Assistentin palkka: Kuinka paljon sihteerit todella tienaavat?

Assistentti tehtävissä työskentelevien kuukausipalkat vaihtelevat tehtäväkohtaisesti ja alueellisesti. Tässä käsitellään palkkojen perusteita ja niiden keskimääräisiä arvoja. Assistentin palkka on keskimäärin 3 108 euroa kuukaudessa.

Keskimääräinen palkkataso

Assistenttien keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on raportoitu olevan noin 2 625 – 3 247 euroa. Eroavaisuudet keskiarvoissa heijastavat eri lähteistä saatua tietoa ja kerättyjen tietojen ajankohtaa. Keskipalkka muodostuu monista tekijöistä, kuten toimialasta, kokemuksesta sekä koulutuksesta.

 • Kuntasektori: Keskipalkka on noin 2 703 euroa kuukaudessa.
 • Valtio: Keskipalkka on noin 3 129 euroa kuukaudessa.
 • Yksityinen sektori: Keskipalkka on noin 3 247 euroa kuukaudessa.

Alueelliset palkkaerot

Alueelliset eroavaisuudet assistenttien palkoissa voivat olla merkittäviä. Palkka voi vaihdella sijainnin, elinkustannusten ja työmarkkinoiden tilanteen mukaan. Palkkatiedot ovat yleisesti ottaen korkeampia suurimmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa, joissa myös elinkustannukset ovat yleensä suuremmat kuin maaseudulla.

Palkan muodostuminen

Palkan muodostus on yksilöllinen prosessi, joka heijastaa työntekijän osaamista ja työnantajan toimintaympäristöä. Assistin palkkaan vaikuttavat erityisesti kokemus ja koulutus sekä työnantajan sektori.

Kokemus ja koulutus

Kokemus on merkittävä tekijä assistentin palkassa. Pitempi työhistoria samankaltaisissa tehtävissä yleensä tarkoittaa korkeampaa palkkaa, kun taas lyhyempi kokemus asettaa palkkauksen alemmalle tasolle. Lisäksi, koulutus antaa vankan pohjan neuvotella paremmasta palkasta. Korkeakoulututkinto tai erikoistumisopinnot voivat merkittävästi kohottaa assistentin ansioita.

 • Työkokemus:
  • 0-2 vuotta: Aloittelijan palkka
  • 2-5 vuotta: Keskitason palkka
  • 5+ vuotta: Kokeneen ammattilaisen palkka
 • Koulutus:
  • Ammatillinen tutkinto: Peruslähtötaso palkassa
  • Korkeakoulututkinto: Potentiaalisesti korkeampi palkkataso

Työnantajan sektori

Assistentin palkka vaihtelee myös työnantajan sektorin mukaan. Yksityisellä sektorilla palkat ovat keskimäärin korkeammat kuin julkisella sektorilla, joka sisältää kuntasektorin ja valtion työpaikat. Palkkaa määritellessä otetaan huomioon alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset, mutta yksityisellä sektorilla työnantajalla on usein enemmän joustavuutta palkan suhteen.

 • Yksityinen sektori: Yleensä korkeammat palkat
 • Julkinen sektori:
  • Kunta: Tyypillisesti matalampi palkkataso
  • Valtio: Voi tarjota keskimääräisiä palkkoja

Lisät ja bonukset

Assistenttien palkitsemisjärjestelmissä lisät ja bonukset ovat merkittävä osa kokonaisansioita. Nämä lisäykset voivat vaihdella työnantajasta, työkokemuksesta ja suorituskyvystä riippuen.

Työaikalisät

Työaikalisät ovat korvauksia, joita maksetaan työntekijälle tavanomaisesta työajasta poikkeavista työtunneista. Assistentit saattavat saada lisäkorvauksia esimerkiksi ylityö-, ilta- tai viikonlopputöistä. Lisät on sovittu työehtosopimuksissa, ja niiden määrä riippuu sektoreittain määriteltyjen prosenttiosuuksien mukaan.

 • Ylityökorvaus: Kun työaika ylittää työehtosopimuksessa määritellyn enimmäistyöajan, ylityöt korvataan korotettuna palkkana.
 • Ilta- ja viikonloppulisät: Työstä tietyillä kellonajoilla tai viikonloppuina voi kertyä lisäprosentteja peruspalkkaan.

Suoritusperusteiset bonukset

Suoritusperusteiset bonukset ovat kannustimia, jotka perustuvat työntekijän tai tiimin saavutuksiin ja tuloksiin. Assistenttien tapauksessa bonukset voivat sisältyä vuosiansioon ja niillä pyritään motivoimaan henkilöstöä ylittämään tavalliset työsuorituksen odotukset.

 • Tavoitteiden saavuttaminen: Tietyt tavoitteet työssä, kuten projektien onnistunut hoitaminen tai myyntitavoitteiden täyttyminen, voivat johtaa bonusten myöntämiseen.
 • Työpanoksen arviointi: Bonusten suuruus voi määräytyä arvioinnin perusteella, joka ottaa huomioon yksilön tai ryhmän työpanoksen ja saavutukset.

Palkkaneuvottelut ja korototukset

Kun yksilö lähestyy palkkaneuvotteluja, hänen tulisi valmistautua huolellisesti. Hänellä tulisi olla selkeä kuva omista saavutuksistaan, kehityksestään sekä siitä, miten hän on edistänyt yrityksen tavoitteita. Tämä perusta auttaa perustelemaan palkankorotuspyynnön.

Valmistautuminen ennen neuvotteluja:

 • Tulosten dokumentointi: Listaa menneet projektit ja onnistumiset.
 • Markkinapalkka: Ota selvää alan yleisestä palkkatasosta.
 • Omat tavoitteet: Määritä selkeä korotustoive perustellen.

Neuvottelutilanteessa on tärkeää tuoda esiin, kuinka työntekijä on lisännyt arvoa yritykselle tehokkuutensa ja motivaationsa kautta. Palkkaus voi perustua myös työn vaativuuden kasvuun tai erityisosaamiseen, jotka työntekijä on hankkinut ajan myötä.

Palkankorotus voi koostua erilaisista osista:

 • Sopimuskorotukset: Yleiset, alakohtaiset korotukset.
 • Henkilökohtaiset korotukset: Suoriutumiseen perustuvat korotukset.

Kun esimies vastaanottaa korotuspyynnön, hänen reaktionsa voi vaihdella. Jos työnantaja ei ensisijaisesti hyväksy pyydettyä summaa, työntekijällä on mahdollisuus neuvotella kompromissista.

Neuvotteluvinkkejä:

 • Avoin keskustelu: Ole valmis perustelemaan pyyntösi ja neuvottelemaan tarvittaessa.
 • Joustavuus: Ole valmis tarkastelemaan pyyntöäsi uudelleen, jos työnantaja katsoo sen ylimitoitetuksi.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Kun henkilö tarkastelee eri ammattien palkkatasoja, on tärkeää ymmärtää, että palkkapussin koko vaihtelee monista tekijöistä riippuen. Otettaessa vertailukohdaksi assistenttien palkat, nähdään, että palkka voi vaihdella tehtävien laajuudesta ja vastuusta riippuen.

Palkkavertailuihin keskittyneiden lähteiden mukaan assistenttien keskipalkka on saattanut asettua tietylle tasolle muiden ammattien rinnalla. Esimerkiksi vuonna 2021 henkilökohtaisen avustajan keskipalkka oli noin 2 180 euroa kuukaudessa.

Seuraava lista antaa karkean kuvan assistentin palkasta suhteessa muihin ammattinimikkeisiin. Hallinnonalan palkkoihin verrattuna assistentin palkka sijoittuu matalampaan päähän. On tärkeää muistaa, että palkat voivat vaihdella alueittain ja työnantajien välillä.

Kun henkilö vertailee palkkoja, huomataan, että jotkut ammattialat tunnetaan korkeammista ansioista. Heidän keskipalkkansa eroavat merkittävästi assistenttien palkkatasosta. Vastaavasti on ammatteja, joiden palkkataso on lähempänä tai jopa alemmalla tasolla kuin assistenttien. Palkka ei kuitenkaan ole työnteon ainoa motivaattori, vaikka sillä onkin keskeinen rooli työntekijän arjessa.