Lentokoneasentajan palkka: Mitä todella tienaat?

Lentokoneasentajan palkkaus vaihtelee kokemuksen ja työnantajan mukaan. Keskimäärin lentokoneasentajien palkat liikkuvat tietyillä haarukoissa. Lentokoneasentajan palkka on keskimäärin 3 400 – 3 900 euroa kuukaudessa.

Keskipalkat:

 • Aloittelijan palkka: noin 1 800 €/kk
 • Keskiverto kokemus: 3 371 €/kk
 • Kokeneemman asentajan palkka: voi nousta jopa 5 000 €/kk

Työnantajakohtaiset erot palkassa voivat olla merkittäviä, ja myös työn vaativuus, työtehtävät sekä työkokemus vaikuttavat ansioihin. Vastaavasti, sijainti Suomessa voi vaikuttaa palkkatasoon, sillä lentokoneasentajien palkat saattavat eri alueilla vaihdella.

Palkan Lisät ja Korvaukset

Lentokoneasentajan palkassa on keskeistä ymmärtää, että tiettyjen työolosuhteiden tai aikojen perusteella heille maksetaan lisäkorvauksia. Näitä ovat esimerkiksi vuoro- ja iltatyölisät sekä erilaiset ylityökorvaukset.

Vuoro- ja Ilta/Keskiyön Lisät

Lentokoneasentajille voidaan maksaa vuoro- ja iltatyölisää, joka kattaa työskentelyn epätyypillisinä työaikoina. Yötyöstä, usein kello 22:00 ja 07:00 välillä, suoritettavan työn korvaus on yleensä 30-45 % tuntipalkasta. Tämä kompensatio heijastaa yöllä työskentelyn aiheuttamaa lisärasitusta.

Overtime Korvaukset

Työehtosopimuksista riippuen, lentokoneasentajat voivat saada korvauksia ylitöistä. Jos asentaja työskentelee normaalin työajan yli, hänellä on oikeus ylimääräiseen korvaukseen. Tämä korvaus on yleensä määrätty prosenttiosuutena ylityötunneista, ja se tulee maksaa mahdollisimman pian työajan ylittymisen jälkeen.

Hälytysraha

Kun lentokoneasentaja kutsutaan äkillisesti työhön normaaliin työaikaansa ulkopuolella, hänelle voidaan maksaa hälytysrahaa. Tämä korvaus on tarkoitettu kompensoimaan joustamattomuutta ja nopeaa reagointia edellyttäviä töitä. Hälytysraha on ylimääräinen palkkio siitä, että työntekijä on nopeasti käytettävissä vaadittaessa.

Alueelliset Palkkaerot

Eri alueilla Suomessa lentokoneasentajien palkat voivat vaihdella merkittävästi. Monet tekijät, kuten elinkustannukset ja työmarkkinoiden kysyntä, vaikuttavat näihin eroihin. Tässä osiossa käsitellään alueellisia palkkaeroja lentokoneasentajien keskuudessa.

Suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, lentokoneasentajien palkat ovat tyypillisesti korkeammalla tasolla. Tämä johtuu osittain suuremmista elinkustannuksista. Esimerkiksi:

 • Helsinki: Korkeammat elinkustannukset, palkat yleensä suuremmat
 • Tampere: Keskiarvoa hieman korkeammat palkat
 • Oulu: Keskiarvoa lähellä olevat palkat

Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla tai harvemmin asutuilla alueilla palkkataso voi olla matalampi. Työpaikkojen suurempi saatavuus ja alhaisemmat elinkustannukset ovat usein yhteydessä alempiin palkkoihin.

Alueilla, joissa ilmailuteollisuus on keskittynyt, kuten lentoasemien ympäristössä, lentokoneasentajat saattavat saada myös kilpailukykyisempiä palkkoja. Alan sisällä työtehtävien moninaisuus ja erikoistuminen voivat lisäksi johtaa palkkahaitariin.

On tärkeää huomioida, että palkkadata kerätään tyypillisesti eri lähteistä ja otoksista, joten tarkan alueellisen palkkatilaston muodostaminen vaatii laajaa ja kattavaa tietoa alalta.

Kokemus ja Palkkataso

Lentokoneasentajan palkka Suomessa vaihtelee työkokemuksen mukaan. Aloittelija saattaa ansaita toisenlaista palkkaa kuin alalla jo pitkään toiminut kokenut asentaja.

Aloittelija Lentokoneasentajan Palkka

Aloittelijan, eli henkilön joka on juuri aloittanut uransa lentokoneasentajana, kuukausipalkka voi aloittaa suhteellisen matalalta. Duunitorin Palkkavertailun mukaan aloittelijan palkka liikkuu noin 1800 euroa kuukaudessa. Tämä on tyypillinen lähtökohta ilman aikaisempaa kokemusta lentokoneiden parissa työskentelystä.

Kokenut Lentokoneasentajan Palkka

Kokeneempi lentokoneasentaja, jolla on vuosien työkokemus ja erikoistunut osaaminen, voi odottaa saavansa korkeampaa palkkaa. Keskimäärin kuukausipalkka on 2600 euroa, mutta se voi nousta jopa 9500 euroon kuukaudessa riippuen työtehtävistä, vastuista ja työnantajasta.

Koulutuksen Vaikutus Palkkaan

Kun tarkastellaan lentokoneasentajien palkkoja, koulutuksen rooli korostuu. Yleensä koulutustaso vaikuttaa suoraan siihen, miten palkkakuitti paksuuntuu. Korkeakoulututkinnon tai vastaavan suorittaneet avaa mahdollisuuden paremmin palkattuihin tehtäviin. Heillä on myös usein nopeampi urakehityspolku ja pääsy vaativampiin työtehtäviin.

Eri koulutustasojen palkkavaikutus:

 • Perustutkinto: Peruskoulutuksen saaneilla on usein lähtöpalkka, joka vastaa tehtävän vaativuutta.
 • Erikoistumiskoulutus: Erikoistuneet osaajat saavat usein kokemuslisää ja voivat neuvotella korkeammasta pohjapalkasta.
 • Korkeakoulututkinto: Korkeakoulutasoisten koulutus usein takaa parhaan lähtöposition palkkaneuvotteluissa.

Lentokoneasentajien keskipalkat vaihtelevat suuresti koulutuksen, kokemuksen ja erikoistumisalueen mukaan. Palkkadata osoittaa, että koulutus on tärkeä tekijä palkan määrittelyssä. Vaikka aloituspalkka voi olla suhteellisen maltillinen, pätevyyksien ja lisäkoulutuksen karttuessa ammattilaisen palkkapotentiaali kasvaa.

Lisäkoulutus ja sertifikaatit tukevat urakehitystä ja voivat tuoda merkittäviä henkilökohtaisia palkanosia. Työnantajat arvostavat lentokoneasentajien monitaitoisuutta ja ammatinhallintaa, mikä heijastuu myönteisesti ansiotasossa. Koulutus on tärkeä sijoitus maalla ja ilmassa.

Lentoyhtiön Koosta Johtuvat Palkkaerot

Lentokoneasentajan ansioihin vaikuttavat monet tekijät ja yksi merkittävistä on lentoyhtiön koko. Suuret lentoyhtiöt, kuten kansalliset kuljettajat, tarjoavat usein vakaa taloudellisen tilanteen, mikä ilmenee yleensä parempina palkkoina ja etuina työntekijöille.

Pienten lentoyhtiöiden tilanne vaihtelee suuresti. Ne toimivat usein kapeammilla marginaaleilla, joka voi näkyä asentajien palkkauksessa. Kuitenkin, pienemmissä yhtiöissä työskentelevillä asentajilla voi olla mahdollisuus hyötyä suuremmasta vastuusta ja nopeammasta urakehityksestä.

Seuraava taulukko tarjoaa yleiskuvan palkkaeroista lentoyhtiön koosta riippuen:

Lentoyhtiön tyyppiKeskimääräinen palkka (€/kk)
Suuret lentoyhtiöt3 700 – 4 000
Pienet lentoyhtiöt3 200 – 3 500

Isojen ja pienten lentoyhtiöiden välinen palkkaero voi vaikuttaa lentokoneasentajien työpaikan valintaan. Asentajat saattavat punnita palkkaeroja suhteessa muihin tekijöihin, kuten työympäristöön, työn monimuotoisuuteen ja sijaintiin. Työntekijöiden on tärkeä tutkia ja miettiä, mikä työympäristö vastaa parhaiten heidän ammatillisia ja henkilökohtaisia tavoitteitaan.

Työsuhde-edut Lentokoneasentajille

Lentokoneasentajat saavat usein erilaisia työsuhde-etuja, jotka heidän työnantajansa tarjoavat. Nämä edut voivat parantaa heidän työssäviihtyvyyttään ja tuoda lisäarvoa heidän ammattitaitoonsa. Tyypillisesti etuihin kuuluvat:

 • Vuosilomat: Lentokoneasentajat nauttivat tyypillisesti kilpailukykyisistä vuosilomista.
 • Työterveyshuolto: Kattava työterveyshuolto tukee asentajien hyvinvointia.
 • Eläke-etuudet: Luotettavat eläkejärjestelmät ovat osa työpaikan tarjoamia etuja.

Lisäksi lentokoneasentajat voivat saada myös seuraavia etuja:

Koulutusmahdollisuudet:

 • Säännölliset koulutukset ja sertifikaattien uusimiset
 • Mahdollisuus erikoistumiseen ja jatkokoulutukseen

Työkalut ja työvaatteet:

 • Laadukkaat työkalut työn suorittamiseen
 • Ammattispesifiset työvaatteet ja suojaimet

Jotkut työnantajat tarjoavat myös ainutlaatuisia etuja, kuten lentolippualennuksia, jotka ovat arvokkaita työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita matkustamisesta. Työsuhde-etujen paketti voi vaihdella yrityksestä toiseen, ja ne neuvotellaan yleensä osana työsopimusta.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Lentokoneasentajan palkka heijastaa heidän erikoistunutta ammattitaitoaan ja vastuutaan lentoturvallisuudesta. Keskimääräinen kuukausipalkka lentokoneasentajalle Suomessa on noin 3 371 euroa, mutta tämä voi vaihdella 3 371 euron ja 3 881 euron välillä riippuen työpaikasta ja kokemuksesta.

Vertailukohdat:

 • Lentoasemahuoltaja: Heidän palkkansa on yleensä pienempi. Esimerkiksi vuoden 2023 tilastojen mukaan lentoasemahuoltajan palkka voi olla noin 1 200–3 000 euroa.
 • Avioniikan asentajat: Vertailukelpoinen ammattiryhmä, joka voi ansaita samankaltaista palkkaa. Vuonna 2023 Vantaalla työskentelevän avioniikka-asentajan palkan mainittiin olevan noin 3 000 euroa kuukaudessa.

Tarkasteltaessa eri sektoreiden palkkatilastoja nähdään, että lentokoneasentajan palkat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muihin teknisiin ja erikoisammattoihin. Lisäksi lentäjät, joiden vastuulla on lennon suorittaminen, ansaitsevat huomattavasti suurempia summia, esimerkiksi Finnairin lentäjien huippupalkat ovat noin 150 000 euroa vuodessa. Kuitenkin lentokoneasentajien palkat ovat linjassa monien toisten teknisten ammattien kanssa Suomessa.