Rakennusmies palkka – Tienaatko sinäkin alan keskiarvon yli?

Suomessa rakennusmiehen palkka vaihtelee useiden tekijöiden mukaan. Keskimääräinen kuukausipalkka näyttää asettuvan noin 2 400–3 000 euron välimaastoon. Tarkemmin ottaen eräs lähde mainitsee keskipalkaksi 2 455 euroa kuukaudessa, perustuen 645 nimettömään palkkatietoon. Toisaalta toinen lähde ehdottaa keskiarvoksi noin 3 000 euroa kuukaudessa.

Työkokemus ja maantieteellinen sijainti ovat avainasemassa palkan määrittelyssä. Aloittelijan palkka voi olla lähempänä 2 000 euroa, kun taas kokemus ja työn vaativuus voivat nostaa summan korkeammaksi. Etelä-Suomessa, missä elinkustannukset ovat korkeammat, rakennusmiehet voivat saada hieman suurempaa palkkaa verrattuna pohjoisen kollegoihinsa.

Palkankorotukset seuraavat tyypillisesti rakennusalan työehtosopimuksia. Esimerkiksi vuonna 2023 ja 2024 sopimukset ennakoivat pienen korotuksen peruspalkkaan.

Palkkatiedot ovat aina yleisluontoisia, ja yksittäisen rakennusmiehen palkka voi poiketa keskiarvosta monista eri syistä johtuen. Palkkaa voivat myös muovata muut seikat kuten erilaiset lisät, jotka eivät välttämättä näy peruspalkassa.

Palkkaerot alueittain

Palkat rakennusalalla vaihtelevat merkittävästi alueittain Suomessa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ne ovat tyypillisesti korkeammat kuin muualla maassa.

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla rakennusmiehet nauttivat yleensä kohonneista palkoista johtuen korkeammasta elinkustannusindeksistä. Tämä alue vetää puoleensa runsaasti rakennusprojekteja, mikä näkyy myös palkkauksessa.

Muut kaupungit

Palkkataso muissa Suomen kaupungeissa voi olla verrattain maltillisempi. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella palkat mukautuvat usein alhaisempiin elinkustannuksiin ja paikallisiin markkinaolosuhteisiin.

Kokemus ja palkka

Rakennusalalla työntekijän palkka muotoutuu vahvasti kokemuksen myötä. Palkkatasossa heijastuvat niin työtehtävän vaativuus kuin henkilökohtainen osaaminenkin.

Aloittelijan palkka

Aloittelija lähtee usein liikkeelle keskimäärin noin vajaan 2000 euron kuukausiansioilla. Palkka määrittyy usein myös työehtosopimusten mukaan, jotka asettavat minimipalkan, mutta myös alueelliset tekijät vaikuttavat.

Kokeneen rakennusmiehen palkka

Kokeneemman rakennusmiehen kuukausipalkka voi kohota keskimäärin 2400 euroon. Kokemuksesta ja erikoistumisesta riippuen palkka voi nousta huomattavasti enemmän, parhaimmillaan jopa yli 8500 euroon kuukaudessa.

Palkka ja koulutus

Rakennusmiehen palkkaus Suomessa määräytyy useimmiten työehtosopimuksen (TES) ehtojen mukaan. Heidän aloituspalkkansa on tyypillisesti noin 2000 euroa kuukaudessa. Kuitenkin työkokemuksen karttuessa ja ammattitaidon kehittyessä rakennusmiehen kuukausiansiot voivat kasvaa. Keskipalkka on Suomessa noin 2400 euroa kuukaudessa, mutta palkka voi nousta yli 3000 euroon kuukaudessa vertailtaessa kokeneempia tekijöitä.

Palkan kehittyminen:

 • Aloituspalkka: ~2000€/kk
 • Keskipalkka: ~2400€/kk
 • Kokenut rakennusmies: >3000€/kk

Koulutus vaikuttaa myös rakennusmiehen palkkaan. Usein rakennusalan perustutkinto antaa hyvät valmiudet työelämään ja pohjan palkkakehitykselle. Alan jatkokoulutus ja erikoistumiset voivat mahdollistaa entistä vaativampiin tehtäviin siirtymisen ja siten palkankorotukset.

Yleiset koulutustasot rakennusalalla:

 • Ammattikoulu (rakennusalan perustutkinto)
 • Ammattiopisto tai -korkeakoulu (erikoistuminen)
 • Lisäkoulutukset ja sertifikaatit (kuten työturvallisuus)

Rakennusalan palkat voivat vaihdella alueellisesti ja myös sesonkityö vaikuttaa ansioihin. Työnantajakohtaisesti erilaiset lisäedut voivat myös parantaa kokonaisansiotasoa.

Lisät ja bonukset

Rakennusmiehen palkka koostuu usein peruspalkan lisäksi erilaisista lisistä ja bonuksista. Nämä voivat merkittävästi kasvattaa kokonaisansiot. Lisät määritellään yleensä työehtosopimuksissa, ja ne voivat vaihdella alueittain ja yrityksittäin.

Esimerkiksi ylityökorvaus on yleinen käytäntö, ja se maksetaan, kun rakennusmies työskentelee normaalin työajan ulkopuolella. Lisät voivat sisältää myös sunnuntaityökorvauksetvuorolisät sekä muita erillisiä korvauksia vaikkapa poikkeuksellisista työolosuhteista.

Alla on luettelo tyypillisistä lisiä ja bonuksista:

 • Ylityökorvaus
 • Sunnuntaityökorvaus
 • Ilta- ja vuorotyölisä
 • Työmaakohtaiset bonukset
 • Pekkaspäivät

Rakennusmiehet saavat joskus myös projektikohtaisia bonusjärjestelmiä. Nämä bonukset perustuvat projektin valmistumiseen sovitussa aikataulussa tai budjetissa. Tulospalkkio voi myös olla osa palkkausta, mikäli yritys tarjoaa tällaisen järjestelmän.

Huomioitavaa on, että kaikki lisät ja bonukset eivät ole automaattisia, vaan niistä sovitaan työsopimuksessa tai ne määritellään työehtosopimuksessa. On tärkeää, että rakennusmies tarkistaa nämä seikat palkkalaskelmastaan ja neuvottelee tarvittaessa lisäkorvausten osalta työnantajan kanssa.

Muut tekijät, jotka vaikuttavat palkkaan

Rakennusmiehen palkkaan vaikuttaa monia tekijöitä paitsi peruskokemuksen ja toimialan merkitysten lisäksi. Työkokemus on tärkeä tekijä; kokeneemmilla työntekijöillä on yleensä korkeampi palkkataso.

Maantieteellinen sijainti on merkittävä tekijä. Etelä-Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, palkat ovat usein korkeampia kuin pohjoisemmassa Suomessa. Se selittyy elinkustannusten ja työmarkkinoiden kysynnän vaihteluilla eri alueilla.

Lisäksi erilaiset työehtosopimuksessa määritellyt lisät, kuten ilta-, yö- ja viikonlopputyön korvaukset, voivat merkittävästi korottaa kuukausiansioita. Myös työn vaativuusaste ja vastuun määrä ovat keskeisiä tekijöitä palkkauksessa.

 • Työehtosopimukset: Määrittelevät peruspalkan lisäksi mahdolliset lisät, kuten:
  • Pekkasvapaat
  • Sijaisuuskorvaus
  • Matka-ajan palkka

Vaikka keskipalkat antavat suuntaa, yksilölliset neuvottelut ja henkilökohtainen osaaminen voivat nostaa palkkaa. Monilla rakennusmiehillä on mahdollisuus neuvotella palkastaan, erityisesti jos heillä on erikoistaitoja tai projektinhallintakykyjä.

Työmarkkinatilanne vaikuttaa myös: kun työvoiman kysyntä on suurta, työntekijöillä on parempi asema palkkaa neuvoteltaessa. Tuloksena on, että työntekijän yksilölliset taidot, kokemus ja neuvottelukyky ovat kaikki tärkeitä palkan muotoutumisessa.