Ajojärjestelijän palkka: Tie Huippuansioihin Logistiikan Sydämessä

Ajojärjestelijä toimii kuljetusalalla ja vastaa tavarakuljetusten sekä henkilöliikenteen sujuvuudesta. Heidän työhönsä kuuluu reittien suunnittelu, ajoneuvojen kunnossapidon aikataulutus ja kuljettajien työvuorojen organisointi. Työssä korostuu myös asiakaspalvelun taito, sillä ajojärjestelijät neuvottelevat usein kuljetussopimuksista asiakkaiden kanssa.

Ajojärjestelijän vastuualueita:

 • Reittien optimointi: Varhaiset lähtöajat ja reitit suunnitellaan tehokkaasti.
 • Kuljettajaresurssien hallinta: Työvuorojen jaossa huomioidaan kuljettajien saatavuus sekä työturvallisuusmääräykset.
 • Kuljetuskaluston hallinta: Ylläpidetään ajoneuvoja ja varmistetaan niiden turvallisuus.

Ajojärjestelijän keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on 3 466 euroa. Palkka voi vaihdella välillä 1 975 euroa – 4 900 euroa kuukaudessa, työkokemuksesta, koulutuksesta ja maantieteellisestä sijainnista riippuen. Palkka heijastaa vastuullisia ja monipuolisia tehtäväalueita, joita ajojärjestelijän työ pitää sisällään.

Palkkausperusteet

Palkan määräytymisessä otetaan huomioon monia tekijöitä, joista tärkeimpiä ovat yksilön kokemus ja koulutus sekä itse työn vaativuus. Nämä seikat ovat keskipisteessä, kun määritellään ajojärjestelijän kuukausittaista palkkaa.

Kokemus ja koulutus

Ajojärjestelijän palkkaan vaikuttaa heidän työkokemuksensa sekä mahdollinen koulutustaustansa. Työkokemus lisää usein palkkatasoa, sillä se kuvastaa henkilön kykyä hallita työtehtäviä ja tehdä itsenäisiä päätöksiä.

 • Alle 2 vuoden kokemus: 2,500–2,800 €/kk
 • 2–5 vuoden kokemus: 2,800–3,200 €/kk
 • Yli 5 vuoden kokemus: 3,200–3,500 €/kk

Koulutuksen osalta esimerkiksi liikenteenohjauksen erikoisammattitutkinto voi korottaa kuukausipalkkaa.

Työn vaativuus

Toinen merkittävä palkkausta ohjaava tekijä on tehtäväkohtaisen työn vaativuus. Vaativammat työtehtävät, jotka sisältävät laajempaa vastuuta ja edellyttävät erikoisosaamista, heijastuvat usein korkeampana palkkatasona.

 • Perustehtävät: 2,500–3,000 €/kk
 • Erikoistehtävät: 3,000–3,500 €/kk

Työn vaativuutta voi lisätä muun muassa vastuu aikataulujen laatimisesta tai laajan ajoneuvokaluston hallinnasta.

Sijaintiin perustuvat palkkaerot

Maantieteellinen sijainti on yksi tekijä, joka vaikuttaa selvästi ajojärjestelijöiden palkkatasoon Suomessa. Eri alueiden taloudelliset olosuhteet, elinkustannukset ja työmarkkinoiden tarve eri osaamisille voivat muokata palkkoja merkittävästi.

Kuten muillakin aloilla, pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa kaupungeissa palkat ovat tyypillisesti korkeampia, johtuen korkeammista elinkustannuksista. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla, joissa elinkustannukset ovat matalammat, työnantajat saattavat tarjota alemman palkan.

Esimerkiksi Helsingissä työskentelevän ajojärjestelijän palkka voi olla keskimäärin korkeampi verrattuna henkilöön, joka työskentelee samassa tehtävässä Satakunnassa. Tämä johtuu osittain siitä, että pääkaupunkiseudun yrityksillä saattaa olla parempi taloudellinen asema ja kilpailu työntekijöistä on kovempaa.

Keskimäärin palkkahaitari voi vaihdella 1 975 euroa kuukaudessa aina 4 900 euroa kuukaudessa asti. Tämän laajan vaihtelun taustalla ovat juuri erilaiset alueelliset tekijät.

Kokemus ja koulutus ovat tärkeitä, mutta ajojärjestelijän palkkoihin vaikuttaa selkeästi myös se, missä päin Suomea työpaikka sijaitsee. Työnantajien palkanmaksukyky heijastelee alueellista taloudellista tilannetta, ja se näkyy suoraan työntekijöiden kukkarossa.

Työnantajakohtaiset erot

Ajojärjestelijöiden palkat vaihtelevat huomattavasti työnantajasta riippuen. Muun muassa yksityisen ja julkisen sektorin välillä on havaittavissa eroja palkkauksessa.

Yksityinen sektori

Yksityisellä sektorilla ajojärjestelijän palkka heijastelee usein markkinatilannetta ja yrityksen kannattavuutta. Pienissä logistiikkayrityksissä tai erikoistuneissa kuljetusfirmoissa palkat voivat olla alan keskitasoa alempia. Sen sijaan suuret logistiikkakonsernit saattavat tarjota kilpailukykyisempiä palkkoja ja lisäetuja houkutellakseen osaavaa työvoimaa.

Julkinen sektori

Julkisella sektorilla ajojärjestelijän palkkaus on usein tarkemmin säädeltyä ja perustuu erilaisiin työehtosopimuksiin. Palkkaus on yleensä tasaisempaa ja ennakoitavampaa kuin yksityisellä puolella. Julkisen sektorin työpaikat voivat tarjota myös muita etuja, kuten vakaamman työympäristön ja paremmat eläke-edut.

Tavanomaiset lisät ja bonukset

Ajojärjestelijän kokonaispalkkaan voivat vaikuttaa useat eri lisät ja bonukset, jotka heijastavat työntekijän osaamista, vuorotyötä ja työn tuloksia. Nämä lisät kertyvät tyypillisesti peruspalkan päälle ja ne voivat vaihdella työnantajasta riippuen.

Vuorolisät ovat yleisiä, kun ajojärjestelijä työskentelee iltaisin tai öisin. Nämä lisät kompensoivat epätavallisia työaikoja ja ovatkin tärkeä osa työntekijän tuloja.

Ylityökorvaukset tulevat kysymykseen, kun työntekijä tekee työaikalaissa määriteltyä enemmän tunteja. Suomessa ylityö maksetaan tyypillisesti korkeampana tuntikorvauksena.

Bonuksia ja kannustinpalkkioita voidaan myöntää erinomaisten työtulosten tai projektien onnistuneen läpiviennin myötä. Nämä palkkion lisät tukevat sitoutumista ja motivoivat työskentelemään tavoitteellisesti.

Listana tavanomaisimmat lisät ajojärjestelijöille:

 • Vuorolisät (ilta- ja yötyöstä)
 • Ylityökorvaukset
 • Kannustinpalkkiot ja bonukset

Lisäksi matkakorvaukset ja päivärahat voivat nostaa kuukausiansiota, mikäli työhön kuuluu matkustamista.

On tärkeää huomata, että lisät ja bonukset riippuvat sekä alakohtaisista sopimuksista että työnantajan omista palkkauskäytännöistä. Työntekijän kannattaa olla tietoinen omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan neuvotella palkkansa osalta.

Palkkavertailu toisiin ammatteihin

Kun tarkastellaan ajojärjestelijän palkkaa vertailussa muihin ammatteihin, on hyvä huomioida että palkkataso vaihtelee aloittain ja tehtävänkuvittain. Suomessa ajojärjestelijän keskimääräinen kuukausipalkka on raportoitu olevan noin 2 838 euroa, kun taas Oikotie Työpaikkojen mukaan mediaanipalkka on 3 200 euroa. Erot vastaavista kukkaroista voivat kuvastaa kokemuksen, toimialan tai sijainnin mukaisia vaihteluita.

Alla on listattu esimerkkejä muiden ammattien keskipalkoista vertailun vuoksi:

Muistutuksena, nämä luvut ovat arvioita ja ne voivat vaihdella monista tekijöistä riippuen. Ajojärjestelijän palkka sijoittuu näiden arvioitujen keskipalkkojen välimaastoon ja voi vaihdella kokemuksen, yrityksen suuruuden tai sijainnin mukaan. Palkkaa punnittaessa on tärkeää ottaa huomioon myös muut palkan lisät, kuten ylityökorvaukset ja vuorotyölisät, jotka voivat vaikuttaa kokonaisansioihin.