Kampaajan palkka – Näin paljon kampaajasi todella tienaa!

Kampaajan työ Suomessa on arvostettu ammatti, ja sen palkkaus heijastaa alueellisia eroja sekä kokemusta. Kampaajien palkka on keskimäärin 2 250 euroa kuukaudessa.

Kampaajien palkkahaitari vaihtelee huomattavasti. Aloittelijat ja harjoittelijat saattavat ansaita noin 1 000 euroa kuukaudessa, kun taas eniten ansaitsevien kampaajien kuukausipalkka voi nousta jopa 7 000 euroon. Tämä kertoo kampaamoiden sijainnin, asiakaskunnan ja erikoistumisalueiden merkityksestä palkanmuodostuksessa.

Palkkojen vaihteluun vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

 • Kokemus ja erikoisosaaminen
 • Työskentelyalue (kaupunki vs. maaseutu)
 • Työsuhde (vakituinen, osa-aikainen, yrittäjä)

On tärkeä muistaa, että nämä luvut ovat suuntaa-antavia, ja yksittäisen kampaajan palkka voi erota näistä keskiarvoista.

Kampaajien palkkaerot eri kaupungeissa

Kampaajien palkat vaihtelevat merkittävästi Suomen eri kaupungissa. Tämä heijastelee alueellisia kustannuseroja ja kysynnän vaihteluita.

Helsingissä

Helsingissä kampaajien palkat ovat yleisesti korkeimmat maassa, mikä johtuu pääkaupunkiseudun korkeasta elinkustannustasosta sekä suuresta kysynnästä. Eri salongeissa palkat voivat vaihdella laajasti, mutta keskimäärin ne asettuvat korkeammalle tasolle verrattaessa muihin kaupunkeihin.

Tampereella

Tampereella, kampaajien palkkataso on hieman maltillisempi kuin Helsingissä. Kuitenkin, Tampereen kasvavana kaupunkina, on nähtävissä kehitystrendi kampaamoalalla, joka voi vaikuttaa palkkioihin positiivisesti. Ansiotason noustessa kampaajat Tampereella voivat nähdä keskimääräisiä korotuksia.

Turussa

Turussa elinkustannukset ovat yleensä alhaisemmat kuin Helsingissä, mikä voi näkyä myös kampaajien palkoissa. Keskimääräiset ansiot voivat olla pienemmät kuin Tampereella, mutta Turku tarjoaa hyvät mahdollisuudet yrittäjäkampaajille, missä he voivat asettaa omat hintansa ja kasvattaa tulojaan.

Kokemus ja kampaajien palkat

Kampaajien palkkaus heijastaa usein kokemusta ja ammattitaitoa. Kokemus vaikuttaa merkittävästi palkkatasoon, ja palkkaerot voivat olla huomattavia aloittelevien ja kokeneiden ammattilaisten välillä.

Aloittelijoiden palkat

Aloittelevat kampaajat ansaitsevat yleensä vähemmän, sillä heidän kokemuksensa ja asiakaspiirinsä ovat vasta kehittymässä. Esimerkiksi yrittäjänä toimiva kampaaja saattaa alussa tienata noin 700 euroa kuukaudessa, mikäli hän työskentelee vain 8-10 tuntia viikossa ja kaikki tulot menevät pakollisiin kuluihin. Palkka voi kuitenkin kasvaa kokemuksen myötä.

Kokeneiden kampaajien palkat

Kokenut kampaaja, jolla on vakiintunut asiakaskunta ja laajempi palvelutarjonta, voi tienata merkittävästi enemmän. Esimerkiksi jotkut kampaajat ovat raportoineet vuosituloikseen noin 40 000 euroa. Kokeneen kampaajan kuukausiansiot voivat olla keskimäärin 2 285 euroa, ja erityisesti hyvin menestyvät kampaajat voivat saavuttaa jopa 7 000 euron kuukausitulot. Palkkaan vaikuttavat sekä työntekijän koulutustausta että työkokemus.

Palkkausjärjestelmät kampaamoalalla

Kampaamoalan palkkausjärjestelmät ovat keskeisiä ymmärtäessä, miten kampaajien ansiot muodostuvat. Ne kertovat työnantajien palkitsemisperiaatteista ja ohjaavat kampaajien työpanoksen arvostusta.

Provisiopalkkaus

Provisiopalkkaus on suoritusperusteinen palkkausmalli, joka yleensä koostuu peruspalkasta ja myynnin mukaan määräytyvästä provisio-osuudesta. Kampaamoalalla tämä tarkoittaa, että kampaaja saa prosenttiosuuden tekemästään työstä tai myymistään tuotteista. Provisiopalkkauksen etuihin kuuluu:

 • Motivaation lisääntyminen: Kampaajan oma panostus ja myyntitaidot vaikuttavat suoraan tuloon.
 • Joustavuus: Kampaajan tulot vaihtelevat kuukausittain ja riippuvat asiakasmääristä sekä myydyistä palveluista ja tuotteista.

Kiinteä kuukausipalkka

Kiinteä kuukausipalkka taas on etukäteen sovittu palkka, jonka kampaaja saa säännöllisesti riippumatta suoritettujen töiden määrästä. Kiinteän kuukausipalkan hyödyt:

 • Turvallisuus: Kampaaja tietää tienestinsä kuukausittain, mikä tuo taloudellista vakautta.
 • Selkeys: Palkka on ennustettavissa, mikä helpottaa henkilökohtaisen talouden suunnittelua.

Kummassakin mallissa työehtosopimukset ja alakohtaiset sopimukset voivat asettaa pohjan palkkaukselle ja turvata tietyt perusedut kuten lomarahat sekä sairausajan palkan.

Koulutuksen vaikutus palkkaan

Kampaajien palkkataso Suomessa voi vaihdella useiden tekijöiden mukaan, mutta yksi keskeisistä muuttujista on koulutus. Kampaajaksi valmistuvan henkilön koulutustaso vaikuttaa hänen ansaintamahdollisuuksiinsa, ja ammattitaidon syventäminen voi avata ovia paremmin palkattuihin tehtäviin.

Kampaamoalalla aloittava voi odottaa palkansa olevan matalammalla tasolla, mutta kokemuksen ja lisäkoulutuksen myötä on mahdollista edetä korkeammin palkattuihin rooleihin. Työehtosopimukset määrittelevät työntekijöiden palkat, joten alan sisälläkin on eroja. Kampaajien kuukausipalkat Suomessa liikkuvat yleensä 1 000 euron ja 7 000 euron välillä.

Suomen kampaaja-tehtävissä palkka voi vaihdella muun muassa seuraavasti:

 • Aloittelija: Mahdollinen matala palkka, joka ajan myötä kasvaa
 • Keskiasteen koulutuksen saanut keskimääräinen palkka noin 2 800 euroa kuukaudessa
 • Yrittäjänä toimivat kampaajat saattavat ansaita eri tavalla, riippuen liiketoiminnan menestyksestä

Kokonaisuudessaan kampaajan koulutustaso ja lisäkoulutus ovat avainasemassa hänen tulotasoonsa vaikuttavia tekijöitä. Kampaajilla, joilla on perusteellinen ammattitaito ja erikoistunut osaaminen, on mahdollista saavuttaa parempi palkka verrattuna vähemmän koulutettuihin kollegoihin.

Lisät ja bonukset kampaamoalalla

Kampaamoalalla työskentelevät voivat saada peruspalkkansa lisäksi erilaisia lisiä ja bonuksia, jotka parantavat kokonaisansioita. Heidän tulonsa voivat vaihdella alan sisällä sijainnin, kokemuksen ja työllisyystilanteen mukaan.

Yleisimmät lisät:

 • Iltalisät: Työajat, jotka ulottuvat tavallisen työajan ulkopuolelle, voivat osoittautua taloudellisesti kannattaviksi.
 • Viikonloppulisät: Lauantain ja sunnuntain työtunnit tuovat usein mukanaan ylimääräisen korvauksen.
 • Provisio: Monet kampaamot tarjoavat provisiopalkkaa, joka perustuu asiakasmääriin tai myyntituottoihin.

Suoritusperusteiset bonukset:

Työntekijät saattavat saada bonuksia asiakastyytyväisyydestä tai erityisen laadukkaasta työsuorituksesta. Tämä kannustaa heitä tarjoamaan erinomaista palvelua.

Myyntipalkkiot:

Kampaajat voivat saada myyntipalkkioita käyttämänsä tuotemerkin tuotteiden myynnistä. Se on yleinen tapa lisätä tuloja kampaamoalalla.

Vuokratuolimalli:

Jotkut kampaajat maksavat vuokraa työskennelläkseen tietyssä salonkissa, mutta pitävät itse kaikki palkkiot. Tämä malli antaa heille vapauden määritellä omat hinnat ja palvelut.

Lisät ja bonukset vaihtelevat työpaikoittain ja kampaajien tulot heijastavat työn vaativuutta sekä työtuntien ja asiakaskunnan määrää.

Alueelliset eroavaisuudet kampaajien ansioissa

Kampaajien palkoissa on havaittu alueellisia eroja Suomessa. Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa kuten Tampereella, Turussa ja Oulussa, kampaajien keskimääräiset tulo-odotukset ovat yleensä korkeammat kuin pienemmillä paikkakunnilla.

Esimerkkejä keskimääräisistä kuukausiansioista alueittain:

 • Helsinki: 2 400 €
 • Tampere: 2 200 €
 • Oulu: 2 100 €
 • Pienempi kaupunki: 1 900 €

Eroja voi selittää useampi tekijä. Kampaamopalveluiden kysyntä on suurempi kaupungeissa, minkä lisäksi elinkustannukset, kuten vuokrat, ovat korkeammat. Tämä saattaa heijastua hintoihin ja sitä kautta kampaajien ansiotasoon.

Toisaalta kilpailu asiakkaista voi olla kaupungeissa kovempaa, mikä voi tietyissä tilanteissa painaa ansiotasoa alaspäin. Myös palveluiden laadun ja erikoistumisen vaikutus on syytä mainita: erikoistuneet kampaajat suurissa kaupungeissa saattavat ansaita enemmän.

Kampauksen tyylisuunnat ja trendit vaihtelevat alueellisesti, mikä voi vaikuttaa siihen, millaisia palveluita kysytään ja mihin kampaajat erikoistuvat. Erikoistumisella voi olla vaikutusta palkkatasoon, varsinkin jos kyseessä on harvinainen osaaminen tai suosittu palvelu.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kampaajan palkka heijastaa alueellista hintatasoa ja kysynnän määrää. Helsingissä ja muissa isoissa kaupungeissa kampaajat voivat odottaa korkeampaa palkkaa verrattuna pienempien paikkakuntien kampaajiin.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Kampaajien palkka Suomessa on vaihteleva ja riippuu usein heidän sijainnistaan, kokemuksestaan ja koulutustasostaan. Vuonna 2021 keskimääräinen kuukausipalkka parturi-kampaajille oli 2 285 euroa, joka on lähellä muiden henkilökohtaista palvelua tarjoavien ammattien keskipalkkaa.

Alla on taulukko, joka vertailee kampaajien palkkaa muihin ammatteihin keskimääräisen kuukausipalkan mukaan:

AmmattiKeskimääräinen kuukausipalkka (2021)
Parturi-kampaaja2 285 €
Henkilökohtainen avustaja2 180 €
Lastentarhanopettaja3 000 €
Kaupan kassa 2 200 €

Kampaajien työ on asiakaspalvelutyötä, kuitenkin, heidän palkkansa voi kasvaa kokemuksen ja erikoistumisen myötä. Kampaajien palkka on keskiverto muihin palvelualan palkkoihin verrattuna.