Majurin palkka – Kuinka Paljon Majuri Todella Tienaa?

Kun puhutaan majureiden palkoista, on tärkeää ymmärtää, että puolustusvoimien palkkausjärjestelmä, peruspalkan komponentit sekä mahdolliset lisät vaikuttavat merkittävästi lopulliseen kuukausiansioon. Majurin palkka on keskimäärin 5 962 euroa kuukaudessa.

Puolustusvoimien palkkausjärjestelmä

Puolustusvoimissa noudatettava palkkausjärjestelmä määrittää upseerien, kuten majurien, palkat vaativuusluokkien perusteella. Nämä luokat heijastavat tehtävän vastuutasoa ja vaativuutta.

Majurin peruspalkka

Majurin peruspalkka vaihtelee kokemuksen ja aseman mukaan. Peruspalkan haarukka sijoittuu yleisesti 4 000–5 000 euroon kuukaudessa, mutta uuden majurin ja kokeneen majurin palkassa voi olla huomattava ero.

Lisät ja palkkioita

Kokemus, sijoitus ja erityistehtävät voivat tuoda majurin peruspalkan päälle lisäkorvauksia. Lisät voivat sisältää esimerkiksi henkilökohtaisen kokemuslisän, joka nostaa palkkaa vaativuusluokan mukaisesti. Lisäksi voi tulla tehtäväkohtaisia lisäkorvauksia.

Majurin urakehitys

Majurin tehtävissä korostuvat johtamisvastuu sekä vahva asiantuntemus, jotka ovat elintärkeitä majurin urakehityksen kannalta. Ylenemisen ja uusien kompetenssien hankkimisen myötä majurilla on mahdollisuus ottaa vastaan yhä vaativampia tehtäviä puolustusvoimissa.

Ylennykset ja urapolku

Ylennykset siivittävät majuria hänen urapolullaan ja tehtävistä selviytyminen edellyttää laajaa osaamista ja johtamiskykyä. Majuriksi ylennetään tavallisesti kapteenin virasta ja tulevaisuudessa urapolku voi johtaa everstin tai jopa kenraalin tehtäviin. Urapolun edetessä majurille aukeaa väyliä erikoistehtäviin ja kansainvälisiin komennuksiin.

 • Kapteeni -> Majuri -> Eversti
 • Kansainväliset tehtävät: Esimerkiksi NATO-operaatiot

Koulutus ja pätevyydet

Majurin arvon saavuttaminen vaatii keskustason upseerin tutkinnon, joka Suomessa sisältää maanpuolustuskorkeakoulutuksen. Jatkuva osaamisen kehittäminen on tärkeää ja pätevyyksiä tulee laajentaa esimerkiksi johtamiskoulutuksilla.

 • Tutkinto: Maanpuolustuskorkeakoulutus
 • Jatkokoulutukset: Johtamiskoulutukset, erikoistumiskurssit

Koulutuksen lisäksi käytännön kokemus on korvaamaton osa majurin pätevyyksiä, sillä se luo pohjaa johtamiselle ja operatiivisille taidoille.

Työsuhde-edut

Työsuhteen edut ovat merkittävä osa majurin kokonaisansioita Suomessa. Ne täydentävät peruspalkkaa ja voivat sisältää monipuolisia etuuksia.

Eläkesäännöt

Eläkesäännöt turvaavat majurin toimeentuloa työuran päätyttyä. Majurin eläke muodostuu yleensä peruspalkasta ja mahdollisista lisistä, jotka kertyvät palvelusvuosien mukaan. Heidän eläkejärjestelmänsä on suunniteltu huomioimaan työn vaativuus ja siitä aiheutuva vastuu.

Lomaetuudet

Majurit nauttivat lomaetuuksista, jotka voivat käsittää vuosilomaa pidemmän ajan kuin monilla muilla aloilla. Lisäksi heillä voi olla oikeus lomarahaan tai -korvaukseen, mikä nostaa lomatuloja.

Muut etuudet

Heille voi kuulua myös muita etuisuuksia, kuten:

 • Kulukorvaukset: Henkilökohtaisten kulujen korvaamiseksi.
 • Lisät ja korvaukset esimerkiksi työmatkoista ja erikoistehtävistä.

Nämä etuudet ovat osa kokonaiskompensaatiota ja ne voivat vaihdella tehtävien ja palvelusvuosien mukaan.

Työaika ja työtehtävät

Majurin työajat vaihtelevat tehtävästä riippuen. He saattavat työskennellä säännöllisiä toimistoaikoja, mutta myös valmius palveluun yöaikaan tai viikonloppuisin voi olla vaatimuksena.

Työtehtävät

Majurin vastuualueet käsittävät:

 • Johtaminen: Alijoukkojen komentaminen ja sotilasoperaatioiden suunnittelu.
 • Koulutus: Sekä henkilökohtaisen että alaisilleen suunnatun koulutuksen valvominen ja kehittäminen.
 • Ylläpito: Vastuu materiaalista ja henkilöstöstä, joka voi sisältää logistiikan hallintaa ja tehtäväresurssien jakamista.

Työaika

Tyypillinen työaika majurille voi olla:

 • Toimistoajat: Kello 8–16, arkipäivisin.
 • Valmiuspalvelus: Tarpeen vaatiessa myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin.

Työ tehtävänimikkeelle ”Majuri” on haastava ja vaatii joustavuutta aikataulussa. Työn luonne edellyttää valmiutta toimia nopeastimuuttuvissatilanteissa, jolloin työajat voivat venyä.

Majurit myös osallistuvat usein erilaisiin harjoituksiin ja koulutuksiin, jotka voivat vaikuttaa heidän työaikoihinsa. Näissä tilanteissa tyypillinen toimisto-aikataulu voi poiketa normaalista.

Vertailu muihin ammatteihin

Majurin kuukausipalkka on merkittävän korkea verrattuna moniin muihin ammatteihin Suomessa. Keskimääräinen palkka tehtävänimikkeelle oli 5 962 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Palkkatiedot osoittavat tämän tason pysyneen varsin vakaana, ilmentäen valtion virkamiesten palkkauksen johdonmukaisuutta.

Alla olevassa taulukossa on vertailu majurin palkkaan suhteessa muihin työtehtäviin:

AmmattiKeskimääräinen palkka (€/kk)
Majuri5 962
Insinööri3 500 – 5 000
Myyntipäällikkö4 000 – 5 500
Sairaanhoitaja2 400 – 3 200
Opettaja2 500 – 3 800

Majurin tehtävistä saama palkka on yleensä suurempi kuin terveydenhuollon tai opetusalan ammateissa työskentelevien, joissa vaatimustaso ja koulutuksen pituus voivat olla verrattavissa. Insinöörien ja myyntipäällikköjen palkat voivat lähestyä majurin palkkatasoa, mutta näissä ammateissa palkan vaihtelu on suurempaa riippuen kokemuksesta ja vastuualueista.

Palkkavertailu eri ammattien välillä antaa käsityksen työmarkkinoiden rakenteesta ja eri tehtävänkuvien taloudellisesta arvostuksesta. On huomioitava, että ammattien vaatimukset sekä palkitsemisjärjestelmät vaihtelevat suuresti ja ne tulee ottaa huomioon palkkaa arvioitaessa.