Ammatillisen opettajan palkka – Näin tienaat opetusalalla!

Ammatillisilla opettajilla Suomessa on monipuoliset palkanmuodostuksen perusteet. Heidän kuukausipalkkansa koostuu kahdesta pääosasta: tehtäväkohtaisesta palkasta ja työkokemukseen perustuvista lisistä. Työkokemus ja tehtävän vaativuus vaikuttavatkina merkittävästi opettajan ansiotasoon.

Vuonna 2022 ammatillisen opettajan palkka oli keskimäärin 4 123 euroa. Tämä summa heijastaa palkkojen vaihtelua eri oppilaitoksissa ja maan eri osissa. Lisäksi, palkka voi kasvaa henkilökohtaisen suoriutumisen ja muun muassa pätevyyksien myötä.

Ammatillisten opettajien palkat määräytyvät myös hänen omien kelpoisuuksiensa ja työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa. Tässä on yleiskatsaus palkan muodostumiseen:

 • Tehtävään sidottu palkka: Opettajan peruspalkka.
 • Työkokemuslisä: Maksetaan kokemuksen perusteella.
 • Henkilökohtainen suoriutuminen: Saattaa tuoda lisäkorvauksia.
 • Palkkaerot voivat syntyä myös sijainnin mukaan.

Palkkausjärjestelmät

Ammattillisten opettajien palkkauksessa noudatetaan useita eri järjestelmiä, jotka perustuvat sekä julkisen että yksityisen sektorin sopimuksiin. Palkka muodostuu eri tekijöistä, ja se voi vaihdella alueellisesti ja tehtäväkohtaisesti.

OVTES

Opetusalan Virka- ja Työehtosopimus (OVTES) on keskeinen dokumentti, joka määrittää julkisen sektorin ammatillisten opettajien palkat. Sopimus kattaa:

 • Vähimmäispalkan
 • Opettajan kelpoisuuteen perustuvat korvaukset
 • Tehtävän vaativuuteen liittyvät lisät
 • Työkokemuksen tuomat palkanlisät
 • Henkilökohtaisen suoriutumisen vaikutus

Palkan määräytyminen

Ammatillisessa opetuksessa opettajan palkkaan vaikuttavat monet tekijät. Yksi merkittävimmistä on koulutuksen taso ja henkilön pätevyys. Mikäli opettajalta puuttuu vaadittava pätevyys, voi hänen palkkaansa soveltaa niin sanottua epäpätevyysalennusta.

Kokemus ja suoriutuminen ovat myös keskeisiä palkan muodostumisessa. Työkokemus lisää usein peruspalkkaa, ja erinomainen suoriutuminen voi tuoda lisäpalkkiota. Lisäksi tehtävän vaativuudella ja työpaikan sijainnilla on oma vaikutuksensa. Suuremmissa kaupungeissa palkat voivat olla korkeampia.

Palkkaan sisältyvät:

 • Vähimmäispalkka
 • Työkokemuksen tuomat korotukset
 • Henkilökohtaisen suoriutumisen mukainen lisäpalkkio

Mahdolliset lisät, kuten erityistehtävät tai kalleusluokka, voivat myös nostaa palkan tasoa huomattavasti. Lisäksi ylitöistä maksetaan korvauksia.

Tutkittaessa ammatillisten opettajien palkkoja, keskimääräiset kuukausiansiot vaihtelevat, mutta ne sijoittuvat usein noin 3 300 ja 4 200 euron välimaastoon. Eri lähteiden mukaan palkat ovat kohoamassa, mikä heijastelee alan kehitystä ja palkkaneuvottelujen tuloksia.

Kokemuslisät ja palkan kehitys

Ammatillisten opettajien palkka muodostuu monista osista. Kokemuslisät ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ne heijastavat opettajan työkokemuksen karttumista ja ovat merkittävä tekijä palkan kasvussa.

Kokemuslisät määräytyvät yleensä palveluvuosien perusteella ja ne voivat kasvattaa palkkaa huomattavallakin summalla.

On tärkeää huomata, että palkan kasvu ei ole ainoastaan kiinni kokemuslisistä. Eri työnantajat voivat tarjota erilaisia lisäetuja ja korvauksia, jotka myös vaikuttavat opettajan kuukausiansioihin. Lisäksi sijainti Suomessa vaikuttaa: suuremmissa kaupungeissa palkat voivat olla korkeammat.

Ammatillisten opettajien palkat ovat nousseet viime vuosina, mikä heijastaa kasvavaa arvostusta heidän ammatilliselle osaamiselleen. Heidän asiantuntemuksensa tunnustetaan rahoituksellisesti, mikä on positiivinen kehityssuunta alalle.

Lisät ja korvaukset

Ammatillisilla opettajilla on palkkansa lisäksi mahdollisuus saada erilaisia lisäkorvauksia, jotka voivat muodostaa merkittävän osan heidän kokonaistuloistaan. Nämä lisät ja korvaukset voivat vaihdella sijainnin, koulutusasteen ja muiden tekijöiden mukaan.

Opetustyön lisät

 • Vuosityöaikakorvaus: Ammatilliset opettajat saattavat saada lisäkorvauksia työaikansa joustavuuden perusteella.
 • Kelpoisuuslisä: Kelpoisuusvaatimukset täyttävät opettajat voivat olla oikeutettuja kelpoisuuslisään, riippuen heidän koulutustasostaan.

Muut lisät

 • Ilta- ja viikonlopputyökorvaukset: He voivat saada korvauksia töistä, jotka tehdään normaalin työajan ulkopuolella.
 • Vuosityöaikalisä: Vuosityöaikajärjestelmässä voi myös olla mahdollisuus vuosityöaikalisään.

Nämä lisät kertovat, että ammatillisten opettajien kokonaisansiot koostuvat monesta eri osasta ja että tarkka palkka voi vaihdella riippuen monista tekijöistä, kuten työkokemuksesta ja lisätehtävien määrästä.

Vertailu muiden opettajien palkkoihin

Ammatillisen oppilaitoksen opettajien palkkataso on verrattavissa muihin opetusalan ammattilaisiin Suomessa. Heidän palkkansa määräytyy usein tehtäväkohtaisen palkan ja kokemukseen perustuvien lisien kautta.

Esimerkkejä eri opettajaryhmien palkoista vuonna 2024:

 • Peruskoulun opettaja: noin €3,000 – €3,800 kuukaudessa
 • Lukion opettaja: noin €3,500 – €4,500 kuukaudessa
 • Ammatillisen koulutuksen opettaja: noin €3,300 – €4,200 kuukaudessa

Nämä lukemat tuovat esille, että palkkahaitari vaihtelee sektorista riippuen, mutta ammatillisen oppilaitoksen opettajien palkat ovat kilpailukykyisiä muihin koulutusasteisiin verrattuna. Suuremmissa kaupungeissa sijaitsevat oppilaitokset saattavat maksaa hieman korkeampaa palkkaa alueellisten kustannuserojen vuoksi.

Useat tekijät vaikuttavat opettajien palkkoihin, kuten:

 • Sopimuksen mukainen vähimmäispalkka
 • Opettajan kelpoisuus
 • Tehtävän vaativuus
 • Työkokemus
 • Henkilökohtainen suoriutuminen

Kokonaisuudessaan, opettajan sijainti, pätevyys ja kokemus ovat avaintekijöitä, kun palkasta neuvotellaan.

Vertailu muihin ammatteihin

Kun tutkitaan ammatillisen opettajan palkkaa Suomessa, he voivat odottaa ansaitsevansa keskimäärin 3 500 – 4 500 euroa kuukaudessa. Tämä tietysti vaihtelee kokemuksen, sijainnin ja opetuksen alan mukaan.

Peruskoulun opettajat  ja toisen asteen opettajat nauttivat yleensä hieman matalampaa palkkatasoa kuin korkeakoulujen opettajat. Tällöin palkkaero voi olla huomattava, sillä korkeakoulujen opettajat ansaitsevat enemmän.

Heidän kollegansa yksityisessä sektorissa saattavat kohdata erilaisia palkkausmalleja. Yksityisen sektorin palkat voivat heijastella markkinatilannetta ja yritysten budjetteja, mikä saattaa johtaa suurempiin vaihteluihin palkoissa.

On tärkeää muistaa, että nämä luvut ovat arvioita, ja yksittäisen opettajan palkka määräytyy monien tekijöiden perusteella, kuten koulutusaste, työkokemus ja tehtävän vaativuus. Lisäksi muut tekijät, kuten henkilökohtainen suoriutuminen ja tehtävien erityisluonne, voivat vaikuttaa palkkioihin.