Kahvilatyöntekijän palkka: Mitä voit odottaa tienata?

Kahvilatyöntekijän palkan perusteet

Kahvilatyöntekijän palkkaan vaikuttavat useat tekijät, jotka määrittävät kuukausittaista ansioita. Kahvilatyöntekijän palkka on keskimäärin 2 238 euroa kuukaudessa. Palkka muodostuu tyypillisesti peruspalkasta, mahdollisista lisistä ja bonuksista sekä kokemuksen ja koulutuksen vaikutuksesta.

Peruspalkka Peruspalkka on pohja, johon muita palkanosia verrataan ja lisätään. Kahvilatyöntekijöiden peruspalkka vaihtelee sijainnin, työpaikan ja kokemuksen mukaan.

 • Kokemus: Kokemus ja koulutus voivat nostaa palkkaa, sillä mitä pidempään henkilö on alalla työskennellyt tai mitä korkeammalle koulutukselle hänellä on, sitä enemmän hänellä on mahdollisuus saada parempaa palkkaa.
 • Sijainti: Alueelliset erot vaikuttavat myös palkkatasoon; suuremmissa kaupungeissa palkat voivat olla korkeammat kustannustason mukaisesti.

Lisät ja Bonukset Työvuoron ajankohdasta riippuen kahvilatyöntekijä voi saada lisäkorvauksia ilta-, yö- tai viikonlopputöistä. Jotkut työnantajat saattavat tarjota myös suorituskykyyn perustuvia bonuksia.

Työehtosopimus (TES) TES määrittelee alalle vähimmäispalkan ja työehdot. Kahvilatyöntekijät saattavat löytää työehtosopimuksesta tietoa työajasta, palkasta ja muista eduista.

Työkokemus ja palkkataso

Työkokemus vaikuttaa merkittävästi kahvilatyöntekijän palkkaan. Kokemus voi nostaa palkkatasoa ja avata mahdollisuuksia parempiin työehtoihin.

Aloittelijan palkka

Aloittelija, jolla on vähän tai ei lainkaan kokemusta, voi odottaa saavansa palkkaa Suomessa keskimäärin 1 690 € kuukaudessa. Tämä on suuntaa-antava luku ja palkka voi vaihdella paikkakunnan, työnantajan ja muiden tekijöiden mukaan.

Kokeneen työntekijän palkka

Kokeneempi kahvilatyöntekijä, jonka työkokemus on kasvattanut osaamista, voi saada keskimääräisen kuukausipalkan, joka on jopa 2 238 €. Myös tässä tapauksessa, palkka voi vaihdella monista eri syistä, kuten sijainti ja toimialakohtaiset erot.

Lisät ja bonukset

Kahvilatyöntekijöiden palkkaan voi sisältyä lisät ja bonukset, jotka riippuvat työajoista sekä juhlapyhistä. Nämä korvaukset määräytyvät yleensä työehtosopimusten perusteella.

Ilta- ja viikonloppulisät

Kahvilatyöntekijät saavat usein korvausta työstä, joka tehdään iltaisin tai viikonloppuisin. Tyypillisiä korvauksia ovat:

 • Arkilauantai: 20% lisä tuntipalkkaan klo 06.00-18.00 välisenä aikana
 • Iltaisin: Korvauksen määrä vaihtelee työehtosopimuksen mukaan
 • Yötyö: 30-45% lisä tuntipalkkaan yleensä klo 22.00-07.00 välisenä aikana

Juhlapyhäkorvaukset

Juhlapyhinä työskenteleville kahvilatyöntekijöille maksetaan korotettua tuntipalkkaa, joka kompensoi epäsäännölliset ja juhlapyhinä tehtävät työtunnit.

 • Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä: 100% korotus tuntipalkkaan tehdyiltä tunneilta
 • Lauantaisin: Korvauksen suuruus riippuu työehtosopimuksesta

Työpaikan sijainti ja palkan vaihtelu

Kahvilatyöntekijöiden palkat vaihtelevat Suomessa monista tekijöistä johtuen. Erityisesti työpaikan sijainnilla on merkittävä rooli palkkatasossa.

Kaupungeissa ja taloudellisesti vilkkailla alueilla työpaikkoja on enemmän, ja ne tarjoavat yleensä korkeampia palkkoja kuin pienemmät kaupungit tai maaseutualueet. Tämä johtuu osittain elinkustannusten eroista eri alueiden välillä. Suurimmilla kaupunkialueilla elinkustannukset ovat korkeammat, ja siksi palkat ovat usein suurempia, jotta ne vastaavat elinkustannuksia.

Alla on listattu esimerkkejä palkan vaihteluista vuoden 2022 tilastojen pohjalta:

 • Pääkaupunkiseudulla: Keskimäärin 2 238 €/kk
 • Muu Suomi: Mediaanipalkka 1 825 €/kk

Palkkavaihtelut voivat myös heijastella kahviloiden toiminnan volyymia ja asiakaskunnan ostovoimaa. Palkkatason määräävät myös tekijät, kuten:

 • Koulutusaste
 • Työkokemus
 • Toimiala

Keskeinen huomio on, että kahdeksan kymmenestä kahvilatyöntekijästä saa palkkaa väliltä 1 100 € – 3 550 €. Se kertoo palkkajakauman laajuudesta ja työntekijöiden mahdollisuudesta vaikuttaa palkkaansa esimerkiksi hankkimalla lisäkoulutusta tai siirtymällä urallaan eteenpäin.

Työaika ja palkan määräytyminen

Kahvilatyöntekijöiden työajat ja palkat Suomessa määräytyvät usein alan työehtosopimusten mukaan. Säännöllinen työaika ja osa-aikatyö ovat keskeisiä käsitteitä palkan määräytymisessä.

Osa-aikatyö

Osa-aikatyöntekijällä on työaika, joka on sovittu olevan vähemmän kuin alan työehtosopimuksen mukainen täysi työaika. Palkka määräytyy työtuntien mukaan, ja se voi vaihdella riippuen tehtyjen työtuntien määrästä. Esimerkiksi, mikäli kahvilatyöntekijä työskentelee säännöllisesti 50% täydestä työajasta, hänen kuukausipalkkansa lasketaan pro-rata-perusteella.

Täysipäiväinen työ

Täysipäiväinen kahvilatyöntekijä tekee työtä tavallisesti koko säännöllisen työajan, joka on useimmiten määritelty kolmiviikkoisjaksona enintään 112,5 tuntia. Tällöin kuukausipalkka on kiinteä ja se on riippumaton yksittäisten päivien työtuntien määrästä. Palkka voi vaihdella kokemuksen, sijainnin ja työnantajan perusteella, mutta se noudattaa vähintään alan työehtosopimuksen määrittelemiä minimipalkkoja.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Kahvilatyöntekijöiden palkat vaihtelevat sijainnin, kokemuksen ja kahvilan tyypin mukaan. Vuoden 2022 tilastojen mukaan keskimääräinen kuukausipalkka kahvilatyöntekijälle oli 2 238 euroa. Tätä vertailtaessa muihin ammatteihin huomataan, että on olemassa sekä korkeammin että matalammin palkattuja töitä.

Eräät ammattiluokat, kuten lääkärit ja insinöörit, saavat selvästi korkeampaa palkkaa. Toisessa päässä ovat esimerkiksi siivoojat ja vartijat, joiden palkat ovat usein alempia kuin kahvilatyöntekijöiden.

Tässä on lyhyt vertailu eri ammattien keskipalkkoihin:

AmmattiKeskipalkka kuukaudessa (2022)
LääkäriYli 5 000 €
InsinööriYli 4 000 €
Kahvilatyöntekijä2 238 €
MyyjäNoin 2 200 €
VartijaAlle 2 200 €
SiivoojaAlle 2 000 €

Taulukko muistuttaa lukijoita siitä, että ammattien väliset palkkaerot heijastavat koulutusvaatimuksia, vastuun määrää ja muita työn vaatimuksia. Kahvilatyöntekijän palkka on vertailukelpoinen muiden palvelusektorin ammattien, kuten myyjien, kanssa.