Asiakasneuvoja palkka: Mitä voit odottaa ansaitsevasi?

Asiakasneuvojan tehtävä on keskeinen osa asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä ylläpitävissä toiminnoissa. Asiakasneuvojan palkka on vaihtelee keskimäärin 2 100 ja 2 693 euron välillä. Työssään asiakasneuvojat käsittelevät monenlaisia asiakastiedusteluja, antavat neuvontaa ja ratkaisuja sekä tukevat asiakkaan tarpeita. Palkka vaihtelee usein työkokemuksen, toimialan, työnantajan ja sijainnin perusteella.

Palkkauksen osalta asiakasneuvojat Suomessa saavat kuukausipalkan, joka perustuu sekä yksityisen että julkisen sektorin palkkatietoihin. Työn vaativuuden, kokemuksen ja sijainnin merkitys korostuu asiakasneuvojien palkkakehityksessä sekä uramahdollisuuksien kirjossa.

Keskeiset huomiot

 • Asiakasneuvojan palkka vaihtelee useiden tekijöiden mukaan.
 • Keskimääräinen kuukausipalkka sijoittuu alueellisesti 2 100 – 2 693 euron välille.
 • Työkokemus ja sijainti ovat avainasemassa palkkakehityksessä.

Asiakasneuvojan tehtävänkuva

Asiakasneuvoja on asiakaspalvelun ammattilainen, joka toimii yrityksen ja asiakkaiden välisenä linkkinä. Heidän päätehtävänsä on tarjota tukea ja ratkaisuja asiakkaiden kysymyksiin ja ongelmiin. Asiakasneuvojan rooli voi olla monipuolinen ja vaihdella eri toimialojen ja yritysten mukaan, mutta keskeiset vastuualueet ovat yleensä seuraavat:

 • Asiakastuki: Asiakasneuvojat vastaavat puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta asiakkaiden tiedusteluihin. Tämä sisältää tuotetiedot, palvelujen ohjeistukset ja muut asiakaspalveluun liittyvät kysymykset.
 • Ongelmanratkaisu: He selvittävät ja ratkaisevat asiakkaiden haasteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi tilauksiin, laskutukseen tai tuotteen toimivuuteen.
 • Myynti ja neuvonta: Asiakasneuvojat voivat myös neuvoa asiakkaita sopivien tuotteiden tai palveluiden valinnassa sekä myydä niitä.
 • Palaute: He keräävät ja käsittelevät asiakaspalautetta, mikä on tärkeää palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä.

Asiakasneuvojan työ edellyttää hyviä kommunikaatiotaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja kykyä toimia tehokkaasti paineen alla. Heidän tulee olla myös kykeneväisiä oppimaan ja ymmärtämään tuotteiden ja palveluiden erityispiirteet voidakseen tarjota asianmukaista neuvontaa. Asiakasneuvojien työ on arvokasta, sillä he edistävät asiakastyytyväisyyttä ja luovat positiivista asiakaskokemusta.

Palkkausjärjestelmät Suomessa

Palkkausjärjestelmät Suomessa määräytyvät usein sekä laissa että työehtosopimuksissa asetettujen normien pohjalta. Palkka voi myös riippua yksittäisen työntekijän suorituksesta, kokemuksesta ja koulutustaustasta.

Yleiset työehtosopimukset

Suomessa työntekijöiden palkat ovat monesti määritelty yleissitovissa työehtosopimuksissa. Työehtosopimukset ovat neuvoteltuja sopimuksia työnantajaliittojen ja työntekijäliittojen välillä, ja ne asettavat vähimmäispalkkatason toimialakohtaisesti.

Henkilökohtainen suoritus

Henkilökohtaisen suorituksen merkitys palkan määräytymisessä on kasvanut. Useat työnantajat käyttävät suoritusperusteista palkkausjärjestelmää, jossa yksilön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella.

Kokemus ja koulutus

Työntekijän kokemus ja koulutus ovat keskeisiä tekijöitä palkkauksessa. Usein työkokemus ja/tai korkeampi koulutustaso oikeuttavat korkeampaan palkkaan, sillä ne ilmentävät suurempaa osaamista ja pätevyyttä.

Keskimääräinen palkka asiakasneuvojille

Asiakasneuvojan tehtävässä keskimääräinen kuukausipalkka vaihtelee työsektorin mukaan. Vuonna 2022 kerättyjen tietojen mukaan kuntasektorilla keskimääräinen palkka oli 2 964 euroa kuukaudessa perustuen 619 yksittäiseen ilmoitukseen. Valtiolla työskentelevien asiakasneuvojien kuukausiansiot olivat hieman vähemmän, keskimäärin 2 627 euroa, 310 ilmoituksen perusteella. Yksityisellä sektorilla keskipalkka asettui 2 652 euroon kuukaudessa, ja tähän lukuun on vaikuttanut 3491 yksittäistä palkkaa.

Toisaalle tietoja vertaillessa, toisessa lähteessä mainittiin asiakasneuvojan keskipalkaksi 2 267 euroa kuukaudessa, luku joka pohjautuu 248 palkkatietoon. Jossain määrin vähemmän palkkaa, 1 958 euroa kuukaudessa, oli ilmoitettu asiakas- ja palveluneuvojille, perustuen kuuden palkkatiedon analyysiin.

Eri lähteiden välillä on eroavaisuuksia, mutta ne tarjoavat arvokasta tietoa siitä, mitä asiakasneuvojat voivat odottaa ansaitsevansa eri sektoreilla Suomessa. On tärkeää huomioida, että nämä luvut ovat viitteellisiä ja todelliset palkat voivat vaihdella muun muassa työkokemuksen, sijainnin ja työnantajan mukaan.

Palkan muodostuminen

Kun puhutaan asiakasneuvojien palkoista, on tärkeää ymmärtää, että palkka muodostuu useista eri osista. Nämä varmistavat, että työntekijöiden taidot, kokemus ja työn vaativuus huomioidaan palkkauksessa.

Peruspalkka

Asiakasneuvojan peruspalkka määrittyy usein työn vaativuuden ja työntekijän osaamisen perusteella. Tämä on palkan kiinteä osa, joka maksetaan säännöllisesti työntekijän antaman panoksen perusteella. Keskimääräinen kuukausipalkka asiakasneuvojalle Suomessa on noin 2 693 euroa, mutta tämä määrä vaihtelee riippuen siitä, työskenteleekö henkilö kunnallisella, valtiollisella vai yksityisellä sektorilla.

Lisät ja bonukset

Lisäksi palkkaan voi sisältyä erilaisia lisäpalkkioita ja bonuksia, jotka voivat riippua esimerkiksi työntekijän suoriutumisesta, työajan ulkopuolella tehdystä työstä tai erityisistä tehtäväkohtaisista tuloksista. Myyntitehtävissä työskenteleville asiakasneuvojille bonukset voidaan määritellä myyntitavoitteiden saavuttamisen mukaan. Työsopimus saattaa myös määritellä muita lisäetuja, kuten lounasedun tai työmatkaedun.

Alueelliset palkkaerot

Alueellisissa palkkaeroissa havaitaan vaihtelua eri sektoreiden ja maantieteellisten alueiden välillä. Erityisesti Uudellamaalla asiakasneuvojien palkat voivat olla keskimäärin 5 – 10 prosenttia korkeampia verrattuna muuhun maahan.

Yksityinen sektori:

 • Keskipalkka: 2 652 €/kk
 • Asiakasneuvojien palkat määräytyvät työn vaativuuden ja sijainnin mukaan.

Julkinen sektori:

 • Kuntasektori: 2 964 €/kk (619 yksittäistä palkkaa)
 • Valtio: 2 627 €/kk (310 yksittäistä palkkaa)
 • Julkisella sektorilla palkat voivat olla yleensä hieman korkeampia johtuen työnantajan erilaisista palkkarakenteista ja etenemismahdollisuuksista.

Näissä palkkaluvuissa tulee ottaa huomioon, että ne perustuvat tilastotietoihin, ja yksilölliset palkat voivat vaihdella. Yksityisen sektorin osalta palkat perustuvat 3491 yksittäisen asiakasneuvojan palkkatietoihin, ja julkisen sektorin palkat on koottu suuremmista palkkatiedoista.

Palkkaerot ovat merkittäviä eri alueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, ja asiaa tarkastellaan usein hyvinvointialueiden rahoitusmallissa, jotta voidaan taata tasapuoliset palvelut kaikilla alueilla.

Asiakasneuvojan palkkakehitys ja urapolut

Asiakasneuvojan tehtävässä henkilö kohtaa asiakaspalvelun perustehtävät, kuten asiakastapaamiset, neuvonnan ja usein myös myyntityön. Palkkakehitys tässä tehtävässä voidaan nähdä vaihtelevana, ja se riippuu useista tekijöistä kuten työkokemuksesta, koulutuksesta ja vastuualueista.

Aloittelijan palkka asiakasneuvojana voi olla matalampi, mutta kokemuksen myötä palkka usein kasvaa. Keskipalkka voi vaihdella seuraavasti:

 • Aloittelija: 1 700 – 2 100 €/kk
 • Kokeneempi: 2 267 – 2 963 €/kk
TyökokemusAlin PalkkaKeskipalkkaYlin Palkka
Aloittelija1 700 €2 100 €2 267 €
Kokenut2 267 €2 693 €2 963 €

Asiakasneuvojan urapolku voi tarjota edistymisen mahdollisuuksia. Hän voi esimerkiksi suuntautua erikoistuneempiin tehtäviin asiakaspalvelussa tai myynnin alueella, edetä tiiminvetäjäksi tai siirtyä asiakkuudenhallinnan asiantuntijatehtäviin. Lisäkoulutus ja työssä saavutetut onnistumiset voivat myös avata ovia paremmin palkattuihin tehtäviin.

Palkkaan vaikuttavat seikat, kuten koulutus ja työtehtävä, tarjoavat mahdollisuuksia palkan kasvuun. Suurempi vastuu ja työtehtävien monipuolistuminen voivat johtaa korkeampaan kuukausipalkkaan.

Vertailu muiden ammattien palkkoihin

Asiakasneuvojien palkat ovat keskimäärin 2 267 € kuukaudessa, mutta miten tämä sijoittuu suhteessa muihin ammatteihin Suomessa? Tarkastellaan eri aloja ja vertaillaan asiakasneuvojien palkkoja heihin.

AmmattiKeskipalkka (€/kk)
Myyjä2 200
Sairaanhoitaja2 900
Insinööri3 500
Asiakasneuvoja2 267
Assistentti3 100

Kun vertailukohtana käytetään myyjän palkkaa, huomataan, että asiakasneuvojat ansaitsevat keskimäärin hieman enemmän, kun taas sairaanhoitajien ja insinöörien palkat ovat selvästi korkeampia. Toimistotyöntekijöiden keskipalkka on hieman asiakasneuvojia suurempi.

Erilaiset sektorit vaikuttavat palkkaeroon. Kuntasektorilla asiakasneuvojat voivat odottaa saavansa keskimäärin 2 964 € kuukaudessa, kun taas yksityisellä sektorilla keskipalkka liikkuu 2 652 € kuussa.

Palkat vaihtelevat myös työkokemuksen, sijainnin ja koulutustason mukaan. Alan kehitys ja kysyntä vaikuttavat myös ansioihin. On tärkeää ottaa huomioon nämä tekijät, kun vertaillaan asiakasneuvojien palkkoja muihin ammatteihin.

Palkkaneuvotteluvinkkejä

Kun henkilö valmistautuu palkkaneuvotteluihin, olennaista on tehdä kotiläksyt huolellisesti. Markkinatiedon ymmärtäminen on avaintekijä; tietäen, mitä muut asiakasneuvojat ansaitsevat, voi asettaa realistisen palkkapyynnön.

Tässä muutamia vinkkejä palkkaneuvotteluihin:

 • Tutki: Selvitä keskimääräinen palkkataso alalla sekä oma koulutus ja kokemus suhteessa palkkaan.
 • Arvosta itseäsi: Määritä oma arvosi ottaen huomioon taitosi, työkokemuksesi ja saavutuksesi.
 • Asenna tavoite: Aseta selkeä palkkatavoite ja perustele se konkreettisin esimerkein.
 • Ole valmis perustelemaan: Ole valmis näyttämään, miten juuri sinä tuot lisäarvoa yritykselle.

Neuvotteluissa on tärkeää säilyttää ammattimainen asenne. Jämäkkyys ja itsevarmuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, mutta on myös tärkeää säilyttää positiivinen ja rakentava keskustelun sävy. Neuvotteluissa voi hyödyntää seuraavaa rakennetta:

 1. Aloita kiitoksella: Aloita keskustelu kiittämällä nykyisestä työroolistasi.
 2. Esittele tutkimuksesi: Kerro mitä olet selvittänyt keskimääräisestä palkasta ja miten oma osaamisesi vertautuu siihen.
 3. Perustele pyyntösi: Käy läpi mitä ainutlaatuisia taitoja tuot tiimiin ja miten olet edistänyt yrityksen tavoitteita.

Muista, että neuvottelut eivät aina pääty siihen paikkaan, vaan voivat jatkua myös seuraavien tapaamisten aikana. On tärkeää ylläpitää vuorovaikutusta ja avoimuutta koko prosessin ajan.