Pysäköinninvalvojan palkka: Tienaatko sinäkin näin?

Pysäköinninvalvojan keskeinen tehtävä on valvoa, että pysäköinti tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Monelle herää kuitenkin kysymys, mitä palkkaa tämä vaativa ja vastuullinen työ tuo tullessaan.

Keskimääräinen pysäköinninvalvojan palkka on 2 000 – 2 800 euroa kuukaudessa. Palkka voi vaihdella monista tekijöistä riippuen, kuten työkokemuksesta ja maantieteellisestä sijainnista. Palkkaan voidaan ymmärtää vaikuttavan myös työntekijän aikaisempi kokemus alalta ja tämän suoriutumisen työssään.

Pysäköinninvalvojille voi myös kertyä lisäansioita, jotka syntyvät vaikkapa ylitöistä tai koulutusvaiheiden suorittamisesta. Vuorotyö on alalla yleistä, ja siksi palkan lisäksi työajat saattavat vaihdella.

Pysäköinninvalvojat ja -tarkastajat ovat usein sekoitettuja rooleja, mutta niiden välillä on eroja sekä vastuualueissa että palkkauksessa. Toisin päin tarkasteltuna, liikkeellä on myös käsityksiä siitä, että pysäköinninvalvojan peruspalkka olisi hieman korkeampi verrattuna parkkisakkolappuja kirjoittavan tarkastajan palkkaan.

On tärkeää huomioida, että palkkatiedot voivat päivittyä ja muuttua vuosien saatossa, ja niissä huomioidaan tyypillisesti myös elinkustannusten muutokset.

Työkokemuksen vaikutus palkkaan

Pysäköinninvalvojan palkkaan vaikuttaa moni tekijä, mutta työkokemus on yksi merkittävimmistä. Työuraa edetessä henkilön palkka yleensä nousee kokemuksen myötä. Tämä johtuu siitä, että kokemus tuo usein paremman tuntemuksen työtehtäviin ja tehostaa työskentelyä.

Esimerkki työkokemuksen vaikutuksesta palkkaan:

 • Aloittelija: Ammatin ensiaskeleita ottava pysäköinninvalvoja saattaa ansaita alan keskiarvon mukaista palkkaa.
 • Kokeneempi valvoja: Useamman vuoden työkokemuksella varustettu valvoja voi saada kokemuslisää, joka näkyy suoraan kuukausiansioissa.

Työnantajasta riippuen työkokemus voi antaa myös mahdollisuuden päästä vastuullisempiin tehtäviin, mikä voi edelleen parantaa palkkausta. Selkeää on, että työkokemus on arvostettu kvaliteetti pysäköinninvalvonnan parissa työskennellessä ja sillä on suora yhteys ansioihin.

Roolissaan pidempään toimineen pysäköinninvalvojan palkka voi kasvaa kokemuslisiä hyödyntämällä. Liitteen mukaisen tieto kertoo, että kokemuslisällä korotettu palkka saadaan kertomalla henkilökohtainen peruspalkka luvulla 1.05 ensimmäisen kokemuslisän kohdalla ja luvulla 1.10 toisen kokemuslisän kohdalla. Työkokemuksen karttuessa myös työntekijän arvo markkinoilla kasvaa, mikä avaa ovia neuvotella palkasta entistä paremmista lähtökohdista.

Koulutuksen vaikutus palkkaukseen

Pysäköinninvalvojaksi aikovan on hyvä ymmärtää, että sääntöjen tuntemus on perusta tehtävän menestykselliselle hoitamiselle. Perusteellinen koulutus varustaa valvojan tarvittavilla taidoilla, jotka auttavat häntä suoriutumaan moninaisista tilanteista.

Koulutuksen merkitys:
Koulutus antaa pysäköinninvalvojalle valmiudet hallita säännöksiä ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä viranomaistehtävän asianmukaiseen suorittamiseen. Lisäksi sosiaaliset taidot ja fyysinen kunto ovat tärkeitä, sillä ne mahdollistavat joustavuuden ja kohtaamisen erilaisten ihmisten kanssa.

Koulutuksen tuoma lisä palkkauksessa:
Vaikka koulutus itsessään ei aina suoranaisesti korreloi palkan suuruuden kanssa, se voi vaikuttaa tehtävään valittavan henkilön osaamisen laatuun ja näin ollen myös palkkatasoon. Ammattitaidon kasvattaminen koulutuksen kautta voi auttaa pysäköinninvalvojaa etenemään urallaan ja saavuttamaan korkeampia palkkaluokkia.

Pysäköinninvalvojan keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on 2 049 euroa. Tämä lukema voi heijastella työkokemusta ja paikallisia eroja palkkatasoissa. On tärkeää, että pysäköinninvalvojat pitävät yllä ammattitaitoaan jatkuvan oppimisen kautta, mikä voi myöhemmin vaikuttaa palkkauksen kehitykseen.

Palkanlisät ja työaika

Pysäköinninvalvojien palkkaan vaikuttavat usein erilaiset lisät, kuten vuorotyö- ja ylityökorvaukset sekä ilta- ja viikonloppulisät. Nämä lisät määräytyvät yleensä työehtosopimuksen mukaan.

Vuorotyölisät

Pysäköinninvalvojat saattavat saada vuorotyölisää työskentellessään epätavallisina työaikoina. Lisän suuruus määritellään työehtosopimuksessa, ja se on prosentuaalinen lisä peruspalkkaan.

 • Iltavuoro: Klo 18.00 – 22.00 välillä, korvaus 15 % tuntipalkasta.
 • Yövuoro: Klo 22.00 – 07.00, korvaus yleensä 30-45 % tuntipalkasta.

Ylityökorvaukset

Kun pysäköinninvalvoja tekee työtä sovittua työaikaa enemmän, hänelle maksetaan ylityökorvauksia. Maksettavan korvauksen määrä riippuu työsuoritusten määrästä sekä ajankohdasta.

 • Arkipäivät: Normaali ylityökorvaus työehtosopimuksen mukaan.
 • Viikonloput: Ylityökorvaus voi olla suurempi viikonloppuisin.

Ilta- ja viikonloppulisät

Ilta- ja viikonlopputöistä maksetaan usein erillistä korvausta, jotka kannustavat työntekijöitä ottamaan vuoroja, jotka saattavat olla vähemmän suosittuja.

 • Ilta: Lisä 15 % tuntipalkasta klo 18.00 – 22.00 väliseltä ajalta.
 • Viikonloppu: Lisät ja korvaukset vaihtelevat, mutta ovat yleensä korkeammat kuin arkipäivisin.

Pysäköinninvalvojan sivuedut

Valvontatyön rinnalla pysäköinninvalvojat voivat nauttia työnsä lisäksi erilaisista sivueduista. Nämä sivuedut voivat parantaa työkokemusta ja tarjota taloudellista hyötyä työntekijöille.

Koulutusmahdollisuudet:

 • Säännölliset koulutusvuorot
 • Mahdollisuus kehittyä vastuuvalvojaksi

Lisäansiot:

 • Ylitöiden kautta mahdollisuus korotettuun tuntipalkkaan
 • Vaihtelevat vuorotyöt, jotka voivat tarjota lisätunteja

Työn joustavuus:

 • Vuorotyö, joka mahdollistaa työajan sovittamisen yksilöllisiin tarpeisiin

Pysäköinninvalvojat voivat myös kokea työn olevan palkitsevaa tuodessaan järjestystä ja turvallisuutta kaupunkiympäristöön. Vaikkei näitä elementtejä aina mainita sivuetuina, ne voivat lisätä työntekijän työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Pysäköinninvalvojan palkka asettuu moninaiselle asteikolle Suomen työmarkkinoilla. Heidän kuukausiansionsa vaihtelevat usein työnantajan, kokemuksen sekä työsuoritusten mukaan. Keskimääräinen kuukausipalkka pysäköinninvalvojalle on raporttien mukaan noin 2 000–2 800 euroa kuukaudessa.

Vertailtaessa muiden alojen palkkoihin, nähdään että pysäköinninvalvojien ansiotasot saattavat olla lähellä monia julkisen sektorin ammatteja. Esimerkiksi kunnallisella sektorilla palkat asettuvat usein 1 800–2 500 euron kuukausipalkkaan, riippuen työtehtävän vaativuustasosta.

Seuraavassa on esitelty yleistä palkkatietoa vertailun helpottamiseksi:

AmmattiKeskimääräinen kuukausipalkka (euroa)
Pysäköinninvalvoja2 000–2 800
Linja-autonkuljettaja2 800
Maalari2 500
Lääkäri4 500 – 6 500
Sosiaalityöntekijä3 800 – 4 000

Eroja esiintyy myös palkkauksen lisäetujen suhteen. Yksityisellä sektorilla toimivat pysäköinninvalvojat saattavat saada bonuksia suoriutumisensa mukaan, kuten osuuden maksetuista sakoista.

Lyhyesti, pysäköinninvalvojien palkat ovat verrattavissa useiden muiden alojen palkkoihin, joskin tässä ammatissa palkkatulot voivat heijastella myös työsuorituksen laatua ja määrää.