Nuohoojan palkka: Kuinka paljon todella tienaat?

Nuohooja on paloturvallisuusalan ammattilainen, jolla on tärkeä rooli tulisijojen ja savuhormien puhdistuksessa sekä yleisen turvallisuuden ylläpidossa. Heidän vastuullaan on varmistaa, että tulisijat ja hormit ovat puhtaat ja toimivat asianmukaisesti, mikä vähentää tulipalojen riskiä.

Nuohoojan tehtävään kuuluu myös neuvonta paloturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja asiakkaiden opastaminen tulisijojen oikeaoppisessa käytössä. He tarkastavat ja huoltavat myös ilmanvaihtojärjestelmiä, varmistaen näin raikkaan ja terveellisen sisäilman.

Keskipalkka

Nuohoojan keskipalkka Suomessa vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, kuten kokemuksen, sijainnin ja työnantajan.

Palkka-arvio perustuu eri tietolähteistä kerättyyn dataan, jonka mukaan nuohoojan palkka sijoittuu yleisesti noin 3 239–3 300 euroon kuukaudessa. Palkan suuruus voi kasvaa kokemuksen ja erikoistumisen myötä, ja palkkarakenteessa on otettu huomioon myös alueelliset erot ja työnantajakohtaiset tekijät.

Nuohoojan koulutus ja pätevyys

Nuohoojaksi tuleminen vaatii erikoispätevyyttä, jonka saavuttamiseen tarvitaan sekä kohdennettua koulutusta että sertifiointia. Nuohoojan ammatti on tärkeä paloturvallisuuden kannalta, ja siksi pätevyyden merkitys korostuu.

Koulutusvaatimukset

Nuohoojaksi pyrkivän tulee suorittaa talotekniikan ammattitutkinnon nuohouksen osaamisala. Koulutus keskimäärin kestää 1,5-2 vuotta, ja se sisältää sekä käytännön työharjoittelua että teoriaopintoja. Työharjoittelu tapahtuu työpaikalla, työnantajan ohjauksessa ja vastuulla. Teoriajaksoista ja näyttötutkinnon kustannuksista vastaa yleensä oppisopimustoimisto.

Sertifiointi ja lisenssit

Sertifiointi on loppusilaus nuohoojan pätevyydelle. Nuohoojan tulee läpäistä näyttötutkinto, joka on osa ammatillista koulutusta. Sertifioinnin lisäksi nuohousalan Keskusliitto tarjoaa täydennyskoulutusta jo alalla toimiville nuohoojille, varmistaen että heidän tietonsa ja taidot pysyvät ajan tasalla.

Nuohoojan työllisyystilanne

Nuohoojat Suomessa kohtaavat positiivisen työllisyystilanteen. Alan ammattilaisista on havaittu olevan pulaa, mikä luo nuohoojille vakaat työllistymismahdollisuudet. Nuohoojan työ vaatii tarkkuutta ja vastuullisuutta, sillä heidän asiantuntemuksensa on keskeistä kiinteistöjen turvallisuudessa ja energiatehokkuudessa.

Suomen työmarkkinoilla nuohoojien kysyntä ylittää tarjonnan, mikä tarkoittaa, että pätevillä nuohoojilla on hyvät mahdollisuudet löytää työtä. Lisäksi, nuohoojilla, jotka ovat valmiita muuttamaan työn perässä, on entistä paremmat mahdollisuudet työllistyä.

Ammattinimikkeellä nuohooja toimivilta odotetaan joustavuutta ja valmiutta kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Koulutuspolkuja ammattiin on tarjolla useita, ja kuten alalla yleisesti, myös nuohousalalla oppisopimus on suosittu tapa oppia työn ohessa.

Heidän työllisyysnäkymiensä odotetaan pysyvän vahvoina myös tulevaisuudessa, mikä tekee nuohousalasta houkuttelevan uravalinnan. Nuohoojan ammatin positiivinen työllisyystilanne on kuitenkin riippuvainen myös alan sääntelyn ja lainsäädännön muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa kysyntään.

Palkkatiedot

Nuohoojan ammatissa palkka heijastaa usein kokemusta ja työnantajaa. Keskimääräinen tulotaso voi vaihdella huomattavasti paikkakunnasta, työkokemuksesta ja koulutuksesta riippuen.

Palkka-asteikko

Nuohoojien palkka Suomessa vaihtelee yleisesti välillä 1 800 euroa ja 10 000 euroa kuukaudessa. Tämä ero johtuu muun muassa työtehtävän vaativuudesta ja työkokemuksesta. Esimerkiksi:

 • Aloittelija: noin 1 800 €/kk
 • Kokenut nuohooja: noin 3 150 – 3 850 €/kk
 • Yrittäjänä työskentelevä nuohooja: voi ansaita noin 9 000 – 11 000 €/kk

Muu tulonmuodostus

Nuohoojat voivat saada lisätuloja erilaisista palkkioista ja lisistä. He saattavat työskennellä itsenäisinä ammatinharjoittajina, jolloin tulojen määrä riippuu itsenäisesti hankituista toimeksiannoista ja palvelun hinnoittelusta. Lisäksi nuohoojat voivat saada lisiä esimerkiksi:

 • Ilta-, yö- ja viikonlopputyöstä
 • Vaarallisista tai erityisen likaisista työolosuhteista

Tulojen ilmoittaminen on maksajan velvollisuus, ja ne tulee raportoida sähköisesti tulorekisteriin ilman alarajaa.

Työnantajat ja työympäristö

Nuohoojat työskentelevät pääasiassa nuohouspalveluita tarjoavilla yrityksillä, jotka voivat olla joko pieniä yhden henkilön yrityksiä tai suurempia, useamman nuohoojan palvelukseen ottavia organisaatioita. He voivat olla joko yrityksen palkkalistoilla tai toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Ympäristö, jossa nuohoojat työskentelevät, on hyvin monipuolinen. He liikkuvat ihmisten kodeissa, taloyhtiöissä ja teollisuuslaitoksissa nuohoten piippuja, hormeja sekä tulisijoja. Työmaat sijaitsevat niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, ja työ on luonteeltaan fyysisesti vaativaa ja kausiluonteista.

Työnantajien vastuut:

 • Palkanmaksu sopimuksen mukaisesti
 • Harjoittelujaksojen ohjaus ja opiskelijoiden kouluttaminen työpaikoilla
 • Vakuutukset ja työntekijän turvallisuuden takaaminen

Työntekijöiden koulutustaso ja kokemus määrittävät palkkatasoa, samoin kuin työtehtävässä vaadittavat vastuualueet. Suoriteperusteinen provisiopalkkaus on alalla yleinen ja palkka voi vaihdella tehtyjen töiden määrän mukaan.

Työturvallisuus ja työvälineet

Nuohoojalle työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Hänen täytyy usein työskennellä korkealla ja ahtaissa tiloissa, joten onnettomuuksien ehkäisy on avainasemassa. Nuohoojan käyttämät henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten turvakypärä ja -valjaat, suojaavat häntä putoamisen ja lian aiheuttamilta riskeiltä.

Työvälineiden osalta nuohoojan perusvarustukseen kuuluvat eri mittaiset harjat, imurit ja lastat nokeen ja muihin jäämiin käsittelyyn. Nuohoojan on tarpeen mukaan käytettävä myös suojaavia käsineitä ja työpukuja, jotka kestävät kuumuutta ja likaa ja auttavat välttämään ihoärsytystä.

Hänellä tulee olla myös asianmukainen tieto ja ymmärrys työn vaatimuksista, jotta hän voi varmistaa turvallisen työskentelyn. Rakennusmääräyskokoelmat tarjoavat ohjeistusta siihen, miten nuohous tulee suorittaa turvallisesti ja alan standardien mukaisesti.

Käytettävät työvälineet:

 • Harjat: Eri pituisia ja muotoisia, käytetään hormin puhdistamiseen.
 • Imurit: Noki ja muut jäämät imetään, etteivät leviä ympäristöön.
 • Lastat: Kovettuneen nokea poistamisen apuvälineet.
 • Suojavarusteet: Turvakypärät, -valjaat, käsineet ja työpuvut.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Nuohoojan palkka Suomessa on vaihteleva, mutta keskimääräinen kuukausiansio on 3 239 euroa. Palkat voivat liikkua huomattavasti tästä keskiarvosta riippuen monista tekijöistä, kuten työkokemuksesta ja alueellisista eroista. Tarkasteltaessa muita ammatteja, on mielenkiintoista verrata nuohoojan palkkaa.

Opettajien kanssa vertailussa huomataan, että nuohoojan palkkaus on kilpailukykyinen ja voi jopa ylittää aloittelevien opettajien palkat. Opettajien palkkataso heijastelee heidän korkeaa koulutusastettaan ja yhteiskunnallista arvostusta, mutta myös nuohoojan työ on vastuullista ja edellyttää asiantuntevuutta.

Henkilökohtaisen avustajan tavallinen kuukausipalkka vuonna 2021 oli noin 2 180 euroa. Tämä asettaa nuohoojille maksettavan keskipalkan selkeästi korkeammaksi.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto nuohoojien palkasta verrattuna muihin ammatteihin:

AmmattiKeskipalkka (€/kk)
Nuohooja3 239
Henkilökohtainen avustaja2 180
Opettaja 4 200- 4 700
Siivooja2 100- 2 300

Vaikka nuohoojien palkkavaihtelu on suurta, työn laatu ja vaativuus voivat oikeuttaa korkeampaan palkkaan verrattuna muihin ammatteihin. Nuohous on tärkeää asumisturvallisuuden kannalta ja vaatii erikoisosaamista.