Nuoriso-ohjaajan palkka: Mitä todella tienaat?

Nuoriso-ohjaajien palkkaus Suomessa vaihtelee monien tekijöiden mukaan. Keskeisellä sijalla palkan määräytymisessä ovat työkokemus, koulutustaso ja työskentelyalue. Sektorilla työskentely – olipa se sitten kunta- tai yksityissektori – vaikuttaa myös palkkatasoon. Nuoriso-ohjaajan palkka on noin 2 600 – 2 700 euroa kuukaudessa.

Työkokemus on merkittävä tekijä nuoriso-ohjaajien palkassa; pidempi kokemus voi johtaa korkeampaan kuukausiansioon. Koulutuksen osalta korkeampi tutkinto saattaa avata ovia paremmin palkattuihin tehtäviin.

Palkka voi myös riippua siitä, työskenteleekö henkilö kuntasektorilla vai yksityisellä sektorilla. Kuntasektorilla palkat ovat yleensä hieman matalammat, kun taas yksityisellä sektorilla niiden on raportoitu olevan korkeampia.

Lisäksi alueelliset erot voivat vaikuttaa palkkoihin. Suuremmissa kaupungeissa palkat saattavat olla korkeammat johtuen kohonneista elinkustannuksista.

Nuoriso-ohjaajan koulutuksen vaikutus palkkaan

Nuoriso-ohjaajan koulutustausta voi vaikuttaa heidän palkkaansa. Usein nuoriso-ohjaajat ovat suorittaneet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon. He saattavat myös täydentää opintojaan erilaisilla kursseilla ja koulutuksilla, jotka keskittyvät nuorisotyöhön.

Palkka perustuu tyypillisesti koulutuksen tasoon ja laajuuteen. Ylemmän tutkinnon, kuten ammattikorkeakoulutasoisen tai yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneet voivat odottaa korkeampaa kuukausipalkkaa. Lisäksi erikoistuneemmalle koulutukselle, joka syventää osaamista nuorisotyön eri alueilla, voi olla myönteinen vaikutus palkkaukseen.

Listaan alla nuoriso-ohjaajan koulutustason vaikutusta heidän keskimääräiseen kuukausiansioon:

 • Perustutkinto: Antaa perusvalmiudet työskennellä nuoriso-ohjaajana.
 • Erikoistumisopinnot: Voivat lisätä asiantuntijuutta ja mahdollisuutta vaativampiin tehtäviin.
 • Ylempi tutkinto: Tuottaa usein korkeampaa palkkatasoa vastaten laajempaa vastuuta ja osaamista.

Kokemus ja jatkuva täydennyskoulutus ovat myös palkkaan vaikuttavia tekijöitä. Työkokemus nuorten parissa ja koulutusten päivittäminen auttavat ylläpitämään osaamista ja voivat ilmentyä parempana palkkana. Nuoriso-ohjaajat voivat usein neuvotella palkasta kokemuksen ja koulutuksen perusteella.

Lisät ja Korvaukset

Nuoriso-ohjaajien palkan muodostavat usein peruspalkan lisäksi erilaiset lisät ja korvaukset, jotka voivat perustua työajan sijoittumiseen tai työn vaativuuteen.

Ilta- ja Yötyölisät

Ilta- ja yötyölisät kompensoivat niitä tunteja, jotka nuoriso-ohjaajat työskentelevät tavanomaisen työajan ulkopuolella. Nämä tunnit ovat yleensä kello 18 jälkeen alkavia tunteja ja voivat jatkua aina yöhön asti. Lisät vaihtelevat työpaikoittain ja niistä sovitaan usein työehtosopimuksella.

 • Iltaisin: Tyypillisesti lisä 15%-25% perustunnin palkasta
 • Öisin: Yötyölisä korkeampi, esimerkiksi 50% perustunnin palkasta

Vuorotyökorvaus

Vuorotyökorvaus maksetaan niille nuoriso-ohjaajille, joiden työ vaatii säännöllistä vuorojen vaihtelua. Korvaus voi olla kiinteä lisä tai prosentuaalinen lisäys peruspalkkaan riippuen työvuoron sijoittumisesta.

 • Aamu- ja iltavuorot: Lisä kullekin vuorotyötunnilta
 • Viikonloput ja pyhäpäivät: Mahdollinen korotettu korvaus

Osa-aikatyön Palkkaus

Osa-aikatyössä nuoriso-ohjaajan palkkaus määräytyy työtuntien mukaan. Osa-aikaisuudesta johtuva palkan alenema kompensoidaan joskus esimerkiksi tuntikohtaisen palkan korottamisella.

 • Työtunnit: Palkka suhteutetaan tehtyjen tuntien määrään
 • Lisätyöt: Mahdollisuus korkeampiin lisäkorvauksiin ylimenevistä tunneista

Palkan Kasvun Mahdollisuudet

Nuoriso-ohjaajan palkkakehityksessä on useita tekijöitä, jotka voivat edesauttaa palkan kasvua. Erityisesti kokemus, koulutus ja suorituskyky ovat avainasemassa.

Kokemuslisät

Kun nuoriso-ohjaajat kartuttavat alalla työkokemusta, he voivat saada kokemuslisää palkkaansa. Yleensä kokemusvuosien kasvaessa palkkataso nousee kunnan tai yksityisen sektorin määrittämien asteikkojen mukaisesti. Palkka voi nousta ajan kuluessa merkittävästikin.

Koulutus ja Erikoistumiset

Nuoriso-ohjaajien palkkatasoon vaikuttavat myös heidän koulutustaustansa ja mahdolliset erikoistumiset. Lisäkoulutus ja erikoistumiset, kuten erityisnuorisotyö tai ohjaustoiminnan kehittämispätevyydet, voivat avata ovia paremmin palkattuihin tehtäviin.

Suoritusperusteinen Palkka

Joissakin työpaikoissa nuoriso-ohjaajien palkka voi olla myös suoritusperusteinen, jossa esimerkiksi hankkeiden menestys tai annetun ohjauksen laatu voivat johtaa bonuksiin tai palkankorotuksiin. Suoriutumisen arviointi perustuu yleensä selkeisiin tavoitteisiin ja tuloksiin.

Alueelliset Eroavaisuudet

Nuoriso-ohjaajan palkat voivat vaihdella maantieteellisesti Suomessa. Kuntasektorilla ja yksityisellä sektorilla on havaittavissa eroja palkkatasossa.

Kuntasektori:

 • Keskimääräinen kuukausipalkka: 2 651 €
 • Palkkahaitari vaihtelee kunnasta ja kaupungista riippuen.

Yksityinen sektori:

 • Keskimääräinen kuukausipalkka: 2 794 €
 • Palkkavaihtelu on suurempaa kuin julkisella sektorilla.

Pääkaupunkiseudulla palkat ovat tyypillisesti korkeampia, johtuen muun muassa elinkustannusten suuremmasta tasosta. Sen sijaan pienten kuntien ja syrjäseutujen nuoriso-ohjaajilla voi olla alempi palkkaus.

Seuraava taulukko heijastaa näitä eroavaisuuksia:

AlueKeskiverto Palkka (€/kk)
Pääkaupunkiseutu2,800 – 3,000
Muu Etelä-Suomi2,600 – 2,800
Länsi-Suomi2,500 – 2,700
Itä-Suomi2,400 – 2,600
Pohjois-Suomi2,300 – 2,500

Kokemus ja koulutustausta vaikuttavat myös palkkaan, mutta alueelliset tekijät näyttelevät tärkeää roolia nuoriso-ohjaajien palkkarakenteessa.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Nuoriso-ohjaajien palkkataso on vertailukelpoinen moniin muihin sosiaalialan ammatteihin. Kuitenkin, heidän kuukausiansionsa voivat vaihdella alueittain ja työnantajasta riippuen.

Keskimääräinen kuukausipalkka nuoriso-ohjaajille Suomessa oli vuonna 2022 noin 2 700 euroa. Yksityisellä sektorilla he voivat ansaita hieman enemmän, noin 2 794 euroa, kun taas kuntasektorilla palkka oli keskimäärin 2 651 euroa.

Alla olevassa taulukossa on vertailu nuoriso-ohjaajan palkasta muiden samankaltaisten tehtävien palkkoihin Suomessa:

AmmattiKeskimääräinen kuukausipalkka (€)
Nuoriso-ohjaaja2 700
Toimintaterapeutti2 800 – 3 100
Sosiaalityöntekijä 3 800 – 4 000
Henkilökohtainenavustaja2 200

Tässä vertailussa on huomioitava, että sosiaalityöntekijöiden palkat voivat vaihdella suuresti koulutuksen, kokemuksen ja työnantajan mukaan. Toisaalta nuorisotyöntekijöiden palkat ovat hyvin lähellä nuoriso-ohjaajien ansioita, vain hieman alemmat.

On tärkeää muistaa, että nämä luvut ovat keskiarvoja. Yksittäisen nuoriso-ohjaajan palkka voi poiketa merkittävästikin näistä keskiarvoista koulutuksen, kokemuksen tai sijainnin perusteella.