Osastonhoitajan palkka: Millaisen korvauksen asiantuntijuus tuo?

Osastonhoitaja on avainasemassa terveydenhuollossa, johtaen hoitohenkilökuntaa ja varmistaen potilaiden saaman hoidon laadun. Näihin vastuullisiin tehtäviin kuuluu työnjohtotehtäviä, yhteistyötehtäviä eri ammattiryhmien välillä, kehittämistehtäviä sekä henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon ylläpitoa. Osastonhoitajat ovat myös usein mukana hoitolaitoksensa strategisen suunnittelun toteutuksessa.

Osastonhoitajan keskipalkka vaihtelee sektorista riippuen. Laadukkaan hoidon ja hyvän johtamisen merkitys näkyy myös palkkauksessa. Osastonhoitajan kuukausipalkka on keskimäärin 3 554 euroa.

Koulutusvaatimukset

Osastonhoitajan tehtävään kuuluu merkittävä määrä vastuuta, mikä heijastuu koulutuksen vaatimuksiin. Tehokkaaseen ja laadukkaaseen hoitotyöhön pätevöityminen edellyttää erityistä pätevyyttä.

Tutkinnon sisältö

Osastonhoitajan koulutukseen kuuluu yleensä terveydenhuollon kandidaatin tutkinto (Bachelor of Health Care) sekä mahdollisesti terveystieteen tai terveydenhuollon maisterin tutkinto. Tutkintojen sisältö painottaa johtamistaitojahoitotyön asiantuntemusta sekä potilastyön ymmärtämistä. Lisäksi lain mukaan osastonhoitajan tulee olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lisäkoulutusmahdollisuudet

Työkokemuksen kertyessä osastonhoitajilla on useita lisäkoulutusmahdollisuuksia, jotka voivat edistää urakehitystä ja laajentaa osaamista. Erilaiset erikoistumisopinnot tai täydennyskoulutukset ovat käytössä ammattitaidon kehittämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset johtamiskoulutukset, jotka valmentavat osastonhoitajia esimiestehtäviin entistäkin paremmin.

Työllisyystilanne

Osastonhoitajien kysyntä Suomessa on pysyvästi vahva terveydenhuollon alan kasvun myötä. He ovat usein sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden hoitolaitosten avainhenkilöitä, joiden tehtävänä on hallinnoida tiettyjä osastoja ja vastata hoitohenkilökunnan toiminnasta. Koska terveydenhuollon tarpeet kasvavat ja väestö ikääntyy, osastonhoitajille avautuu jatkuvasti uusia työpaikkoja.

Koulutus vaikuttaa työllistymiseen merkittävästi; ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistollinen koulutus on usein edellytys osastonhoitajan tehtäviin.

 • Yksityinen sektori: Kysyntä kasvaa, ja uusia työpaikkoja syntyy säännöllisesti.
 • Julkinen sektori: Vakaa työllistäjä, tarjoaa usein enemmän työpaikkoja kuin yksityinen sektori.

Terveyspalveluiden laajenemisen myötä osastonhoitajien työllisyysnäkymät näyttävät positiivisilta tuleville vuosille. Heidän roolinsa korostuu entisestään terveyspalveluiden laatuvaatimusten ja hoitotyön kehittyessä.

Palkkatiedot

Osastonhoitajien palkat voivat vaihdella monien tekijöiden mukaan, kuten kokemus, sijainti ja työnantaja. Tässä osiossa käydään läpi osastonhoitajien alkupalkkaa, keskimääräistä palkkaa ja palkan sivukuluja Suomessa.

Alkupalkka

Osastonhoitajan tehtävässä alkupalkka voi olla alimmillaan noin 2 200 euroa kuukaudessa. Alkupalkka vaikuttavat tekijät ovat muun muassa koulutusaste ja aiempi työkokemus.

Keskimääräinen palkka

Osastonhoitajan keskimääräinen kuukausipalkka on 3 554 euroa. Palkka voi nousta kokemuksen ja vastuun myötä, ja esimerkiksi vuonna 2022 keskipalkka nähtiin kasvaneen edellisvuodesta 263 eurolla.

Palkan sivukulut

Liitteessä palkan sivukuluihin sisältyvät usein työnantajan maksamat sosiaalivakuutusmaksut, kuten:

 • Työeläkemaksut
 • Työttömyysvakuutusmaksut
 • Tapaturmavakuutusmaksut
 • Sairausvakuutusmaksut

Nämä sivukulut lisäävät työnantajan työvoimakustannuksia osastonhoitajan palkan päälle.

Alueelliset palkkaerot

Osastonhoitajien palkoissa on havaittavissa alueellisia eroja Suomessa. Palkan suuruuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten työkokemus, koulutusaste ja toimiala, mutta myös työntekijän sijainti on merkittävä tekijä.

Eri alueilla maksetaan eri suuruisia palkkoja osastonhoitajille:

 • Pääkaupunkiseutu: Korkeammat elinkustannukset heijastuvat usein myös palkkalappuun.
 • Muu Etelä-Suomi: Palkat ovat yleensä hiukan pienemmät kuin pääkaupunkiseudulla, mutta usein suuremmat kuin muualla Suomessa.
 • Pohjanmaa ja Keski-Suomi: Palkat alkavat laskea, mitä kauemmas etelästä mennään.
 • Pohjois-Suomi: Palkat ovat usein muita alueita matalammat, mutta täällä palkka voi sisältää esimerkiksi aluelisiä kylmempien olojen vuoksi.

Tässä pieni vertailu keskipalkoista eri alueilla:

AlueKeskipalkka (€/kk)
Pääkaupunkiseutu3 554
Muu Etelä-Suomi3 425
Pohjanmaa/Keski-Suomi3 172
Pohjois-Suomi3 000

Yllä olevat luvut ovat suuntaa-antavia, eikä niitä tule pitää absoluuttisina totuuksina. Palkat muuttuvat jatkuvasti ja ne voivat vaihdella eri lähteiden mukaan.

Palkkaneuvottelut

Palkkaneuvottelu voi olla osastonhoitajan uralla tärkeä hetki. Se antaa mahdollisuuden vaikuttaa omaan palkkatasoonsa ja työehtoihinsa. Neuvottelut voivat tuntua haastavilta, mutta ne ovat keskeinen osa ammatillista kehitystä.

Hänen ensimmäinen tehtävänsä on valmistautua hyvin. Tämä tarkoittaa oman palkkatason tutkimista ja ymmärrystä siitä, missä menevät alan keskiarvot. Osastonhoitajan mediaanipalkka Suomessa vaihtelee, mutta data osoittaa, että se voi olla suurempi kuin keskimääräisellä palkansaajalla.

Osastonhoitaja voi käyttää seuraavia tekijöitä palkkatoiveensa perusteluun:

 • Kokemus: Vuosien työkokemus ja erityisosaaminen
 • Koulutus: Mahdolliset lisäkoulutukset tai sertifikaatit
 • Vastuualueet: Laajentuneet tai erityiset työtehtävät
 • Tulokset: Saavutetut menestykset työssä

Tärkeää on myös, että osastonhoitaja esittää perustelunsa vakuuttavasti ja rakentavasti. Positiivinen asenne ja itsevarmuus neuvottelutilanteessa voivat olla ratkaisevia. Lisäksi on hyvä muistaa, että palkkaneuvottelussa voi keskustella myös muista eduista, kuten lomista, työajan joustoista tai koulutusmahdollisuuksista, jos palkankorotukseen ei ole välittömästi mahdollisuutta.

Työehtosopimus

Työehtosopimus (TES) on keskeinen asiakirja, joka määrittää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, kuten osastonhoitajien, työsuhteiden ehdot. TES sisältää säännökset muun muassa palkasta, työajoista ja muista työsuhteen ehdoista. Osastonhoitajien työehtosopimus vaikuttaa oleellisesti heidän palkkaansa ja on tärkeä tietolähde palkkaneuvotteluissa.

Palkkatiedot kuntasektorilta:

 • Keskiverto kuukausipalkka: 3 554 euroa
 • Kuntasektori: 3 713 euroa
 • Yksityinen sektori: 2 934 euroa (150 ilmoitusta)

Yksittäiset palkat voivat vaihdella kokemuksen, sijainnin ja työn vaativuuden perusteella. TES tarjoaa pohjan, jonka päälle lisätään kokemusvuosien ja muiden seikkojen mukaisia korotuksia.

Vaikka työehtosopimuksesta ei ole tarkkoja tietoja tässä, ne ovat julkisesti saatavilla ja antavat kattavan kuvan työsuhteen ehdoista. Niitä päivitetään säännöllisesti neuvottelujen tuloksena.

Sote-alan työehtosopimukset sisältävät suosituksia, jotka edistävät palkkausjärjestelmien läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. On suositeltavaa, että osastonhoitajat tutustuvat oman alansa TES, jotta he ymmärtävät oikeutensa ja velvollisuutensa työsuhteessa.

Työsuhde-edut

Osastonhoitajien työsuhteessa he voivat saada useita etuja, jotka täydentävät kuukausittaista palkkaa. Nämä edut eivät ainoastaan lisää työtyytyväisyyttä, vaan tuovat myös taloudellista hyötyä.

Yksi merkittävimmistä eduista on loma-ajan palkka. Tämä tarkoittaa, että lomaillessaan osastonhoitajat saavat palkkaa, mikä on työehtosopimuksen mukainen oikeus. Toinen tärkeä etu on eläkejärjestelyt, jotka turvaavat taloudellista toimeentuloa uran jälkeen.

Lisäksi saattaa olla tarjolla:

 • Koulutusmahdollisuudet: Ammatillinen kehittyminen on tuettua, minkä avulla osastonhoitajat voivat päivittää taitojaan ja edistää uraansa.
 • Terveyspalvelut: Usein osastonhoitajille tarjotaan ilmaisia tai alennettuja terveyspalveluita, mikä vahvistaa heidän hyvinvointiaan.
 • Työterveyshuolto: Säännölliset terveystarkastukset ja työpaikan ergonomian tukeminen.
 • Lounasetu: Monet työnantajat tarjoavat tuettua tai ilmaista lounasta työpäivien aikana.

Nämä edut vaihtelevat työnantajasta riippuen, mutta ne tarjoavat osastonhoitajille arvokkaita lisäetuja, jotka rikastuttavat työsuhteen kokonaisarvoa.

Työaika

Osastonhoitajien työaikajärjestelyt voivat vaihdella paljonkin eri sektoreiden ja työpaikkojen kesken. Heidän vastuullaan on usein hoitohenkilöstön johtaminen, mikä voi sisältää myös potilastyöhön osallistumista. Tämä tarkoittaa, että osastonhoitajien työaika voi olla hyvin monipuolinen.

Valtion sektorilla työaikajärjestelyt voidaan määritellä tarkasti sopimuksilla, ja ne saattavat sisältää mahdollisuuden ylitöihin tai muihin järjestelyihin työmäärän mukaan. Kuntasektorilla työaika voi olla samankaltaisesti järjestetty, mutta yksityiskohdissa voi olla eroja.

Näin osastonhoitajan työaika määritellään:

 • Säännölliset työajat: Usein työajat noudattavat normaalia työviikkoa, mutta vuorotyön luonne voi vaatia joustavuutta.
 • Ylityö ja korvaukset: Kun työaika ylittää säännölliset tuntirajat, ylitöistä maksetaan korvauksia tai annetaan vapaa-aikaa.

Tässä yksinkertainen esimerkkitaulukko osastonhoitajan työajasta:

TyöaikaKuvaus
Säännöllinen työaikaTyypillisesti 38,25-40h viikossa
YlityöYlitöistä maksetaan korvaus tai annetaan vapaata
TyövuorotSisältää päivä-, ilta- ja yövuoroja

Työaikakirjanpito on tärkeä osa työaikasuunnittelua ja sen noudattamista, joten osastonhoitajan on hyvä olla perillä myös näistä yksityiskohdista.

Työura ja urakehitys

Osastonhoitajan työura alkaa usein perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon tehtävistä, kuten sairaanhoitajana, josta hän voi edetä esimiestehtäviin. Työkokemus, lisäkoulutus ja erikoistumiset ovat tärkeitä askelmia uralla etenemisessä.

Koulutuksen rooli:

 • Perustutkinto: Laillistettu sairaanhoitaja
 • Jatkokoulutus: Ylempi AMK-tutkinto tai muu esimiestehtäviä tukeva koulutus

Erikoistumisvaihtoehdot voivat olla esimerkiksi:

 • Anestesiahoitotyö
 • Tehohoitotyö
 • Kirurginen hoitotyö

Työkokemuksen merkitys:

 • Pitempi työkokemus kannattaa, sillä se kartuttaa arvokasta tietotaitoa.
 • Johtamis- ja hallintotehtävissä kokemus on erityisen keskeistä.

Kehittymismahdollisuudet uralla ovat monipuoliset, ja esimerkiksi mentorointi sekä ammatilliset verkostot voivat avata ovia uusiin mahdollisuuksiin. Tyypillisesti lisääntynyt vastuualue johtaa myös parempaan palkkaan.

Työuraan vaikuttaa olennaisesti myös työpaikan sektori, kuten julkinen tai yksityinen. Kun osastonhoitaja syventää osaamistaan ja laajentaa vastuualueitaan, on mahdollista edetä ylemmille johtotehtäville terveydenhuoltoalalla.