se korreloi korkeamman työllisyyden ja palkkatasojen kanssa laajemmin työmarkkinoilla.

On huomattava, että koulutuksen lisäksi myös muita tekijöitä, kuten sijaintia, palvelusvuosia ja erikoistehtäviä, tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan sotilaspoliisin palkkausta.

Työaika ja lomat

Sotilaspoliisit Suomen Puolustusvoimissa noudattavat työaikaa, joka on määritelty puolustusvoimien työehtosopimuksessa. Työaika voi olla joustavaa, ja se voi sisältää sekä päivittäisiä että viikoittaisia tunteja.

Viikoittainen työaika on usein määritelty säännölliseksi ja voi vaihdella työtehtävien mukaan. Tässä joitakin yleisiä kohtia:

 • Säännöllinen työaika: Tyypillisesti 40 tuntia viikossa.
 • Ylityö: Mahdollisuus ylityöhön, korvaus määräytyy työehtosopimuksen mukaan.
 • Lepoajat: Työvuorojen välillä on määritelty lepoaikoja, jotka takaavat riittävän palautumisen.

Lisäksi sotilaspoliisilla on oikeus vuosilomiin, joiden pituudet määräytyvät työsuhteen keston ja iän perusteella. Lomat antavat henkilöstölle mahdollisuuden lepoon ja palautumiseen raskaan työn keskellä.

 • Vuosiloma: Loman määrä kasvaa työsuhteen kestäessä.
 • Arkipyhät: Kun työskennellään arkipyhinä, se voi oikeuttaa lisäkorvauksiin tai vapaapäiviin.

Taulukko 1: Työaika- ja lomaoikeudet

EhtoKuvaus
Säännöllinen työaikaEnintään 40 tuntia viikossa
YlityöKorvaus työehtosopimuksen mukaan
LepoaikaMääritellyt lepoajat työvuorojen välissä
VuosilomaKasvaa työsuhteen kestäessä
ArkipyhätMahdollisuus lisäkorvauksiin tai vapaapäiviin

Eläke ja työuran loppuvaihe

Sotilaspoliisin eläkejärjestelmässä on tärkeää huomioida, että eläkkeelle siirtyminen voi olla joustavaa. He voivat jatkaa työskentelyä myös eläkkeellä, minkä voi nähdä tulonlisäyksenä eläkepäiviin. Eläkkeen määrä lasketaan työuran aikaisista palkoista ja työtuloista, jotka on tarkistettu palkkakertoimella.

Työssä jatkaminen voi myös vaikuttaa eläkkeen suuruuteen, sillä työnteon ajalta kertyneet tulot voivat nostaa tulevaa eläkettä. Sotilaspoliisit voivat työskennellä eläkkeellä ilman tulorajoja, kunhan heidän aikaisempi työsuhteensa on päättynyt ennen eläkkeelle siirtymistä.

Eläkkeen ja työtulon verotuksessa on omat erityispiirteensä. Eläkettä verotetaan erilailla kuin palkkaa, joten veroprosentti määräytyy erikseen näille tuloille. On hyvä olla tietoinen, että työnteko eläkkeellä saattaa vaikuttaa myös sosiaalietuuksiin, kuten asumistukeen.

Sotilaspoliisien on siis hyödyllistä suunnitella eläkevaiheensa ja työuran loppuvaihe tarkkaan, ottaen huomioon eläkkeen, verotuksen ja mahdolliset sosiaalietuudet, jotta he voivat saavuttaa tasapainon toivotun elintason ylläpitämisen ja työn jatkamisen välillä.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Sotilaspoliisi ammattina on puolustusvoimien sisäinen turvallisuustehtävä, jonka palkkataso poikkeaa muista ammateista. Heidän kuukausipalkkansa keskimäärin on 5 153 €. Tämä voi antaa käsitystä sotilaspoliisien palkkauksen asettumisesta suhteessa muihin aloihin.

Esimerkiksi sote-alojen ammattilaisilla on omat työ- ja virkaehtosopimuksensa, ja neuvottelutulos vuodelle 2024 viittaa palkkaliitteiden uudistukseen. Tämä voi vaikuttaa palkkoihin, mutta konkreettinen vertailu vaatisi tietoa kyseisen sektorin tarkemmista palkkatiedoista.

AmmattiKeskipalkka
Sotilaspoliisi5 153 €
Sairaanhoitaja3 200 €
Sisustussuunnittelija3 700 €
Diplomi-insinööri 5 400 €
Lääkäri6 575 €

Palkkojen vaihtelu voi olla huomattavaa eri ammattiryhmien ja sektoreiden välillä. Esimerkiksi erikoistuneemmat tai vaativammat tehtävät, kuten sotilaspoliisin, saattavat oikeuttaa korkeampaan palkkaan kuin vähemmän erikoistuneet työt. Lisäksi alueelliset eroavaisuudet ja elinkustannukset vaikuttavat palkkatasoon, mikä näkyy palkan vaihteluvälissä.

Yksittäisen ammatin palkkaan voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten kokemus, koulutus ja työn tarjoaman arvon yhteiskunnalle. Siksi sotilaspoliisien palkkaa verrattaessa muihin ammatteihin on tärkeä ottaa huomioon, että kyseessä on ainoastaan raaka palkkadatan vertailu, joka ei huomioi tehtävien laajuutta tai vastuuta.