Kiinteistöpäällikön palkka: Faktat, jotka sinun on tiedettävä

Kiinteistöpäällikön tehtävänkuvassa korostuvat kiinteistöjen ylläpidon ja johtamisvastuun lisäksi monipuoliset toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät. Heidän osaamisensa kattaa usein myös teknisen ja kaupallisen tietämyksen sekä viestintä- ja tiimityötaidot. Kiinteistöpäällikön palkka on keskimäärin 5 000 euroa kuukaudessa.

Palkkatasoon vaikuttavat erityisesti kokemus, koulutus, vastuun laajuus ja työn vaativuus sekä toimiala ja sijainti. Myös työnantajan koko ja palkanmuodostusjärjestelmät ovat merkittäviä tekijöitä.

Keskimääräinen kuukausipalkka:

Kiinteistöpäälliköiden keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on tietojen mukaan:

 • Keskiverto: 4 994 €/kk
 • Mediaani: 4 900 €/kk
 • Vaihteluväli: 3 000–7 800 €/kk

Palkka voi vaihdella merkittävästikin, riippuen muun muassa kiinteistöpäällikön kokemuksesta, sijaintialueesta sekä edustamiensa kiinteistöjen tyypistä ja määrästä.

Palkkavertailu

Kun tarkastellaan kiinteistöpäälliköiden palkkoja, huomiota täytyy kiinnittää alueellisiin eroihin, kokemuksen sekä koulutuksen tuomiin vaikutuksiin ja toimialojen välisiin erityispiirteisiin.

Alueelliset erot

Suomessa kiinteistöpäällikön palkassa näkyy selkeitä alueellisia eroavaisuuksia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla keskimääräiset palkat ovat korkeampia, kun taas muilla alueilla, kuten Itä-Suomessa tai Pohjanmaalla, palkkatasot voivat olla maltillisempia.

Kokemus ja koulutus

Kiinteistöpäällikön palkkaan vaikuttavat merkittävästi henkilön kokemus ja koulutus. Kokeneemmat kiinteistöpäälliköt, joilla on laaja työkokemus ja erikoistunut koulutus, voivat odottaa korkeampaa palkkaa verrattuna vähemmän kokeneisiin kollegoihinsa.

Toimialakohtaiset erot

Toimiala, jolla kiinteistöpäällikkö työskentelee, voi vaikuttaa palkkaukseen. Esimerkiksi yksityisellä sektorilla toimivat kiinteistöpäälliköt saattavat saada erilaista palkkausta kuin julkisella sektorilla työskentelevät. Yrityksen koko ja liikevaihto voivat myös olla tekijöitä, jotka vaikuttavat palkan suuruuteen.

Palkkausmuodot

Kiinteistöpäällikön palkkaus Suomessa voi perustua eri muotoihin, riippuen heidän tehtävänsisällöstään ja työsopimuksen ehdoista. Palkan muodostuminen voi olla kuukausipalkka, provisiopohjainen tai tulospalkkioihin liittyvä.

Kuukausipalkka

Kuukausipalkka on yleisin palkkausmuoto kiinteistöpäälliköille. Kiinteistöpäällikkö saa tietyn summan palkkaa kuukaudessa, mikä voi vaihdella 3 000 eurosta 7 800 euroon työntekijän kokemuksen ja vastuualueiden mukaan. Keskimääräinen kuukausipalkka alalla on noin 4 351 – 4 994 euroa.

Provisiopohjainen palkka

Provisiopohjainen palkka tarkoittaa, että osa kiinteistöpäällikön tuloista perustuu suoriin myyntituloihin tai vuokrausprovisioihin. Tämä ei ole kiinteistöalalla kovin yleistä, mutta voi koskea joitain erityistehtäviä, joissa myynnillä on suuri merkitys.

Tulospalkkiojärjestelmät

Tulospalkkiojärjestelmät palkitsevat kiinteistöpäälliköitä heidän saavutustensa perusteella. Tällaiset järjestelmät voivat olla kvartaali- tai vuosibonuksia, jotka perustuvat esimerkiksi kiinteistöjen hoitotasoon, asiakastyytyväisyyteen tai yhtiön taloudelliseen menestykseen. Tulospalkkiot voivat vaihdella suuresti ja ne neuvotellaan yleensä erikseen.

Lisäedut

Kiinteistöpäälliköt voivat saada erilaisia lisäetuja, jotka parantavat heidän kokonaispalkkioitaan. Palkan lisäksi työnantajat tarjoavat usein etuja, jotka voivat sisältää mutta eivät rajoitu seuraaviin:

 • Koulutusmahdollisuudet: Jatkuva ammatillinen kehitys on kiinteistöpäälliköille tärkeää. Lisäkoulutus, kuten sertifiointi- tai lisenssikurssit, on yleinen etu.
 • Terveysedut: Työterveyshuolto tai yksityinen sairausvakuutus tukevat kiinteistöpäällikön terveyttä ja hyvinvointia.
 • Eläkesuunnitelmat: Hyvät eläkeratkaisut ovat tärkeitä pitkäaikaisessa urasuunnittelussa.
 • Bonukset: Suorituskykyyn perustuvat bonukset voivat merkittävästi lisätä vuosituloa.
 • Autoetu: Tietyissä tehtävissä kiinteistöpäälliköille voidaan tarjota työsuhdeauto.
 • Lounasedut: Työnantajat saattavat tarjota lounasseteleitä tai ateriaetuja.
 • Matkapuhelinetu: Työpuhelin kuuluu usein kiinteistöpäällikön työpakettiin.

Lisäetujen laajuus ja luonne riippuvat työnantajan käytännöistä sekä alan standardisopimuksista. Lisäksi näitä etuja säätelee usein suomalainen lainsäädäntö ja työehtosopimukset. Työntekijän neuvottelutaito ja kokemus voivat myös vaikuttaa saatavien etujen määrään.

Työn vaatimukset

Kiinteistöpäällikön työ on monipuolista ja vaativaa. Heidän on hallittava sekä kaupallisia että teknisiä taitoja. Kiinteistöpäälliköt tyypillisesti huolehtivat kiinteistöjen ylläpidosta, vuokralaissuhteista, budjettien laadinnasta ja seurannasta sekä erilaisista hallinnollisista tehtävistä. Tehtävä edellyttää jatkuvaa päätöksentekoa ja vastuun kantamista, minkä vuoksi heiltä vaaditaan usein alan koulutusta ja kokemusta.

Keskeiset vaatimukset:

 • Kaupallisen tai teknisen alan koulutus
 • Kyky hallita useita projekteja samanaikaisesti
 • Erinomaiset viestintä- ja neuvottelutaidot
 • Vahvat organisointikyvyt ja talouden ymmärrys
KoulutusTaidotKokemus
Kaupallinen/tekninenProjektinhallintaVuokrauksen hallinta
Insinööri (AMK), 240 opTaloushallintoKiinteistöjen ylläpito
TalotekniikkaAsiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidotBudjetointi

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiinteistöpäällikön on ymmärrettävä rakennusten tekniset yksityiskohdat, hallittava lainsäädäntöä koskevat määräykset ja oltava kiinteistöalan markkinatilanteen ajan tasalla. Sosiaaliset taidot ovat myös ensiarvoisen tärkeitä, sillä työssä korostuu tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Kiinteistöpäällikön palkkaus suhteessa muihin ammatteihin vaihtelee. He vastaavat kiinteistöjen hallinnasta ja usein myös teknisestä ylläpidosta, mikä asettaa heille sekä laajan vastuualueen että vaatimuksen monipuolisesta osaamisesta. Tämän vuoksi heidän palkkansa heijastelee näitä vastuita.

Vertailun vuoksi katsoen, keskimääräinen kiinteistöpäällikkö ansaitsee suomalaisissa yrityksissä kuukaudessa noin 4 351 €. Tämä on tilastojen mukaan korkeampi kuin monien muiden ammattien palkat.

Esimerkiksi kiinteistöpäälliköiden palkat asettuvat näin:

Muiden ammattien palkkatilanteeseen verrattaessa kiinteistöpäälliköt sijoittuvat keskustaan tai jopa ylempään keskikastiin. Ammatit, kuten isännöitsijät, saattavat ansaita vähemmän, palkan vaihdellessa suuresti tehtäväkuvasta riippuen. Kiinteistöalalla kokemus ja koulutus voivat vaikuttaa palkkaan merkittävästi.

Kun tarkastellaan laajemmin, on selvää, että kiinteistöpäällikön palkka on kilpailukykyinen ammatillisesti, mutta myös asettaa standardin sille, mitä asiantuntemusta, kokemusta ja vastuunkantoa odotetaan. Heidän roolinsa vaikutus kiinteistöjen elinkaareen on merkittävä, ja näin ollen palkka vastaa heidän ammattinsa vaatimuksia.