Rakennussiivoojan palkka – Mitä voit odottaa tienata vuonna 2024?

Rakennussiivoojien palkat vaihtelevat jonkin verran Suomessa. Eri tekijät, kuten työkokemus ja koulutus, voivat vaikuttaa palkan suuruuteen. Rakennussiivoojan työ sisältää rakennuskohteiden siivousta ja valmisteluja eri työvaiheiden välillä, mikä on elintärkeää työmaan sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta. Rakennussiivoojan palkka on keskimäärin noin 2 100 – 2 200 euroa kuukaudessa.

Lisäksi työtehtävään sisältyvät vastuualueet ja työntekijän oma koulutus ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa palkkaan. Rakennusalan työehtosopimukset määrittävät palkkojen vähimmäisrajat, ja ne päivittyvät säännöllisin väliajoin alan sopimusneuvotteluissa.

Kokemus ja työvuodet

Rakennussiivoojan palkkaan vaikuttavat monenlaiset tekijät, mutta erityisesti kokemus nousee tärkeäksi palkkaa määriteltäessä. Mitä enemmän vuosia alalla on takana, sitä suurempaan palkkaluokkaan siivooja yleensä kuuluu.

Aloittelijan palkka on luonnollisesti matalampi, mutta kertyneet työvuodet tuovat mukanaan korotuksia. Seuraavassa on esitetty, miten kokemus vaikuttaa palkan muodostumiseen:

 • Alle 2 vuotta kokemusta: Useimmiten lähtöpalkka, oppimisvaihe
 • 2-5 vuotta kokemusta: Palkka nousee, työtehtävien hallinta paranee
 • Yli 5 vuotta kokemusta: Palkka on korkeampi, mahdollisuus vaativampiin tehtäviin

Kokemus kartuttaa myös taitoja, jotka ovat hyödyksi monipuolisemmissa ja vastuullisemmissa työtehtävissä. Kokenut rakennussiivooja osaa työskennellä tehokkaasti ja tuntee työturvallisuuden vaatimukset perusteellisesti, mikä voi edelleen vaikuttaa ansiotasoon positiivisesti.

Työkokemus ei kuitenkaan ole ainoa tekijä – myös koulutus vaikuttaa. Työnantajat saattavat arvostaa erikoistuneita koulutuksia, jotka liittyvät siivoustyöhön tai työturvallisuuteen. Näin ollen kokeneemman ja koulutetun siivoojan palkka voi olla korkeampi verrattuna pelkän kokemuksen tuomaan palkkaan.

Ammattitaitovaatimukset

Rakennussiivojat ovat erittäin tärkeitä rakennusalan projekteissa, sillä he varmistavat, että työmaat pysyvät turvallisina ja toimivina. Heidän taitovaatimuksensa ovat monipuolisia ja sisältävät sekä fysiikkaa että tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä.

Yleiset ammattitaitovaatimukset:

 • Peruskunto: Rakennussiivojan työ on fyysisesti vaativaa, mikä edellyttää hyvää peruskuntoa.
 • Tarkkaavaisuus: Työmaiden siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen vaatii tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta.
 • Järjestyksen ylläpito: On tärkeää, että rakennussiivoja ylläpitää järjestystä ja organisointikykyä, jotta työmaat pysyvät toimivina.
 • Turvallisuusmääräykset: Työssä on tärkeää noudattaa tarkasti kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
TaitoKuvaus
SietokykyFyysiseen työhön kykenevyys ja kyky sietää vaihtelevia olosuhteita.
TarkkuusKyky suorittaa tehtäviä huolellisesti ja virheettömästi.
Itsenäinen työskentelyItsenäinen päätöksenteko ja ongelmien ratkaisukyky.
TiimityöskentelyKyky toimia osana tiimiä ja kommunikoida tehokkaasti.

Rakennussiivoja tarvitsee myös kykyä omaksua nopeasti uusia työmenetelmiä ja -välineitä, mukautua muuttuviin työympäristöihin sekä ylläpitää positiivista asennetta työtä kohtaan. Monipuoliset taidot ja valmiudet omaksua oppeja ovat edellytyksiä menestyä tässä tehtävässä.

Työehtosopimuksen merkitys

Työehtosopimus määrittelee rakennussiivoojien palkat ja työehdot. Ne takaavat työntekijöille minimiehdot ja lisät, jotka myötävaikuttavat työnteon oikeudenmukaisuuteen ja kohtuullisuuteen.

Alakohtaiset sopimukset

Alakohtaiset työehtosopimukset huomioivat rakennusalalla työskentelevien tarpeet. Ne neuvotellaan työntekijäjärjestöjen ja työnantajaliittojen välillä. Rakennussiivoojan palkka, kuten muutkin työehdot, perustuvat näiden sopimusten antamiin raameihin. Esimerkiksi vuoden 2023 sopimuksessa ilmoitettiin palkankorotuksista, jotka astuivat voimaan toukokuussa.

 • Aloitteleva työntekijä: 15.5.2024 – 11,94 €
 • Vähän kokemusta omaava työntekijä: 15.5.2024 – 13,45 €

Yleissitovat sopimukset

Yleissitovat sopimukset ovat voimassa kaikille alalla työskenteleville, riippumatta siitä, onko työnantaja työnantajaliiton jäsen. Näin jokaisella rakennussiivoojalla on taattu samat minimipalkka ja työehdot. Työehtosopimuksen noudattaminen on pakollista eikä sitä voi sivuuttaa sopimuksella, joka antaisi työntekijälle huonommat ehdot kuin mitä TESä määritellään.

Alueelliset palkkaerot

Rakennussiivoojien palkoissa nähdään vaihtelua eri alueilla Suomessa, mikä heijastaa elinkustannusten ja paikallisten talousolosuhteiden eroja. Suuremmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, rakennussiivoojien palkat ovat yleensä korkeammat kuin pienemmillä paikkakunnilla. Tämä johtuu osittain kalliimmasta hintatasosta ja työn kysynnän ja tarjonnan dynamiikasta.

Seuraava lista esittää karkean arvion alueellisista palkkaeroista:

 • Helsinki: Korkeampi
 • Tampere: Keskitaso
 • Turku: Keskitaso
 • Oulu: Matalampi
 • Lappeenranta: Matalampi

Työkokemuskoulutus ja työnantajan koko ovat myös tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa palkkaeroihin. Kokeneemmat siivoojat voivat neuvotella paremmasta palkasta, ja suuret rakennusyritykset saattavat maksaa enemmän kuin pienemmät toimijat.

Alueelliset palkkaerot heijastuvat myös elintasoon. Korkeampi palkka suurkaupungeissa kompensoi elinkustannuksia, mutta samalla siivoojien ostovoima voi olla suurempi alueilla, joissa elinkustannukset ovat matalammat.

On tärkeää, että rakennussiivoojat vertailevat palkkoja ja työehtoja alueiden välillä huolellisesti, jotta he ymmärtävät, mitä voivat odottaa eri paikkakunnilla työskennellessään.

Lisät ja bonukset

Rakennussiivoojille kertyy palkan päälle usein erilaisia lisäkorvauksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kokonaisansioihin. Nämä lisät maksaa työnantaja työehtosopimuksen tai työsopimuksen mukaisesti.

Ylityökorvaukset

Rakennusalalla ylityöstä maksettavat korvaukset noudattavat työehtosopimusten määritelmiä. Kun rakennussiivooja työskentelee normaalien työaikojen ulkopuolella, ylityökorvaukset kertyvät seuraavasti:

 • Ensimmäiset kaksi ylimääräistä työtuntia: 50 % normaalin tuntipalkan päälle
 • Seuraavat ylityötunnit: 100 % normaalin tuntipalkan päälle

Ilta- ja viikonloppulisät

Rakennussiivoojat saavat ilta- ja viikonloppulisiä työskennellessään myöhään illalla tai viikonloppuisin. Erityiskorvaukset ilta- ja yötyöstä ovat tyypillisiä lisäetuja:

 • Iltavuoro: 1,21 euron lisä per tunti (voimassa 1.9.2021 alkaen)
 • Yövuoro: 2,26 euron lisä per tunti (voimassa 1.9.2021 alkaen)

Viikonlopputöistä maksetaan usein korotettua tuntipalkkaa, mutta tarkat summat riippuvat sopimuksesta ja työajoista.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Rakennussiivoojien palkat vaihtelevat Suomessa tehtävästä ja kokemuksesta riippuen. Duunitorin Palkkavertailu mukaan rakennussiivoojan keskimääräinen kuukausipalkka oli vuonna 2020 noin 2 144 euroa. Tämä summa on melko lähellä muiden ammattien keskipalkkoja, mutta eroja löytyy.

Oikotie Työpaikkojen data kertoo, että rakennussiivoojan mediaanipalkka on 2 325 euroa kuukaudessa. Kun tätä verrataan muita ammatteja edustavien henkilöiden palkkoihin, rakennussiivoojan palkka sijoittuu matalamman ja keskitason välille.

Esimerkkejä palkkatasosta muihin ammatteihin nähden:

 • Alempi tulotaso: Myyjän ja siivoojan palkat ovat yleensä alempana, noin 1 500 – 2 000 euroa kuukaudessa.
 • Keskikasti: Toimistotyöntekijät ja ammattiin opiskelevat ansaitsevat tyypillisesti 2 000 – 3 000 euroa kuukaudessa.
 • Ylempi tulotaso: Esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoilla palkka voi nousta huomattavasti, usein yli 3 000 euroa kuukaudessa.

Huomionarvoista on, että rakennussiivoojien palkka voi vaihdella suuresti minimitason 1 400 eurosta maksimissaan jopa 9 975 euroon kuukaudessa harvinaisissa tapauksissa. Tämä korkeampi palkkaluokka voi kuitenkin viitata erityisosaamista vaativiin tehtäviin tai laajojen hankkeiden työnjohtotehtäviin rakennussiivouksen parissa.