Henkilöstöpäällikön palkka: Kuinka paljon he todella tienaavat?

Henkilöstöpäälliköt ovat avainasemassa yritysten henkilöstöhallinnossa. Heidän vastuullaan on usein laaja kirjo henkilöstöön liittyviä tehtäviä, kuten rekrytointi, työsuhteiden ylläpito ja kehittäminen sekä palkkaus. Henkilöstöpäällikön palkka määräytyy monien tekijöiden perusteella, kuten koulutustaustan, kokemuksen ja työn vaativuuden mukaan. Henkilöstöpäällikön palkka näyttäisi asettuvan 4 000 ja 5 000 euron kuukausiansioiden välimaastoon.

Nämä luvut tarjoavat lähtökohdan palkkaneuvotteluihin sekä antavat osviittaa henkilöstöhallinnon ammattilaisille siitä, mitä he voivat odottaa ansaitsevansa Suomessa. On syytä muistaa, että palkka voi myös muuttua alueellisesti sekä koko ja toimiala huomioiden.

Palkkavertailu

Palkkavertailu ovat keskeisiä työkaluja henkilöstöpäällikön palkan määrittelyssä. Ne auttavat ymmärtämään, miten palkka asettuu markkinatasolle suhteessa saman alan muihin toimijoihin.

Toimialakohtaiset Erot

Toimiala vaikuttaa merkittävästi henkilöstöpäälliköiden palkkoihin. Eri toimialat tarjoavat vaihtelevia palkkatasoja, johtuen muun muassa alan taloudellisesta tilanteesta ja ammattitaidon kysynnästä.

Sijaintiin Perustuva Palkkahaitari

Sijainti on toinen tärkeä tekijä, joka vaikuttaa henkilöstöpäällikön palkkaan. Yleisesti ottaen, suuremmissa kaupungeissa ja taloudellisesti kehittyneemmillä alueilla voi odottaa korkeampaa palkkaa kuin muilla alueilla.

Kokemuksen Vaikutus Palkkaan

Henkilöstöpäällikön kokemus on suoraan yhteydessä palkan suuruuteen. Kattavampi kokemus ja näytöt menestyksekkäästä henkilöstötyöstä voivat merkitä korkeampaa palkkaa.

Lisäedut ja Palkitsemisjärjestelmät

Henkilöstöpäälliköiden palkkaan voivat sisältyä myös eri lisäedut. Näitä ovat usein:

 • Työsuhdeauto tai autoetu
 • Kännykkäetu
 • Lounasedut, kuten lounassetelit tai ruokailun subventointi
 • Terveydenhuoltoedut, kuten yksityinen sairauskuluvakuutus
 • Eläkevakuutus, joka tukee pitkän aikavälin taloudellista turvaa

Palkitsemisjärjestelmät ovat myös tärkeitä henkilöstöpäälliköille ja ne voivat käsittää:

 • Tulospalkkiot tai vuosibonukset, jotka riippuvat yksilön tai yrityksen suorituksesta
 • Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, jotka kannustavat pitkäaikaista sitoutumista yritykseen

Lisäksi henkilöstöpäälliköille voidaan tarjota:

 • Koulutus- ja kehittämisohjelmia
 • Joustavat työajat tai etätyömahdollisuudet parantamaan työn ja yksityiselämän tasapainoa

Usein lisäedut räätälöidään henkilön toiveiden ja tarpeiden mukaan, ja ne voivat tarjota merkittävää arvoa kokonaispalkitsemiseen vaikuttamaan positiivisesti työntekijän motivaatioon ja työtyytyväisyyteen.

Palkkasopimukset ja Neuvottelut

Henkilöstöpäällikön palkkaus liittyy usein heidän kykyynsä neuvotella ja ymmärtää palkkasopimuksia. Palkkaneuvottelu on mahdollisuus osoittaa arvoaan ja asettaa itsensä parempaan asemaan rahoituksellisesti. Heillä on rooli työsuhteen kaikissa vaiheissa: alkaen työhaastattelusta, työsuhteen kehittyessä ja vastuun kasvaessa.

Valmistautuminen on avainasemassa. Henkilöstöpäällikköjen tulee olla tietoisia seuraavista seikoista:

 • Markkinapalkka: Tietämys vastaavissa tehtävissä maksetuista palkoista auttaa asettamaan realistisia tavoitteita.
 • Henkilökohtainen arvo: Kokemus, taidot ja saavutukset ovat olennaisia argumentteja palkkauskeskustelussa.
 • Budjetointikauden ajoitus: Neuvottelut tulisi ajoittaa ennen budjetointia, jotta varmistetaan neuvottelumahdollisuudet.

Neuvottelut suoritetaan yleensä seuraavassa kontekstissa:

 1. Työsuhteen alussa: Asettakaa selkeät odotukset ja ehdotus palkkanne suhteen.
 2. Koeajan päättyessä: Tämä on hyvä hetki tarkistaa alkuperäiset sopimukset ja neuvotella niiden päivityksestä.
 3. Vastuun kasvaessa: Näyttäkää saavutuksenne ja arvonne organisaatiolle uuden palkan perusteena.

Pohjimmiltaan henkilöstöpäällikön on pysyttävä asiantuntevana, johdonmukaisena ja itsevarmana neuvotteluissaan. Heidän on kyettävä osoittamaan arvo sekä organisaatiolle että omalle työpanokselleen vakuuttavasti.

Henkilöstöpäällikön Palkkakehitys

Henkilöstöpäälliköiden palkat Suomessa heijastelevat työn monipuolisuutta ja vastuun määrää. Palkkataso vaihtelee useiden tekijöiden, kuten koulutuksen, kokemuksen ja työtehtävän vastuiden perusteella. Henkilöstöpäällikön keskimääräinen kuukausipalkka on ollut vuoden 2024 alussa noin 4 700 euroa.

Yksittäisen henkilöstöpäällikön kuukausipalkka voi vaihdella laajastikin, välillä 1 800 eurosta aina 8 350 euroon. Palkka voi myös sisältää erilaisia lisiä ja bonuksia, jotka perustuvat tuloksen saavuttamiseen tai henkilöstöjohtamisen erityisosaamiseen.

Palkkatietoja eri lähteistä vertaillessa on havaittavissa, että palkka voi olla korkeampi suurissa yrityksissä ja pääkaupunkiseudulla. Maantieteellinen sijainti ja toimiala näyttäytyvät merkittävinä tekijöinä palkkakehityksessä. Henkilöstöpäällikön tehtävä on laaja ja voi sisältää muun muassa rekrytoinnin, henkilökunnan kehittämisen ja työsuhdeasioiden hoidon.

Seuraava taulukko antaa lyhyen yhteenvedon palkkavaihteluista:

Pienin palkkaKeskipalkkaSuurin palkka
1 800 €4 782 €8 350 €

Taulukon palkkatiedot osoittavat keskiarvon sekä alimman ja ylimmän palkan vaihteluvälit, jotka riippuvat useista tekijöistä.

Henkilöstöpäällikön palkkakehitys on myös sidoksissa työmarkkinoiden yleisiin muutoksiin, talouden suhdanteisiin ja henkilöstöjohtamisen käytäntöihin. Osaamisen päivittäminen ja erikoistuminen voivat tuoda lisäarvoa työtehtäviin ja näin vaikuttaa myös ansiokehityksen suuntaan.

Henkilöstöpäällikön palkka verrattuna muihin ammatteihin

Henkilöstöpäälliköiden palkat vaihtelevat Suomessa tehtävän laajuuden ja vastuun mukaan. He yleensä vastaanottavat korvausta, joka heijastaa heidän roolinsa tärkeyttä organisaatiossa. Duunitorin Palkkavertailun mukaan henkilöstöpäälliköiden kuukausiansiot liikkuvat keskimäärin 4 050 – 5 830 euroa välillä. Tämä taso erottuu selvästi tietyistä muista ammateista ja on kilpailukykyinen muihin hallinnonalan palkkoihin verrattuna.

Esimerkiksi, verrattaessa heidän palkkojaan palkka-asiantuntijoihin tai palkkakirjanpitäjiin, henkilöstöpäälliköt ansaitsevat enemmän. Palkka-asiantuntijoiden ja kirjanpitäjien keskipalkat ovat tyypillisesti 2 838 – 3 355 euroa ja 2 624 – 2 909 euroa kuukaudessa.

Tarkasteltaessa henkilöstöpäälliköiden palkkoja palomiesten ja paloesimiesten palkkoihin, ero on myös huomattava. Palomiehet ansaitsevat keskimäärin 2 212 – 3 294 euroa kuukaudessa, kun taas paloesimiehet saavat 2 607 – 3 938 euroa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että henkilöstöpäällikkönä toimiminen tarjoaa verrattain kilpailukykyisen palkan muihin ammatteihin nähden. Palkan suuruus korostaa heidän avainrooliaan työntekijöiden hallinnassa ja yrityksen sisäisessä kehittämisessä.