Asiakkuuspäällikkö: Avain pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin

Asiakkuuspäällikkö on yrityksen menestyksen kannalta keskeinen hahmo, vastaten asiakassuhteiden kehittämisestä ja myynnin kasvattamisesta. Asiakkuuspäällikön palkka on keskimäärin 3 991 – 4 572 euroa kuukaudessa.

Tehtävät ja vastuualueet

 • Asiakassuhteiden ylläpito: Asiakkuuspäällikkö huolehtii olemassa olevien asiakassuhteiden vahvistamisesta ja asiakastyytyväisyydestä.
 • Uusasiakashankinta: Heidän tulee aktiivisesti etsiä uusia asiakkaita ja mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseksi.
 • Myyntistrategian kehittäminen: Asiakkuuspäällikkö luetun ymmärtäminen ja soveltaminen myyntitavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Asiakastarpeiden analysointi: He analysoivat asiakkaiden tarpeita ja räätälöivät ratkaisuja vastaamaan niitä.

Tärkeys organisaatiossa

 • Myynnin edistäminen: Asiakkuuspäällikkö on avainasemassa myynnin kasvun ja yrityksen tulosten aikaansaamisessa.
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen: He ovat vastuussa asiakaskokemuksen kehittämisestä, mikä on olennainen osa yrityksen kilpailuedun luomista.
 • Sisäinen yhteistyö: Asiakkuuspäällikkö toimii linkkinä asiakkaan ja yrityksen eri osastojen välillä, varmistaen, että asiakkaiden tarpeet ymmärretään ja täytetään tehokkaasti.

Rekrytointi ja koulutus

Rekrytoinnissa ja koulutuksessa korostuvat pätevyysvaatimukset ja selkeä koulutuspolku, joka valmistaa asiakkuuspäällikkötehtäviin.

Pätevyysvaatimukset

Asiakkuuspäällikön on tärkeää hallita liiketalouden perusteet ja omata hyvät tietotekniikan käyttötaidot. Tehokkaan asiakassuhteiden hallinnan ja myyntityön ohella arvostetaan kykyä ymmärtää ja ennakoida asiakkaiden tarpeita sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

 • Kommunikaatiotaidot: Kyky kuunnella, neuvotella ja esitellä ratkaisuja.
 • IT-taidot: Erinomainen tietotekniikan osaaminen ja kyky käyttää erilaisia liiketoiminnan ohjelmistoja.

Koulutuspolku

Ammattikorkeakoulu tarjoaa liiketalouden alalla tradenomi (AMK) -tutkinnon, joka on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan yleensä 3,5 vuoden aikana ja se antaa valmiudet toimia asiakkuuspäällikkönä.

 • Opinnot sisältävät:
  • Markkinointi
  • Myynti
  • Asiakassuhteiden hallinta
  • Liiketoiminnan kehittäminen

Työkalut ja tekniikat

Asiakkuuspäällikkö käyttää monipuolisia työkaluja ja tekniikoita asiakassuhteiden hoitamiseen ja myyntityön tehostamiseen.

Asiakkuudenhallintajärjestelmät

Asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM) ovat asiakkuuspäällikön tärkeimpiä työkaluja. Ne auttavat seuraamaan asiakasinteraktioita ja myyntiprosessin eri vaiheita.

Esimerkkejä suosituista CRM-järjestelmistä:

 • Salesforce
 • HubSpot
 • Dynamics 365

CRM pääominaisuudet:

 • Asiakastiedot: Keskus asiakastietojen tallentamiseen
 • Myyntiputki: Näkymä avoimista ja tulevista kaupoista
 • Raportointi: Myynti- ja asiakastietojen analysointi

Viestintävälineet

Viestintävälineet ovat keskeisiä asiakkuuspäällikön arjessa, sillä ne mahdollistavat sujuvan kommunikoinnin asiakkaiden kanssa.

Käytetyt viestintävälineet:

 • Sähköposti
 • Puhelin
 • Videoneuvottelualustat (kuten Zoom tai Microsoft Teams)
 • Pikaviestisovellukset (kuten WhatsApp tai Slack)

Hyvän viestintävälineen ominaisuuksia:

 • Luotettavuus: Alustan tulee toimia ilman katkoksia
 • Helppokäyttöisyys: Käyttöliittymä on selkeä ja ymmärrettävä
 • Integrointi: Yhteensopivuus muiden käytössä olevien järjestelmien kanssa

Asiakassuhteiden hallinta

Asiakkuuspäällikkö on keskeisessä roolissa asiakassuhteiden hallinnassa, jossa tärkeää on sekä olemassa olevien että uusien suhteiden vahvistaminen ja ylläpito.

Neuvottelutaidot

Heidän tulee hallita neuvotteluprosessin kaikki vaiheet, aina valmistautumisesta sopimuksen tekemiseen. Neuvottelutaidot kattavat asiakkaan tarpeiden analysoinnin, argumentaation ja lopullisten ehtojen sopimisen.

Asiakastyytyväisyyden seuranta

Asiakkuuspäälliköiltä odotetaan jatkuvaa ponnistusta asiakastyytyväisyyden seurannassa. Käytännössä tämä tarkoittaa palautteen keräämistä ja analysointia sekä asiakastyytyväisyyden mittareiden kehittämistä.

Verkostoituminen ja yhteistyö

Verkostoituminen on keskeinen osa asiakkuuspäällikön roolia. Heidän tulee luoda ja ylläpitää laajoja suhteita sekä asiakkaisiin että muihin avainhenkilöihin, mikä edistää myyntiä ja asiakastyytyväisyyttä. Asiakkuuspäälliköiden on oltava oma-aloitteisia verkostoonsa laajentamisessa ja aktiivisia kaikissa vuorovaikutustilanteissa.

 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot:
  • Esiintymistaidot: Asiakkuuspäälliköiden tulee esitellä ideansa ja ratkaisunsa vakuuttavasti.
  • Neuvottelutaidot: Heidän on pystyttävä neuvottelemaan tehokkaasti edistääkseen myyntiä ja asiakassuhteita.
  • Johtamisosaaminen: Erikoisesti esihenkilötehtävissä korostuu kyky johtaa ja motivoida muita.

Verkostoitumistaidot ovat myös tärkeitä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Asiakkuuspäällikkö hyödyntää verkostojaan paitsi uusien asiakkaiden hankinnassa, myös uusien yhteistyökuvioiden luomisessa.

 • Hyvät verkostoitumistaidot:
  • Asiakkaat ja yhteistyömahdollisuudet voivat löytyä myös yllättävistä tilanteista.
  • Sosiaalinen pääoma on arvokasta, ja se voi avata ovia uusiin mahdollisuuksiin.

Siten, tehokkaassa verkostoitumisessa ja yhteistyössä ovat avainasemassa vuorovaikutustaidot, oma-aloitteellisuus ja kyky luoda pitkäaikaisia suhteita.

Henkilökohtainen kehitys ja urapolku

Asiakkuuspäällikkönä henkilökohtainen kehitys on keskeistä ammatillisessa urapolussa. Hän pyrkii jatkuvasti kehittämään kykyjään ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja tarjota niihin soveltuvia ratkaisuja. Kehitysprosessi voi sisältää koulutuksia, mentorointia ja työelämässä oppimista.

 • Koulutukset: Asiakkuuspäälliköt saattavat osallistua myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyviin koulutuksiin.
 • Mentorointi: Kokeneemmilta kollegoilta saatu ohjaus auttaa ymmärtämään asiakastyön hienouksia.
 • Verkostoituminen: Alan tapahtumat ja seminaarit tarjoavat mahdollisuuksia oppia uusilta ihmisiltä.

Urapolku voi alkaa perustason asiakasvastaavan tehtävistä, mistä voi edetä asiakkuuspäälliköksi ja sitä kautta vaativampiin johto- tai asiantuntijatehtäviin. Uralla eteneminen edellyttää tuloksellista työskentelyä ja vahvoja vuorovaikutustaitoja.

LEAD-ohjelma voi olla yksi keino henkilökohtaiseen kehitykseen. Se tarjoaa jatkuvaa palautetta, joka tukee sekä henkilön uraa että ammatillista kasvua. Asiakkuuspäällikön tehtävä on dynaaminen, ja uran aikana voi olla mahdollisuus osallistua monenlaisiin projekteihin ja tehtäviin, jotka tukevat ammatillista laajentumista ja syventymistä.

Työ kannustaa yksilöitä asemaan itsensä asiakkaan asemaan, opettelemaan uutta ja ottamaan vastuuta monipuolisista tehtävistä. Tavoitteena on asiakassuhteiden syventäminen ja uusien mahdollisuuksien luominen niin itselle kuin työnantajallekin.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Kun tarkastellaan asiakkuuspäällikön palkkaa Suomessa, havaitaan, että se asettuu usein keskiarvoisesti korkeammalle verrattuna monien muiden ammattien palkkoihin. He ovat usein yrityksen avainhenkilöitä, jotka hoitavat tärkeitä asiakassuhteita ja varmistavat palveluiden laadun ja myynnin, mikä heijastuu palkkatasoon.

AmmattiKeskimääräinen kuukausipalkka (€)
Asiakkuuspäällikkö3 991 – 4 572
Myyjä2 200 – 2 800
Markkinointijohtaja5 000 – 7 000
Toimitusjohtaja7 000 – 10 000+

Yllä olevat palkkatiedot perustuvat eri lähteistä kerättyihin tietoihin ja voivat vaihdella kokemuksen, koulutuksen ja työnantajan mukaan.

Asiakkuuspäälliköiden palkka sijoittuu siis usein keskivälin yläpuolelle, mutta jää kuitenkin alle tiettyjen johtotehtävissä toimivien henkilöiden ansioihin. On tärkeää huomioida, että palkka voi heijastaa vastuun määrää, ammatillista kokemusta ja erityisosaamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakkuuspäälliköt saavat usein kilpailukykyisen palkan verrattuna muihin ammatteihin, joka vastaa heidän asiantuntemustaan ja vastuualueitaan.