Medianomi palkka – Opas media-alan tuloihin Suomessa

Medianomien palkkaus perustuu yleensä heidän työkokemukseensa, koulutustaustaansa sekä työnantajan sektorin ja sijainnin. Medianomin palkka on keksimäärin 3 100 – 3 400 euroa kuukaudessa. Medianomi on media-alan ammattinimike, joka viittaa usein audiovisuaalisen tuotannon, journalismin tai viestinnän parissa työskenteleviin henkilöihin.

Keskeisiä tekijöitä:

 • Työkokemus: Työvuosien kertyessä palkkataso yleensä nousee.
 • Koulutus: Korkeakoulututkinto voi vaikuttaa alkupalkkaan.
 • Ala: Esimerkiksi mainonnan, televisio- ja radiotyön palkat vaihtelevat.
 • Sijainti: Työnantajan maantieteellinen sijainti voi vaikuttaa palkkatasoon.

Keskimääräinen kuukausipalkka medianomille on 3 156 €. Tämä luku perustuu 22 nimettömästi raportoituun palkkaan.

KokemusKeskimääräinen palkka (€/kk)
Aloittelija2 800 – 3 100
Kokenut3 400 – 3 700

Medianomien palkat voivat vaihdella suurestikin riippuen esimerkiksi tehtävänimikkeestä ja vastuualueista. Palkka voi koostua myös erilaisista lisiä, kuten ylityökorvauksista tai alueellisista lisistä. Työnantajat voivat tarjota kilpailukykyistä palkkaa houkutellakseen ja pitääkseen yllä pätevää työvoimaa, mutta myös työntekijän oma aktiivisuus palkkaneuvotteluissa on tärkeää.

Palkkatilastot

Medianomin palkkaan vaikuttavat monet tekijät, kuten toimiala, maantieteellinen sijainti ja kokemusvuodet. Seuraavissa alaotsikoissa pureudutaan näiden tekijöiden yksityiskohtiin.

Alakohtaiset Eroavaisuudet

Toimialakohtaiset erot medianomin palkassa voivat olla suuret. Esimerkiksi luovien alojen, kuten mainonnan tai elokuvateollisuuden, työllistämät medianomit voivat saada korkeampaa palkkaa verrattuna julkisen sektorin palkkatasoon.

Maantieteelliset Eroavaisuudet

Maantieteelliset seikat voivat myös vaikuttaa palkkaan. Suuremmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, palkat ovat yleisesti korkeampia johtuen elinkustannusten suuremmasta tasosta verrattuna muuhun maahan.

Kokemusvuosien Vaikutus

Kuten monilla muillakin aloilla, kokemusvuosilla on merkittävä vaikutus medianomin palkkaan. Alan työkokemuksen kerryttäminen voi johtaa parempiin palkkausmahdollisuuksiin ja urakehitykseen.

Koulutuksen Vaikutus Palkkaan

Kun puhutaan koulutuksen vaikutuksesta palkkaan, korkeamman koulutustason suorittaneiden henkilöiden keskimääräiset tulot ovat usein korkeampia. Esimerkiksi tutkijakoulutusasteen suorittaneiden palkansaajien mediaaniansiot olivat merkittävästi korkeampia kuin alemman koulutustason suorittaneiden.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2020 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 217 euroa kuukaudessa. Tämän kasvu on selvästi havaittavissa kun tarkastellaan korkeampia koulutusasteita, sillä tutkijakoulutusasteen suorittaneilla mediaaniansiot olivat 5 057 euroa.

Toisaalta, on nähty, että myös lyhyemmillä koulutuksilla voi saavuttaa hyvän palkkatason. Esimerkiksi Fintrafficin järjestämä koulutus kestää ainoastaan seitsemän kuukautta, mutta alalla työskentelevien mediaaniansio kuukaudessa on 4 203 euroa.

Listattuna koulutuksen vaikutus palkkaan:

 • Tutkijakoulutusaste: Mediaanipalkka 5 057 €/kk
 • Erikoistunut ammattikorkeakoulututkinto (YAMK): Palkkatulot ovat keskimäärin 2 900 € korkeammat
 • Lyhyt ammatillinen koulutus: Esimerkiksi mediaanipalkka 4 203 €/kk

Nämä tiedot osoittavat, että koulutusaste voi vaikuttaa merkittävästi henkilön ansiotasoon työmarkkinoilla. Koulutus on yksi tekijä, joka voi auttaa saavuttamaan korkeamman palkkatason, mutta on huomionarvoista, että tietyillä aloilla lyhyempikin koulutus voi tuottaa kilpailukykyisen palkan.

Työmarkkinatrendit

Medianomien työmarkkinatrendit ovat heijastaneet laajempia muutoksia viestintäalalla. Alan työllistyminen näyttää monipuolistuvan, ja medianomeja löytyy yhä useammasta työympäristöstä.

 • Palkkakehitys: Vuoden 2023 aikana medianomien keskimääräinen mediaanipalkka oli 3 200 euroa kuukaudessa. Koska mediaanipalkka kertoo keskikohdan, on hyvä pitää mielessä, että puolet alan ammattilaisista tienasi tätä summaa enemmän ja puolet vähemmän.
 • Työnantajat: Työllistyminen jakaantuu monille eri työnantajille. Tyypillisimpiä työnantajia heille ovat:
  • Kunnat ja kuntayhtymät (27%)
  • Hyvinvointialueet (7%)
  • Järjestöt, säätiöt ja vastaavat (5%)
  • Ammattikorkeakoulut (1%)

Palkkavaihtelu ja työnantajien kirjo kertovat alalla tapahtuvasta kehityksestä. Työnantajat arvostavat medianomeja niiden tuoman monipuolisen osaamisen vuoksi, joka kattaa muun muassa graafisen suunnittelun, viestinnän ja multimediaosaamisen.

Työllistymistilastoihin vaikuttaa myös alueelliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa mediaanipalkkaan ja työllistymismahdollisuuksiin. Alueelliset palkkaerot ja työllisyysvaihtelut ovat yleisiä, ja ne heijastavat sekä yleistä elinkeinorakenteen että paikallisia talousolosuhteita.

Työsopimus ja Palkkaus

Medianomin työsopimuksessa keskeisiä tekijöitä ovat työtehtävien määritys sekä sopimuksen tyyppi, jotka vaikuttavat suoraan palkkaukseen.

Työtehtävien Merkitys

Työtehtävillä on merkittävä rooli palkkausta määritettäessä, sillä medianomin monipuoliset työtehtävät kuten videoiden tuotanto, graafinen suunnittelu tai sosiaalisen median hallinta voivat vaikuttaa palkkaukseen. Työn vaativuuden mukaan määräytyvä palkan suuruus tulisi olla selkeästi määritelty työsopimuksessa.

Sopimustyypit

Medianomille tarjolla olevat sopimustyypit vaikuttavat myös palkan suuruuteen ja maksuaikatauluun. Määräaikainen työsopimus voi olla esimerkiksi projektikohtainen, kun taas toistaiseksi voimassa oleva sopimus on tyypillinen vakituista työsuhdetta varten. Palkka määräytyy sopimuksen ehtojen mukaan, ja sen tulee vastata vähintään alaa koskevan työehtosopimuksen tai muun sovitun palkkataulukon määrittämiä minimiehtoja.

Palkkaneuvottelut

Medianomeilla on usein monipuolista osaamista, mikä voi antaa hyvät valmiudet palkkaneuvotteluille. Neuvotteluihin valmistautumiseen kannattaa panostaa huolella. Tässä muutamia vinkkejä, jotka auttavat medianomeja palkkaneuvotteluissa.

Valmistautuminen: Selvitä palkkatasonsi suhteessa alasi keskimääräiseen palkkaan ja varmista, että tiedät omat vahvuutesi. Esimerkiksi medianomin keskipalkka voi olla noin 3 156 € kuukaudessa, mutta yksityiskohtaisempi tieto on eduksi.

 • Tietämys omasta arvosta ja työmarkkinatilanteesta
 • Perustelut palkankorotukselle (esim. uudet vastuut tai onnistuneet projektut)

Ajoitus: Neuvotteluiden ajoitus on merkittävää. Yleensä otollisin hetki on työsuhteen alussa tai koeajan jälkeen. Budjetointikautta edeltävä aika voi olla myös hyvä mahdollisuus lähestyä esimiestä palkankorotuspyynnöllä.

 • Henkilökohtainen kehityssuunnitelma voi edesauttaa neuvotteluja
 • Palkankorotuspyynnöt hyvä ajoittaa budjetointikauden kynnyksellä

Neuvottelustrategiat: Ole selkeä toiveistasi ja perustele pyyntösi konkreettisilla esimerkeillä. Muista kuitenkin joustavuus ja ole valmis kompromisseihin, jos tarve vaatii.

 • Käytä selkeitä perusteluja ja ole itsevarma
 • Pidä mielessä mahdollisuus joustaa ja tehdä kompromisseja

Lopuksi, pitämällä neuvottelut ammattimaisina ja keskittyneinä, medianomit voivat saavuttaa realistisia ja tyydyttäviä tuloksia palkkaneuvotteluissaan.

Lisäedut ja Palkitseminen

Medianomit työskentelevät luovilla aloilla, joilla palkan lisäksi lisäedut ovat merkittävässä roolissa työntekijöiden motivoinnissa ja palkitsemisessa. Lisäetuihin voi kuulua esimerkiksi:

 • Työsuhde-edut: Näitä ovat tyypillisesti työmatkasetelit, lounasedut tai työpaikan tarjoamat liikuntasetelit.
 • Joustava työaika: Luovan työn luonteen vuoksi työajat voivat olla joustavia, mahdollistaen tasapainon henkilökohtaisen elämän ja työn välillä.
 • Tulospalkkiot: Työn luonteen mukaan tulospalkkiot voivat olla osa medianomien palkitsemista, riippuen heidän työnsä tuloksellisuudesta.
 • Koulutusmahdollisuudet: Alan nopeasti muuttuvan luonteen vuoksi työnantajat voivat tarjota koulutuksia, jotka tukevat ammattitaidon kehittymistä.

Lisäksi monet medianomit arvostavat työyhteisön ilmapiiriä ja kulttuuria, mikä voi olla osa laajempaa palkitsemisjärjestelmää. Työnantajat voivat panostaa myös työhyvinvointiin tarjoamalla esimerkiksi työterveyspalveluita ja virkistystoimintaa.

Palkitsemisen trendit ovat muuttumassa; perinteisen palkan lisäksi työntekijät arvostavat yhä enemmän kattavia palkitsemispaketteja, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työssä viihtymistä.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Medianomin ammatti sijoittuu palkkatasossa monipuolisesti suhteessa muihin ammatteihin. Media-alalla työskentelevien palkat vaihtelevat koulutustaustan, kokemuksen ja työnkuvan mukaan.

Keskimäärin medianomit tienaavat vähemmän kuin esimerkiksi teknologia-alan ammattilaiset, mutta enemmän kuin monet perinteiset ammatit palvelualalla. Tämä heijastelee media-alan keskitasoa ja työn vaatimuksia.

Alla olevassa taulukossa on vertailu medianomin palkasta suhteessa muihin ammatteihin (arviot vuodelta 2023):

AmmattiMediaanipalkka (euroa/kk)
Medianomi~2,600 – 3,200
Ohjelmistosuunnittelija~3,500 – 4,500
Myyjä (vähittäiskauppa)~1,900 – 2,400
Sairaanhoitaja~3,000 – 3,500

Nähdään, että medianomin palkka sijoittuu kilpailukykyisesti suhteessa moniin muihin ammatteihin, vaikka se ei yllä kaikista korkeimpien it-ammattien palkkatilastoihin. Palkka voi muuttua kokemuksen kasvaessa ja erikoistumisalueen mukaan. Esimerkiksi erikoistuneet graafiset suunnittelijat tai videotuotannon asiantuntijat voivat saavuttaa korkeamman palkkatason.

Tärkeää on huomioida, että palkka ei kerro koko totuutta medianomin urasta, sillä moni arvostaa myös ammatin luovuutta ja mahdollisuutta työskennellä erilaisten projektien parissa.