Restonomi palkka – Katso, miten vieraanvaraisuus palkitsee!

Restonomi on korkeakoulututkintoa vaativa ammatti. Restonomit työskentelevät matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla, missä he hallitsevat monipuolisesti palveluiden kehittämisen, markkinoinnin ja johtamisen. Restonomin palkka on keskimäärin 2 536 euroa kuukaudessa.

Tyypillisiä työtehtäviä restonomeille ovat:

 • Asiakaspalvelu ja -kokemuksen kehittäminen
 • Tapahtumien suunnittelu ja toteutus
 • Henkilöstöjohtaminen ja koulutus
 • Palveluiden markkinointi ja myynti
 • Ravintola- ja majoitusliiketoiminnan hallinta

Restonomin työnkuvaa leimaa vahva asiakaspalveluorientaatio, ja heidän tehtävänsä ovat keskeisiä luomaan onnistuneita asiakaskokemuksia. Lisäksi heidän asiantuntemuksensa hyödyttää yritysten strategista kehittämistä.

Alalla työskentely vaatii laaja-alaista osaamista, joustavuutta ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Restonomit voivat työllistyä niin yksityisille yrityksille kuin julkiselle sektorille, ja monet perustavat myös omia yrityksiä.

Restonomin koulutus antaa valmiudet toimia esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. Alan työllisyystilanne on hyvä, sillä tarve matkailu- ja ravintola-alan ammattilaisille on jatkuva.

Palkkatiedot

Restonomin palkka heijastaa usein heidän sijaintiaan, kokemustaan ja koulutustaan. Nämä tekijät voivat merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka paljon restonomeille maksetaan.

Palkkaerot alueittain

Eri alueilla Suomessa restonomien palkat voivat vaihdella. Tämä johtuu useista tekijöistä, kuten elinkustannuksista ja työmarkkinoiden tarjonnasta ja kysynnästä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla palkat voivat olla korkeammat verrattuna muihin alueisiin.

Kokemus ja palkka

Kuten monilla muilla aloilla,restonomien palkka nousee usein kokemuksen myötä. Urapolulla edetessään ja lisävastuita ottaessaan restonomi voi odottaa palkkansa kasvavan.

Koulutuksen vaikutus palkkaan

Restonomin koulutus antaa valmiudet monenlaisiin tehtäviin matkailu- ja ravintola-alalla, ja lisäkoulutus voi avata ovia paremmin palkattuihin tehtäviin. Koulutuksen laatu ja laajuus voivat olla merkittäviä tekijöitä palkkapotentiaalissa.

Työllisyystilanne

Restonomikoulutuksen saaneiden työmarkkinatilanne on näyttänyt lupaavalta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että restonomit työllistyvät pääsääntöisesti nopeasti valmistumisensa jälkeen. Heidän osaamisensa kattaa monipuolisen kirjon matkailu-, ravintola- ja catering-palveluita, minkä ansiosta restonomien kysyntä on jatkuvaa eri sektoreilla.

Missä restonomit työskentelevät? Restonomien työllistyminen jakautuu laajalle alalle. Usein he löytävät työpaikkoja mm. seuraavilta toimialoilta:

 • Hotellit ja majoituspalvelut
 • Ravintolat, catering-yritykset
 • Matkatoimistot ja matkailun edistämisen organisaatiot
 • Tapahtumien järjestämisen parissa
 • Julkishallinto ja kunnalliset organisaatiot

Valmistuneiden restonomien keskiarvoiset kuukausiansiot vaihtelevat, mutta tutkimustiedon valossa palkkahaitari sijoittuu usein välille 1 800 – 3 200 euroa kuukaudessa. Palkka heijastaa sekä yrityksen kokoa että työntekijän kokemusta ja vastuualueita.

Koulutuksen moderni ja käytännönläheinen lähestymistapa tukee nopeaa sopeutumista työelämään ja tarjoaa valmiuksia vastata matkailu- ja ravintola-alan tarpeisiin. Restonomien työllistyminen on olennainen osa alaa tukevaa infrastuktuuria ja heidän ammattitaitonsa nähdään arvokkaana niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Työsopimus ja työehdot

Työsuhteessa restonomin työsopimus määrittelee keskeiset työehdot, joita on syytä noudattaa tarkasti. Restonomi on matkailu-, ravitsemis- tai talousalan asiantuntija, ja hänen palkkaansa sekä työehtojaan säätelee usein alan yleissitova työehtosopimus.

Työsopimuksessa tulee huomioida seuraavat seikat:

 • Palkka: Restonomin palkka muodostuu peruspalkasta sekä mahdollisista lisistä ja palkkioista.
 • Työaika: Restonomin tyypillinen työaika määräytyy usein työehtosopimuksen mukaisesti.

Työsuhteen ehdot, kuten työn kuvaus ja työtehtävät, on hyvä kirjata mahdollisimman tarkasti. Lisäksi on tärkeää sopia:

 • Lomat: Vuosilomalaki ja alan työehtosopimukset ohjaavat lomien pituutta ja ajoitusta.
 • Koulutus: Mahdollisuus työnantajan tarjoamaan tai tukemaan koulutusta on olennainen osa monen restonomin työsuhdetta.

Jokaisen restonomin kannattaa tarkastaa, että työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan edun mukainen ja että se noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kirjallinen työsopimus on paras tapa varmistaa työsuhteen ehtojen selkeys ja välttää mahdolliset epäselvyydet myöhemmin.

Työaika ja ylityökorvaukset

Restonomi voi työskennellä monenlaisissa tehtävissä ravintola-alalla, ja työajat vaihtelevat työpaikan ja sopimuksen mukaan. Keskimäärin työaika määrittyy laissa enintään 8 tunniksi vuorokaudessa ja 40 tunniksi viikossa. Ylityö tulee kysymykseen, kun työntekijä tekee sovittua enemmän töitä joko vuorokautisesti tai viikoittain.

Ylityökorvaukset määräytyvät seuraavasti:

 • Vuorokautinen ylityö:
  • 50 % korotettu palkka ensimmäisiltä kahdelta tunnilta
  • 100 % korotettu palkka seuraavilta tunneilta
 • Viikoittainen ylityö:
  • 50 % korotettu palkka ensimmäisiltä 5 tunnilta
  • 100 % korotettu palkka seuraavilta tunneilta

Ylityökorvauksen suuruus riippuu tehtyjen ylityötuntien määrästä sekä siitä, onko kyseessä vuorokautinen vai viikoittainen ylityö. Lain mukaan vuorokautisesta ylityöstä kahden ensimmäisen tunnin ylityöstä maksetaan 50 prosentin korotuksella ja tämän jälkeen työtunneista tulee maksaa 100 prosentin korotuksella. Viikoittaisesta ylityöstä taas ensimmäisiltä tunneilta maksetaan 50 prosentilla korotettua palkkaa.

Ylityökorvaukset ja niiden laskentatavat voivat vaihdella työehtosopimuksen mukaan, ja restonomin on hyvä tarkistaa ne oman alansa sopimuksesta. Lisäksi on mahdollista saada ylityöstä korvaus vapaana, mikäli siitä on sovittu työnantajan kanssa.

Lisät ja bonukset

Restonomin palkka muodostuu usein peruspalkan lisäksi erilaisista lisistä sekä mahdollisista bonuksista. Lisät voivat kertyä esimerkiksi työskentelystä iltaisin, viikonloppuisin tai pyhäpäivinä.

Tyypillisiä lisäkorvauksia ovat:

 • Sunnuntailisät
 • Ilta- ja yötyölisät
 • Pyhätyölisät

Lisien suuruus voi vaihdella ja ne maksetaan tyypillisesti prosenttiosuutena peruspalkasta. Esimerkiksi sunnuntaityöstä restonomi voi saada 100% korotuksen peruspalkkaansa päälle.

Bonukset voivat olla osa restonomin vuosiansiota. Ne maksetaan yleensä suoritusperusteisesti, ja ne voivat perustua esimerkiksi työntekijän tai yrityksen tulokseen. Verotuksessa bonukset katsotaan osaksi ansiotuloa, ja ne verotetaan vastaavasti.

Bonusmuotoja ovat muun muassa:

 • Vuosibonukset: Maksetaan vuoden suoritusten perusteella
 • Tulospalkkiot: Riippuvat työntekijän henkilökohtaisista tuloksista
 • Voittopalkkiot: Perustuvat yrityksen saavuttamaan voittoon

On tärkeää huomioida, että suuremmat bonukset voivat nostaa työntekijän marginaaliveroprosenttia, mikä vaikuttaa nettopalkkaan. Restonomien palkkarakenteessa nämä erilaiset lisät ja bonukset voivat merkitä huomattavaa lisää kuukausiansioihin.

Restonomin palkka verrattuna muiden ammattien palkkoihin

Restonomien kuukausiansiot asettuvat Suomessa moninaiseen kenttään verrattuna muihin ammatteihin. Monet ammattilaiset kokevat kiinnostavaa vaihtelua ansioidensa välillä eri toimialoilla ja sijainneista riippuen.

Restonomina työskentelevät saavat keskimäärin noin 2 536 € kuussa. Heidän palkkansa on vertailtavissa muiden ammattien kanssa, mutta eroja ilmenee sektorista riippuen. Esimerkiksi liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muut kotieläinten kasvattajat saattavat ansaita suunnilleen saman verran, kun taas joissakin muissa ammateissa, kuten linja-auton- ja raitiovaununkuljettajien keskuudessa, palkka voi poiketa.

Alla on vertailu restonomin palkasta suhteessa muihin ammatteihin:

Muu AmmattiKeskipalkka (€/kk)
Lihan- ja lypsykarjan kasvattajanoin 2 570 – 2 764
Linja-autonkuljettajanoin 2 800
Sairaanhoitajanoin 3 000
Sähköasentaja noin 2 770
Siivoojanoin 2 100 -2 200

Yksityisellä sektorilla restonomien palkka voi olla korkeampi kun taas kuntasektorilla ja valtiosektorilla palkkataso asettuu hieman alhaisemmaksi. Palkkaeroihin vaikuttavat myös alueelliset tekijät, kuten pääkaupunkiseudun tarjoamat mahdollisuudet, jotka voivat nopeuttaa urakehitystä ja sitä kautta palkan kasvua. Työkokemus, työnantajan koko ja toimiala voivat myös vaikuttaa merkittävästi palkkatasoon.