Psykiatrinen sairaanhoitaja palkka Suomessa: Mitä voit odottaa ansaitsevasi?

Psykiatrinen sairaanhoitaja on terveydenhuollon ammattilainen, jonka erikoisala on mielenterveyden edistäminen, ylläpitäminen ja mielenterveyshäiriöiden hoito. Psykiatrisen sairaanhoitajan palkka on keskimäärin 2 725 euroa kuukaudessa. He työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, tarjoten potilaille monipuolista tukea ja hoitoa. Psykiatrisen sairaanhoitajan työ on vastuullista ja vaativaa, mutta myös palkitsevaa, sillä he ovat avainasemassa auttamassa ihmisiä kohti parempaa mielenterveyttä.

Koulutus ja pätevyys:

 • Vaadittava koulutustaso: Sairaanhoitajan tutkinto sekä erikoistumiskoulutus psykiatriaan
 • Lisäkoulutus ja sertifikaatit tarjoavat syventäviä valmiuksia alalla

Työnkuva:

 • Diagnostiset haastattelut
 • Neuropsykiatristen häiriöiden kartoitus
 • Päihdeongelmien seulonta
 • Henkilökohtainen ja ryhmähoito
 • Yhteistyö psykiatrin ja muun hoitotiimin kanssa

Palkkatiedot: Keskiarvoisesti psykiatrisen sairaanhoitajan palkka vaihtelee 2 500 € – 3 900 € kuukaudessa. Tarkemmat palkkatiedot vaihtelevat kokemuksen, työnantajan sekä sijainnin mukaan. Vuoden 2024 tietojen mukaan psykiatrisen sairaanhoitajan mediaanipalkka on 2 725 € kuukaudessa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus ja pätevyys

Psykiatrinen sairaanhoitaja on henkilö, joka on kouluttautunut mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiseksi. Koulutuksen voi suorittaa ammattikorkeakoulussa, jossa sairaanhoitajan opinnot kestävät tyypillisesti 3,5–4 vuotta. Tämän jälkeen sairaanhoitajat voivat erikoistua psykiatriseen hoitoon, mikä tuo lisäpätevyyttä mielenterveyden alalla työskentelyyn.

Opintojen sisältö:

 • Mielenterveys- ja päihdetyön perusteet
 • Kriisihoito
 • Lainsäädäntöön ja etiikkaan liittyvät opinnot
 • Harjoittelujaksot eri ympäristöissä

Psykiatrisen sairaanhoitajan pätevyys vaatii voimassa olevan laillistuksen, jonka myöntää Valvira. Jatkuva ammatillinen kehitys on tärkeää ja monesti psykiatriset sairaanhoitajat hankkivat vielä lisäkoulutusta työkokemuksen rinnalla.

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävät ja vastuualueet

Psykiatriset sairaanhoitajat ovat erikoistuneet mielenterveyden alalle ja heidän vastuualueensa on laaja ja monipuolinen. He toimivat läheisessä yhteistyössä psykiatrien ja muiden mielenterveyden ammattilaisten kanssa. Sairaahoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu:

 • Diagnostinen arviointi: Yhteistyössä psykiatrin kanssa psykiatriset sairaanhoitajat voivat osallistua diagnostisiin haastattelututkimuksiin, jotka auttavat tunnistamaan neuropsykiatrisia häiriöitä ja mahdollisia päihde- tai persoonallisuushäiriöitä.
 • Keskusteluapu ja tuki: He tarjoavat keskusteluapua, hoitoa ja tukea mielenterveysongelmista kärsiville asiakkaille, auttavat heitä kohtaamaan kriisitilanteita ja tukemisessa niiden läpikäymisessä.
 • Moniammatillinen yhteistyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan työ vaatii tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijoiden, kuten psykiatrien, psykologien ja psykoterapeuttien kanssa.
 • Matalan kynnyksen palvelut: He voivat toimia terveydenhuollon perustasolla, esimerkiksi kouluissa tai terveyskeskuksissa, tarjoten ennakoivaa ja matalan kynnyksen apua.

Psykiatrisen sairaanhoitajan ammatin monipuolisuus ja vastuun määrä korostuvat heidän työssään. He ovat avainasemassa mielenterveyden edistämisessä ja mielenterveysongelmien hoidossa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan työympäristöt

Psykiatrinen sairaanhoitaja voi työskennellä useissa eri ympäristöissä, joista jokainen tarjoaa ainutlaatuisia haasteita ja etuja. Tarkastellaan lähemmin heidän tyypillisimpiä työympäristöjään.

Sairaalat ja mielenterveysklinikat

Sairaaloissa ja mielenterveysklinikoilla psykiatrisen sairaanhoitajan työ on usein monipuolista ja sisältää akuuttien ja kroonisten mielenterveysongelmien hoitoa. Nämä ympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia osallistua tiimityöhön moniammatillisten tiimien kanssa sekä erilaisiin potilasryhmiin kuuluvien ihmisten auttamiseen.

Yksityiset terveyspalvelut

Yksityisellä sektorilla työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat voivat toimia psykiatrin työpareina ja osallistua varsinkin diagnostisiin haastattelututkimuksiin. Yksityisissä terveyspalveluissa työskentely mahdollistaa myös potilaan hoidon suunnittelun ja toteutuksen erittäin pitkälle yksilöllisesti.

Julkinen terveydenhuolto

Julkisen terveydenhuollon piirissä psykiatrisen sairaanhoitajan ammattiin kuuluu tarjota hoitopalveluita potilaille, jotka kärsivät mielenterveysongelmista. Tällä sektorilla työ voi olla laajempaa ja sisältää ennaltaehkäisevää työtä sekä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Yritysten työterveyshuolto

Yrityksissä psykiatrisilla sairaanhoitajilla on oleellinen rooli työterveyshuollon palveluiden tuottamisessa. He tukevat työntekijöiden mielenterveyttä ja osallistuvat työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen, mikä on keskeistä työelämän tuottavuuden ja viihtyvyyden kannalta.

Psykiatrisen sairaanhoitajan palkkatiedot

Psykiatriset sairaanhoitajat Suomessa saavat keskimääräisen palkan, joka heijastaa heidän vastuullista työtään ja osaamistaan mielenterveys- ja päihdetyössä.

Peruspalkan yleiskatsaus

Psykiatrisen sairaanhoitajan mediaanipalkka Suomessa on 2 725 € kuukaudessa. Keskipalkka vaihtelee hieman eri lähteiden mukaan, ollen 2 746 € kuukaudessa. Suurin osa psykiatrisen sairaanhoitajan kuukausipalkoista sijoittuu välille 2 500 € – 3 900 €.

Lisät, bonukset ja korvaukset

Psykiatrisen sairaanhoitajan palkan lisäksi työntekijöillä on usein mahdollisuus saada erilaisia lisiä, bonuksia ja korvauksia työskentelyolosuhteiden perusteella. Tällaiset lisät voivat riippua esimerkiksi ylitöistä, vuorotyöstä tai erikoistehtävistä.

Kokemus ja sijainti vaikutukset

Kokemus ja työskentelysijainti ovat kaksi tekijää, jotka vaikuttavat psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaan Suomessa. Kokeneemmat sairaanhoitajat ja tietyt maantieteelliset alueet kuten suuret kaupungit voivat tarjota korkeampia palkkoja verrattuna vähemmän kokeneisiin kollegoihin tai työskentelyyn pienemmillä paikkakunnilla.

Ammatillinen kehittyminen ja erikoistuminen

Psykiatrisen sairaanhoitajan uralla ammatillinen kehittyminen on tärkeää siihen liittyvän vastuun ja vaativuuden takia. He voivat parantaa ammattitaitoaan ja laajentaa osaamistaan monin eri tavoin.

Erikoistuminen:

 • Jatkokoulutus: Sairaanhoitajat voivat edetä urallaan suorittamalla esimerkiksi ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai muita erikoistumisopintoja.
 • Työkokemus: Työkokemus erilaisissa psykiatrisen hoidon ympäristöissä kehittää taitoja ja auttaa ymmärtämään potilaiden tarpeita paremmin.

Täydennyskoulutus:

 • Kursseja ja seminaareja, jotka käsittelevät uusia hoitomenetelmiä tai terapioita.
 • Verkko-opinnot, joita on saatavilla monista erikoisaloista.

Ammattiin liittyvä kehitys voi sisältää myös:

 • Mentorointi: Kokeneempien kollegoiden jakama tietotaito voi olla arvokasta.
 • Tutkimustyö: Osallistuminen tutkimusprojekteihin voi tuoda uutta näkemystä työhön.

Psykiatrinen sairaanhoitaja voi kasvaa ammatillisesti myös työyhteisössä, kehittämällä työryhmän toimintaa ja osallistumalla aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen.

Erikoistuminen ja jatkuva oppiminen ovat avainasemassa psykiatrisen sairaanhoitajan palkankehityksessä. Kokeneemmat sairaanhoitajat voivat saada korkeampaa palkkaa vastuullisempien tehtävien parissa.

Lainsäädäntö ja ammatilliset standardit

Psykiatriset sairaanhoitajat Suomessa toimivat tiukkojen lainsäädännöllisten ja ammatillisten standardien mukaan. Heidän työnsä pysyy säädellynä Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti, mikä takaa potilaille turvallista ja korkealaatuista hoitoa.

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi psykiatrisen sairaanhoitajan on suoritettava rekisteröinti Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Lisäksi jatkuva ammatillinen kehittyminen on pakollista, ja siihen hyödynnetään erilaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia.

Palkkaukseen vaikuttavat tekijät:

 • Koulutus ja pätevyys
 • Työkokemus
 • Työn vaativuus
 • Erikoistumisalat

Nämä seikat auttavat varmistamaan, että psykiatrisen sairaanhoitajan palkka vastaa heidän vastuun ja ammattitaidon tasoa.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Psykiatrisen sairaanhoitajan palkka Suomessa heijastaa heidän koulutustaan ja vastuualuettaan terveydenhuollossa. Kun vertaillaan psykiatristen sairaanhoitajien palkkoja muiden ammattien palkkoihin, tulee esiin mielenkiintoisia eroavaisuuksia.

Psykiatrisen sairaanhoitajan keskipalkka on 2 746 euroa kuukaudessa. Vertailun vuoksi, sairaanhoitajien keskimääräinen palkka nousi 1.6.2023 jälkeen 2 772 euroon ja viimeisimmän tiedon mukaan on kasvanut vuoteen 2024 mennessä 2 952 euroon kuukaudessa.

Tutkittaessa psykiatrien palkkoja huomataan, että heidän keskipalkkansa on huomattavasti suurempi. Psykiatreilla, jotka ovat erikoistuneita lääkäreitä mielenterveysalalla, on keskimääräinen kuukausipalkka 6 000 euroa, kun taas psykiatri-nimikkeellä työskentelevillä on keskipalkka 6 338 euroa kuukaudessa.

Tässä on lyhyt vertailu eri ammattiryhmien palkoista:

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja: 2 746 €
 • Sairaanhoitaja (vuoden 2024 tieto): 2 952 €
 • Psykiatri: 6 000 – 6 338 €

Nämä erot palkoissa kuvastavat koulutuksen, pätevyyden ja työn vaativuuden vaikutusta palkkaukseen terveydenhuollon alalla.