Liikunnanopettajan palkka: Mitä todella tienaat?

Liikunnanopettajien palkkataso Suomessa vaihtelee usein kokemuksen, toimipaikan ja koulutuksen mukaan. Keskimääräinen liikunnanopettajan palkka on noin 3 276 euroa.

Liikunnanopettajat voivat odottaa palkkansa olevan 3000 euron molemmin puolin, riippuen erityisesti sijainnista ja työkokemuksesta. Palkka voi myös vaihdella julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä koulutusasteesta riippuen. Liikunnanopettajilla on mahdollisuus saada lisätuloja esimerkiksi valmennustöistä tai muista liikunta-alan tehtävistä.

Palkan määräytymisperusteet

Liikunnanopettajan kuukausipalkan suuruuteen vaikuttavat monet tekijät, joista keskeisiä ovat opettajan koulutus ja pätevyys, työkokemuksen laajuus sekä sijainti ja työskentely koulutyypin mukaan.

Koulutus ja pätevyys

Koulutuksellinen tausta sekä pätevyys ovat merkittäviä tekijöitä palkkauksessa. Liikunnanopettajaksi valmistunut henkilö tulee yleensä olla suorittanut kasvatustieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot erikoistuen liikuntapedagogiikkaan. Mitä korkeampi on opettajan pätevyys ja mahdollisesti suoritetut lisäkoulutukset, sitä suotuisammassa asemassa hän on palkkaneuvotteluissa.

Työkokemus

Työkokemus vaikuttaa olennaisesti liikunnanopettajan palkkaan. Vuosien karttuessa ja kokemuksen kertyessä opettajan palkkataso tyypillisesti nousee. Työkokemuksen tuoma lisä voi heijastua sekä peruspalkkaan että työkokemukseen perustuviin lisiin, jotka voivat olla merkittävä osa kokonaispalkkaa.

Sijainti ja koulutyyppi

Paikkakunta ja koulun tyyppi, missä liikunnanopettaja työskentelee, ovat myös palkkaa määrittäviä tekijöitä. Palkat voivat vaihdella eri kunnissa ja kaupungeissa, ja yksityisen sekä julkisen sektorin kouluissa voi myös olla eroja palkkatasoissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla palkat saattavat olla korkeampia kuin muualla Suomessa.

Palkkaerot ja tilastot

Liikunnanopettajien palkoissa on havaittavissa eroja maantieteellisesti ja suhteessa muihin opettajaryhmiin. Näitä muuttujia tarkastelemalla saadaan monipuolinen kuva liikunnanopettajan palkkauksesta.

Maantieteelliset erot

Maantieteellisten erojen vaikutus liikunnanopettajien palkkaan on merkittävä. Keskimääräinen kuukausipalkka vaihtelee alueittain. Tiedot osoittavat, että suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, voi odottaa korkeampaa palkkaa verrattuna pienempiin kaupunkeihin tai maaseutualueisiin.

Vertailu eri opettajaryhmiin

Vertailtaessa liikunnanopettajien palkkoja muiden opettajaryhmien palkkoihin, heidän ansiotaso on samankaltainen. Heidän palkkansa muodostuvat usein peruspalkan lisäksi koulutustaustaan, kokemukseen ja mahdollisiin lisätehtäviin, kuten luokanvalvojan tai rehtorin rooleihin, perustuvista tekijöistä. Palkkatietoja tarkastellessa on hyvä huomioida nämä mahdolliset palkanlisät.

Lisäedut ja korvaukset

Liikunnanopettajien palkan lisäksi työnantajat usein tarjoavat erilaisia lisäetuja ja korvauksia, jotka täydentävät kokonaisansioita. Näitä voivat olla esimerkiksi lomarahat ja muut työnantajan tarjoamat edut, jotka voivat vaihdella opetuksen työnantajasta riippuen.

Lomarahat

Liikunnanopettajat saavat yleensä lomarahaa, joka maksetaan palkan ohella lomien yhteydessä. Lomaraha on prosenttiosuus opettajan säännöllisen palkan päälle ja se lasketaan voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Tämä lisäetu on siten osa vuosittaista ansaintaa.

 • Esimerkki lomarahan laskennasta:
  • Peruspalkka: 3 276 €
  • Lomaraha: Peruspalkan mukainen %-osuus (esim. 50%)
  • Lomarahaksi: 3 276 € * 0,50 = 1 638 €

Työnantajan tarjoamat edut

Työnantajat voivat lisäksi tarjota työsuhteeseen liittyviä etuja, jotka voivat parantaa työtyytyväisyyttä ja tuoda taloudellista hyötyä. Nämä edut voivat sisältää esimerkiksi työterveyshuollon, lounasetuja, liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä koulutukseen liittyviä etuja.

 • Yleisesti tarjotut edut voivat sisältää:
  • Liikunta- ja kulttuuriseteleitä
  • Mahdollisuuden kouluttautumiseen
  • Työterveyshuollon palvelut
  • Lounas- tai ruokailuedut

Palkkaus verrattuna muiden ammattialojen palkkoihin

Liikunnanopettajien palkkaus Suomessa on vertailukelpoinen muiden koulutusta vaativien ammattien palkkoihin. Heidän keskimääräinen kuukausipalkkansa on yleensä noin 3 200 – 3 500 euroa, mikä asettuu opettamisalan keskimääräisten palkkojen skaalaan.

Opettaja-alojen palkkavertailu:

Kun vertaillaan liikunnanopettajien palkkoja muihin ammattialoihin, huomataan, että esimerkiksi hoitoalalla ja kaupan alalla palkat voivat olla matalammat.

Ammattialakohtaista palkkavertailua:

Vaikka liikunnanopettajien palkat ovat vertailtavissa muihin opettajaryhmiin, on tärkeää huomata, että palkka voi vaihdella työnantajan, sijainnin, kokemuksen ja erikoistumisen mukaan. Heidän palkkionsa määräytyvät yleensä peruspalkan sekä työkokemuksen myötä kasvavien lisiä perusteella.