Kuorma-autonkuljettajan palkka – Hyppää ratin taakse tienesteihin!

Kuorma-autonkuljettajat saavat palkkaa tyypillisesti joko tuntipalkan tai kuukausipalkan mukaisesti. Palkkaus voi vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

 • Työtuntien määrä: Useat kuljettajat saavat palkkansa kahden viikon jakson työtuntien mukaan, mikä voi olla alle tai yli 80 tuntia.
 • Kokemus: Kuljettajan kokemuksen kasvaessa palkka voi nousta. Työkokemuksen lisääntyessä palkkaus voi kasvaa eri vuosiluokissa, ja se voi vaikuttaa merkittävästi kuukausiansioon.
 • Erikoistuminen: Erikoistuneilla kuljettajilla, kuten pumppuautonkuljettaja tai kuorma-autojen pyöräkuormaajan kuljettaja, saattaa olla erilaisia palkkataulukoita.

Keskimääräinen kuorma-autonkuljettajan palkka Suomessa oli vuonna 2022 noin 2 799 euroa kuukaudessa. Tämä luku voi vaihdella kunnasta ja sektorista riippuen.

Työehtosopimukset sääntelevät palkan vähimmäistasoja, ja ne voivat sisältää seuraavat palkan osat:

 • Peruspalkka
 • Odotusajan palkka
 • Lisät ulkomaanliikenteestä: Ulkomaanliikenteessä työskentelevät kuljettajat voivat saada korotettua palkkaa.
 • Kokemuslisä

Palkkaerot alueittain

Suomessa kuorma-autonkuljettajien palkat vaihtelevat alueellisesti. Erityisesti suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, palkat ovat usein korkeammat johtuen elinkustannusten suuruudesta. Pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla kuorma-autonkuljettajat saattavat ansaita vähemmän, mutta heillä voi olla myös pienemmät elinkustannukset.

Kaupungit ja suuremmat taajamat tarjoavat monenlaisia työmahdollisuuksia, mikä voi näkyä palkkioissa. Esimerkiksi logistiikkakeskusten läheisyys voi nostaa palkkioita, kun taas syrjäseutujen palkat voivat olla maltillisempia. Pääkaupunkiseudulla logistiikka- ja kuljetusalan työntekijöiden keskipalkka on tutkitusti korkeampaa kuin maan keskiarvo.

Esimerkkitaulukko palkkaeroista alueittain:

AlueKeskimääräinen palkka (€/kk)
Pääkaupunkiseutu2 956
Suuret kaupungit2 700 – 2 900
Pienemmät kaupungit2 500 – 2 700
Maaseutu2 300 – 2 500

On tärkeää huomioida, että taulukon luvut ovat suuntaa-antavia ja niissä voi olla eroja riippuen yrityksestä, kokemuksesta ja tarkasta sijainnista. Lisäksi alueelliset elinkustannukset vaikuttavat siihen, miten kuorma-autonkuljettajan palkka riittää kattamaan arjen menot.

Sesonkityö ja erikoisalat voivat myös vaikuttaa ansioihin. Esimerkiksi satamatyö tai erikoiskuljetukset voivat tuoda lisätuloja.

Kokemus ja palkka

Palkka heijastaa usein kuljettajan kokemusta alalla. Kokemuksen karttuessa myös vastuualueet ja palkkio odotukset kasvavat.

Aloittelijat

Aloittavilla kuorma-autonkuljettajilla on tyypillisesti vähemmän kuin neljän vuoden työkokemus. Heidän palkkansa voi olla esimerkiksi 14,94 euroa tunnissa, joka kahden viikon aikana tekee 1195,20 euroa. Palkka voi toki vaihdella työnantajasta ja työmaasta riippuen.

Kokeneet kuljettajat

Yli 12 vuoden kokemuksen omaavat kuorma-autonkuljettajat ovat usein ansainneet korkeammat palkat. He voivat tienata esimerkiksi 15,88 euroa tunnissa. Kahden viikon aikajänteellä tämä summa kasvaa 1270,40 euroon. Kuljettajan aiempi kokemus ja erikoistaitojen hallinta voivat vaikuttaa palkkakehitykseen myönteisesti.

Ylityö ja lisät

Kuorma-autonkuljettajien palkkausjärjestelmä sisältää erityisiä korvauksia ylityöstä sekä muita lisäetuja, jotka täydentävät peruspalkkaa. Ylitöistä maksetaan korvauksia lain ja työehtosopimusten mukaisesti, ja kuljettajat saavat myös usein erilaisia lisiä, kuten lounasedun tai matkakorvaukset, eri olosuhteista riippuen.

Ylityökorvaukset

Kuljettajat ovat oikeutettuja ylityökorvauksiin, kun heidän työaikansa ylittää säännöllisen työajan enimmäismäärän. Työnantajan on ensin hyväksyttävä ylitöiden tekeminen, ja työntekijän on annettava suostumuksensa näihin ylitöihin. Esimerkiksi, jos työehtosopimuksen mukainen työaika ylitetään, kuljettajalle maksetaan lisäkorvausta seuraavasti:

 • Normaali työaika: Ylityöt korvataan työehtosopimuksessa määritellyllä korotusprosentilla.
 • Sunnuntaityö: Ylityöstä saatetaan maksaa korkeampi korvaus.

Lisät kuten lounasetu tai matkakorvaukset

Lisäksi kuljettajille voidaan tarjota monenlaisia lisäetuja. Näitä etuja ovat esimerkiksi lounasetu tai matkakorvaukset, jotka voivat merkitä suurta lisää palkkapussissa. Kutakin etua käsitellään tyypillisesti erikseen työehtosopimuksessa:

 • Lounasetu: Työpäivän aikana tarjotaan yleensä lounasetu tai vastaava päiväraha.
 • Matkakorvaukset: Työhön liittyvistä matkoista saattaa syntyä oikeus matkakorvauksiin työehtosopimuksen mukaisesti.

Työaika ja tauot

Kuorma-autonkuljettajien työajat ovat säänneltyjä toiminnan luonteen vuoksi. Pidemmät ajovuorot vaativat kuljettajilta tarkkaavaisuutta ja keskittymistä, joten taukojen pitäminen on tärkeää turvallisuuden ja terveyden kannalta.

Kuljettajien työpäivät voivat olla pitkiä, mutta lainsäädäntö määrittää, että kuorma-autonkuljettajan pisin yhtämittainen työaika saa olla korkeintaan 5,5 tuntia. Tämä määräys varmistaa, ettei kuljettajien väsymys pääse vaarantamaan liikenneturvallisuutta. Työvuoron aikana heillä on oikeus saada vähintään 30 minuutin pituinen tauko viiden ja puolen tunnin työskentelyn jälkeen. Tauot voidaan jakaa useampaan lyhyempään taukoon päivän aikana.

Erityispäivien, kuten pääsiäislauantain ja juhannus- sekä jouluaaton, osalta kuorma-autonkuljettajilla on oikeus vapaapäiviin, joiden myötä työ- ja lepoaikojen merkitys korostuu.

Taukojen ja työaikojen noudattaminen on olennaista, sillä ne vaikuttavat suoraan kuljettajien hyvinvointiin ja sitä kautta koko kuljetusalan laatuun ja turvallisuuteen. Työnantajien on tärkeää varmistaa, että taukoja kunnioitetaan säädösten mukaisesti.

Lisäkoulutuksen vaikutus palkkaan

Kuorma-autonkuljettajan ammatissa lisäkoulutuksella voi olla huomattava vaikutus palkkaan. Kun kuljettaja hankkii erikoisammattipätevyyksiä tai suorittaa lisäkurssituksia, hänellä on mahdollisuus siirtyä vastuullisempiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin.

Esimerkiksi: ADR-koulutuksen suorittanut kuljettaja on pätevä kuljettamaan vaarallisia aineita, mikä voi johtaa korkeampaan palkkaan. Kylmäkuljetuksiin erikoistunut kuljettaja tai vaikkapa elintarvikkeiden kuljetukseen pätevöitynyt henkilö saattaa niin ikään saavuttaa palkkalisää osaamisensa ansiosta.

Lisäkoulutuksen merkitystä palkkaan voidaan tarkastella myös tutkimustiedon valossa:

 • Pätevyydet ja erikoistumiset tuovat lisäarvoa työnantajille.
 • Monipuolisten taitojen omaavat kuljettajat ovat monesti tien päällä kysyttyjä.
 • Työnantajat voivat olla valmiita maksamaan korkeampaa palkkaa erikoisosaamisen vaativiin kuljetusprojekteihin.

Lopulta lisäkoulutus voi tuoda kuljettajalle paitsi lisää työmahdollisuuksia, myös lisää neuvotteluvoimaa palkka-asioissa. Taulukoitu esimerkki saattaisi näyttää alla olevan kaltaiselta:

KoulutusTyypillinen palkkavaikutus
ADR+5-10% palkkaan
Kylmäkuljetus+3-7% palkkaan
Elintarvikekuljetus+4-8% palkkaan

Huomattava on, että todelliset luvut voivat vaihdella työnantajan, kokemuksen ja työpaikan sijainnin mukaan. Lisäkoulutuksen tuomat palkkaedut realisoituvat useimmiten vasta työssä osoitetun ammattiosaamisen myötä.

Alan työllisyystilanne

Kuorma-autoala on merkittävä työllistäjä Suomessa. Alalla on jatkuva tarve päteville kuljettajille, johtuen muun muassa kaupan alan logistiikkatarpeista ja elinkeinoelämän kuljetusvaatimuksista. Alalle tulijoiden ja siitä poistuvien työntekijöiden välillä on havaittavissa dynaaminen liike, mikä luo mahdollisuuksia työnhakijoille.

Työllisyyteen vaikuttavat tekijät:

 • Sesonkivaihtelut: Vaihtelu rakennusalan aktiviteetissa sekä maatalouden sesongit luovat kysyntää ajokausittain.
 • Ikärakenne: Ala kokee muutospaineita, kun suuri joukko kuljettajia lähestyy eläkeikää, mikä luo tilaa uusille kuljettajille.
 • Koulutus ja pätevyydet: Ammattipätevyyden uudistaminen ja jatkokoulutus ovat keskeisiä tekijöitä työllistymisessä.

Suomen työmarkkinat tukevat aktiivisesti kuljettajien työllistymistä tarjoamalla koulutuksia ja ammattipätevyyksiä. Työllisyyteen vaikuttavat myös teknologiset muutokset ja vihreän logistiikan kasvu, joka voi luoda uusia työtehtäviä alalla.

Työntekijöiden hyvinvointi ja työolosuhteiden jatkuva parantaminen ovat keskiössä alan työehtosopimuksissa, mikä vahvistaa työnantajien ja työntekijöiden välistä luottamusta ja edistää alalle hakeutumista.

Palkkavertailu muihin aloihin

Kuorma-autonkuljettajien palkat Suomessa vaihtelevat tehtävästä ja kokemuksesta riippuen. Kun verrataan kuorma-autonkuljettajien palkkoja muiden alojen palkkoihin, on tärkeää huomioida alueelliset erot ja työn vaatimustaso.

Ammattikuljettajat kuten kuorma-autonkuljettajat, ovat usein vaativissa tehtävissä, joissa työajat voivat olla epäsäännölliset ja työtä tehdään usein viikonloppuisin tai öisin. Tästä syystä heidän keskipalkkansa voi olla korkeampi verrattuna toimistotyöntekijöihin, joiden työajat ovat yleensä säännöllisemmät.

Alla on yksinkertainen taulukko, joka vertailee keskimääräisiä kuukausipalkkoja eri ammattinimikkeissä:

AmmattinimikeKeskimääräinen kuukausipalkka (€)
Kuorma-autonkuljettaja2,610 – 2,799
Toimistotyöntekijä2,200 – 2,600
Rakennusala2,500 – 3,000
Lääkäri5,000 – 10,000
Myyntityöntekijä2,000 – 2,500

Taulukon luvut ovat suuntaa-antavia ja perustuvat eri lähteistä saatuihin tietoihin.

Sektoreiden välillä on huomattavaa vaihtelua palkoissa. Esimerkiksi lääkärit ansaitsevat merkittävästi enemmän, mikä heijastelee pitkää koulutusuraa ja vastuun määrää. Rakennusalalla palkat voivat olla lähellä kuljettajien ansioita, riippuen kokemuksesta ja erityisosaamisesta. Myyntityöntekijöiden ansioihin vaikuttavat myyntitulokset ja bonukset, joten heidän palkkansa voi vaihdella laajasti.