Konsultin palkka – Mitä voit odottaa tienaavasi?

Konsulttien palkat vaihtelevat suuresti heidän osaamisensa, toimeksiannoista saadun tulon ja työtehtävien vaativuuden mukaan. Keskimääräinen konsultin palkka on noin 4 500 euroa.

Palkkamallit

Konsulttien palkkausmallit voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: kiinteään kuukausipalkkaan tai projektikohtaiseen palkkioon. Kiinteä kuukausipalkka tarkoittaa ennalta määrättyä kuukausittaista summaa, kun taas projektikohtainen palkkio perustuu suoritetun työn määrään tai tulokseen.

 • Kiinteä kuukausipalkka:
  • Tasainen tulovirta
  • Helpompi budjetoida
 • Projektikohtainen palkkio:
  • Suoritusperusteinen
  • Mahdollisuus korkeampiin tuloihin

Keskimääräinen palkkataso

Konsultin keskimääräinen palkkataso Suomessa ilmenee palkkavertailutiedoista, jotka keräävät tietoa anonyymeiltä käyttäjiltä.

 • Keskipalkka: 4 506 € / kk
 • Palkkahaarukka: 2 350 € – 15 000 € / kk (Palkat vaihtelevat kokemuksen, koulutuksen ja sijainnin mukaan)

Nämä luvut ovat suuntaa antavia ja todellinen palkka voi heijastella myös muita erityispiirteitä, kuten erikoisosaamista tai markkinatilannetta.

Palkan muodostuminen

Palkan suuruuteen vaikuttavat monet tekijät, joista merkittävimpiä ovat työntekijän kokemus ja koulutus, toimialan erityispiirteet sekä työn sijainti. Seuraavassa käsitellään näitä kolmea tekijää tarkemmin.

Kokemus ja koulutus

Konsultin kokemus ja koulutus ovat tärkeitä palkan määräytymisen kannalta. Uusien sekä vähemmän kokeneiden konsulttien palkkataso voi liikkua 2 500 – 4 000 € kuukaudessa. Kokeneet konsultit tai erikoisasiantuntijat voivat sen sijaan ansaita huomattavasti enemmän, 5 000 € ylöspäin, jopa yli 10 000 €.

Toimiala

Toimiala vaikuttaa konsultin palkkaan huomattavasti. Esimerkiksi IT- ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimialoilla palkat ovat yleensä korkeampia verrattuna muihin toimialoihin. Palkka voi myös riippua konsultointitarpeen erityispiirteistä ja toimeksiantojen vaativuudesta.

Maantieteellinen sijainti

Konsultin työskentelyalueella on merkitystä palkkauksessa. Suurkaupungeissa, kuten Helsinki, on havaittavissa korkeampi palkkataso verrattuna pienempiin kaupunkeihin ja paikkakuntiin. Ero maantieteellisissä palkoissa heijastelee usein myös elinkustannusten vaihtelua eri alueiden välillä.

Palkan lisät ja bonukset

Konsulttien palkitsemisjärjestelmissä keskeinen rooli on usein tulospalkkioilla ja projektikohtaisilla bonuksilla, jotka heijastavat suorituksen laatua ja asiakkaan tyytyväisyyttä.

Tulospalkkiot

Tulospalkkiot ovat usein suhteutettuja konsultin tuottavuuteen sekä laskutusasteeseen. Ne voivat olla prosentuaalinen osuus konsultin hankkimista liikevaihdoista tai niitä voidaan maksaa liittyen tiettyihin suoritustason mittareihin. Yleisesti ne tarjoavat konsultille kannustimen parantaa omaa suoriutumistaan sekä yhtiön tuloksentekokykyä.

 • Esimerkkejä tulospalkkioista:
  • Kannustepalkkio saavutettujen tavoitteiden perusteella
  • Komissiot asiakashankinnasta

Projektikohtaiset bonukset

Projektikohtaiset bonukset ovat palkkion muoto, jossa konsultti saa lisäkorvauksen projektin onnistumisesta, takarajojen pitämisestä tai budjetin alittamisesta. Ne voivat olla etukäteen sovittuja osuuksia projektin tuotosta tai ylimääräisiä palkkioita asiakkaan tyytyväisyyden perusteella.

 • Esimerkkejä projektikohtaisista bonuksista:
  • Bonus suoritetusta projektista, mikäli se ylittää asetetut odotukset
  • Tulosperusteinen komissio projektin tehokkuudesta

Neuvotteluvinkit palkkaneuvotteluun

Kun konsultti aloittaa palkkaneuvotteluja, on tärkeää olla valmistautunut. Hyvä valmistautuminen kertoo itsevarmuudesta ja asiantuntemuksesta. Ennen neuvotteluja on suositeltavaa tehdä markkinatutkimusta ja ymmärtää oman alan palkkatasot.

Valmistelu:

 • Tutki alan palkkatilastoja
 • Määritä palkkatavoitteesi
 • Valmistele perustelut palkkapyynnöllesi

Neuvotteluissa itsevarmuus on avainasemassa, mutta niin on myös joustavuus. On tärkeää kuunnella työnantajaa ja olla valmis kompromissiin, jos se on tarpeen.

Tärkeitä neuvottelun kohtia:

 • Ole asiallinen ja rauhallinen
 • Keskity faktoihin ja esimerkkeihin omasta työpanoksestasi
 • Ole valmis perustelemaan, miksi ansaitset ehdottamasi palkan

Muistuttaa sopii, että neuvottelu on kahden kauppa, ja myös työnantajan näkökulmat ovat arvokkaita.

NeuvotteluvaiheetTavoitteet ja toimet
AlkuvaiheTutki ja aseta realistiset tavoitteet
KeskusteluEsitä perustelut selkeästi
LoppuvaiheOle valmis joustamaan

Tässä vaiheessa valmistautuminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen auttavat konsulttia saamaan ansaitsemansa korvauksen ammattitaidostaan.

Palkkavertailu toisiin ammatteihin

Konsulttien palkkataso vertailussa muihin ammatteihin on mielenkiintoinen aihe. Heidän kuukausiansionsa ovat vertailtavissa moneen muuhun korkeakoulutetun työntekijän palkkaan. Keskiverto konsultti tienaa Suomessa noin 4 500–4 800 euroa kuukaudessa, mutta palkka voi vaihdella alan, kokemuksen ja sijainnin mukaan.

Alla on esitetty yksinkertainen taulukko konsultin palkan vertailusta muihin tyypillisiin ammatteihin Suomessa:

AmmattiKeskimääräinen kuukausipalkka (€)
Konsultti4 500 – 4 800
Ohjelmistosuunnittelija3 500 – 5 000
Myyntipäällikkö3 800 – 4 700
Lääkäri5 000 – 10 000
Opettaja2 500 – 4 000

Huomattavaa on, että vaativissa erityisasiantuntijan tehtävissä, kuten lääkärin ammatissa, kuukausiansiot nousevat selvästi korkeammiksi. Heijastellen vastuun määrää ja tarvittavaa erikoistumista, lääkäreiden palkat kohoavat usein yli 5 000 euron kuukaudessa.

Toisaalta, kun katsotaan opettajien palkkoja, huomataan, että vaikka heidän koulutustasonsa on korkea, kuukausipalkka jää usein konsulttien palkkojen alapuolelle. Se kertoo osaltaan siitä, miten eri sektorit arvottavat ammattitaitoa ja koulutusta.

Tässä valossa konsulttien palkat asettuvat melko hyvälle tasolle, ottaen huomioon monien muiden vastaavan koulutustason ammattien ansiokehyksen. Työmarkkinat arvostavat konsulttien asiantuntemusta ja strategista ajattelukykyä, mikä näkyy kilpailukykyisenä palkkauksena.